กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 พ.ค. -10 เม.ย. 2559 |รับสมัคร 1,263 รายละเอียดคุณวุฒิ-สาขา-เขต

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “

ลิงค์: https://iqepi.com/34156/ หรือ
ตำแหน่ง: รับสมัคร 1,263 รายละเอียดคุณวุฒิ-สาขา-เขต
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1,263
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 พ.ค. – 10 เม.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความประสงค์ที่จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ และสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 1,263 อัตรา แบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานของ PEA โดยมีรายละเอียดจำนวนอัตรา คุณสมบัติ และเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 พื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน PEA สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 143 อัตรา

1.2 พื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน PEA ในส่วนภูมิภาค (12 เขต)  จำนวน 1,120 อัตรา

2. วิธีการรับสมัคร

2.1 PEA เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-10 เมษายน 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://www.pea.co.th หัวข้อรับสมัครงาน หรือ http://job.pea.co.th

2.2 ให้ผู้สมัครอ่านประกาศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไป ตำแหน่ง รหัสตำแหน่ง คุณวุฒิที่ตรงกับตำแหน่ง จำนวนอัตรา และสถานที่ปฏิบัติงาน โดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม)

2.3 ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงินไปชำระเงิน จำนวน 300 บาท (ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 270 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร/Internet 30 บาท) ที่เคาน์เตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 4-11 เมษายน 2559 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว (ค่าธรรมเนียมฯ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

3. เงื่อนไขการสมัครสอบ

3.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ และสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

3.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ PEA ประกาศ

3.3 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 และข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่เติม (ฉบับที่ 1-23) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

3.4 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิสมัคร ตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็ฯจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู็สมัครกอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารในการสมัครงานทุกประเภทที่ PEA ตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ PEA จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และดำเนินการยกเลิกการจ้าง เพื่อให้พ้นสภาพจากสถานะเป็นพนักงาน PEA โดยทันที และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จาก PEA ได้ทั้งสิ้น

3.5 ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติจากการตรวจประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน PEA จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และ PEA จะไม่บรรจุเป็นพนักงาน

3.6 การรับสมครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไม่อนุญาตให้พนักงาน PEA สมัครเข้าสอบคัดเลืก เนื่องจาก PEA มีระเบียบว่าดวยการย้าย แต่งตั้งและปรับวุฒิ ซึ่งหากพนักงานเดิมมีความประสงค์ที่จะย้าย แต่งตั้งหรือปรับวุฒิจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบของ PEA

4. การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ

PEA จะประกาศฯ ไม่เกินวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซต์ โดยใช้สถานที่ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ 13 แห่ง ดังนี้

 1. สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ
  สอบที่ กรุงเทพมหานคร
 2. การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1 | ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย
  สอบที่ จ.เชียงใหม่
 3. การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 | อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร
  สอบที่ จ.พิษณุโลก
 4. การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 | ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์
  สอบที่ จ.ลพบุรี
 5. การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 | หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
  สอบที่ จ.อุดรธานี
 6. การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 | ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร
  สอบที่ จ.อุบลราชธานี
 7. การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 | นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
  สอบที่ จ.นครราชสีมา
 8. การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 | ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว
  สอบที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 9. การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 | ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา
  สอบที่ จ.ชลบุรี
 10. การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 | กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี (เฉพาะบ้านโป่ง)
  สอบที่ จ.นครปฐม
 11. การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 | ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร ราชบุรี (ยกเว้นบ้านโป่ง)
  สอบที่ จ.เพชรบุรี
 12. การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 | นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง
  สอบที่ จ.นครศรีธรรมราช
 13. การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 | สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธาวาส
  สอบที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

สมัครงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานราชการ ทั่วประเทศ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัคร สอบ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559 สอบ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 59 กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่