กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -6 ม.ค. 2557  ,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ,นักวิชาการขนส่ง,ช่างซ่อมบริภัณฑ์,จท.กู้ภัยและดับเพลิง,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

Spread the love

"กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -6 ม.ค. 2557  ,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ,นักวิชาการขนส่ง,ช่างซ่อมบริภัณฑ์,จท.กู้ภัยและดับเพลิง,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12321/ หรือ
ตำแหน่ง: ,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ,นักวิชาการขนส่ง,ช่างซ่อมบริภัณฑ์,จท.กู้ภัยและดับเพลิง,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,200-15,000
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก,แพร่,นครศรีธรรมราช,บุรีรัมย์,ตรัง,ร้อยเอ็ด,แม่สอด,กระบี่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมการบินพลเรือน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ท่าอากาศยานแม่สอด และท่าอากาศยานกระบี่
———————————
ด้วย กรมการบินพลเรือน จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานแพร่
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยาน
แม่สอด และท่าอากาศยานกระบี่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31
ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่อง การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และ
ที่ กค 0428/ว 112 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็น
ลูกจ้างประจำโดยอนุโลม กรมการบินพลเรือน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่ง/สังกัด ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง
1.1 ท่าอากาศยานพิษณุโลก
1.1.1 ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,200 บาท
1.1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,200 บาท
1.2 ท่าอากาศยานแพร่
1.2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,200 บาท
1.3 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
1.3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,200 บาท
1.3.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,200 บาท
1.4 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
1.4.1 ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,300 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,700 บาท
2
1.5 ท่าอากาศยานตรัง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,200 บาท
1.6 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,200 บาท
1.7 ท่าอากาศยานแม่สอด
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,200 บาท
1.8 ท่าอากาศยานกระบี่
1.8.1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,200 บาท
1.8.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,300 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,700 บาท
1.8.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,200 บาท
ระยะเวลาในการจ้างครั้งละไม่เกินปีงบประมาณ
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับสอบคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ (15)
กระทรวงการคลัง อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13) ถ้าผู้นั้นได้
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (14) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือ
ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณี
ทุจริตต่อหน้าที่ กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ผู้ที่เป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการ
เว้นแต่คุณสมบัติตาม (7) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง
๓. การรับสมัครสอบ
๓.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 16
ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
๓.1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th
หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวท่าอากาศยานพิษณุโลก
ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ท่าอากาศยานแม่สอด และท่าอากาศยานกระบี่” (ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว
เท่านั้น)
๓.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กำหนดระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
๓.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จำนวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น
เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลังในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลในขณะนั้นได้
ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้ภายหลัง
แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๓.๒ ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ข้อ 3.1.3) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2557
ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
4
๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
๓.๓.๑ ค่าธรรมเนียมสอบ
๓.๓.๒ ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
จำนวน ๓๐ บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครรวมทั้งสิ้น
ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
(1) ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 130 บาท
(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 130 บาท
(3) ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ จำนวน 110 บาท
(4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 110 บาท
(5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 110 บาท
(6) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 110 บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๓.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.4 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ เว็บไชต์ http://job.aviation.go.th
หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานตรัง
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด และท่าอากาศยานกระบี่” เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลข
ประจำตัวสอบ”
4. หลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนา
ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ สาขาเวชกรรม และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่ ก.พ. กำหนด
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535
– โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม
– วัณโรคในระยะอันตราย
– โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
– โรคติดยาเสพติด
– โรคพิษสุราเรื้อรัง
5
สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ
และวัตถุอันตราย ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่กรมการบินพลเรือนกำหนดแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น หรือ
สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ http://job.aviation.go.th
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และ
ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสารผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้อง
ครบถ้วน มิฉะนั้น กรมการบินพลเรือน อาจจะไม่รับสมัครสอบคัดเลือก
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ กรมการบินพลเรือน สำนักบริหารกลาง
(ชั้น 6) กลุ่มการเจ้าหน้าที่ หรือ ทาง Internet ที่ www.aviation.go.th หรือ http://job.aviation.go.th
หรือที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด และท่าอากาศยานกระบี่
6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ มี 3 ภาค ดังนี้
ตามรายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
กรมการบินพลเรือน จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนน
สูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลำดับ ดังนี้
8.๑ กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
8.๒ ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
8.๓ ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
8.๔ ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่
สูงกว่า (การให้เลขประจำตัวสอบ จะต้องให้ก่อนหลังตามลำดับที่สมัครสอบ)
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามลำดับที่ในบัญชีผลการสอบคัดเลือกได้
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556
รายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
แนบท้ายประกาศกรมการบินพลเรือน ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556
—————————————–
1. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ช่วยวางแผน ช่วยควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน เช่น
งานพัสดุของท่าอากาศยาน ช่วยพิจารณาจัดตั้งงบประมาณท่าอากาศยาน
– ให้บริการและควบคุมดูแลผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศในเขต ท่าอากาศยานให้ปฏิบัติ
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนด เช่น การปฏิบัติในลานจอด ตรวจสอบเอกสารการบิน
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้ทำการในอากาศ เพื่อรายงานให้ผู้มีอำนาจ ได้พิจารณาตรวจปล่อยอากาศยานหรือการหน่วงเหนี่ยว
อากาศยาน ตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศ การประสานงาน ด้านพิธีการบิน สำหรับเที่ยวบินต่างประเทศกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หน่วยกักพืช หน่วยตรวจโรค เป็นต้น
– อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ สินค้า พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์
– ช่วยทำคู่มือสนามบิน แผนในการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยาน ผู้โดยสาร และ
อาคารสถานที่ ปฏิบัติและป้องกันตามแผนป้องกันการก่อวินาศกรรมและวินาศภัย งานนิรภัยการบิน
– ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
– วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
เหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุป
เหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ
สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น
– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุป
ความ และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำ
หรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๒49๗ และ พ.ร.บ. การเดินอากาศ
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
——————————————-
2
2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา ณ ท่าอากาศยานกระบี่
2.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมา
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– จัดทำประมาณการเงินทุนหมุนเวียน
– บันทึกรายการรับ – จ่าย ประจำวัน
– จัดทำงบทดลองประจำเดือน และรายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณทั้งระบบ
Manual และระบบ GFMIS
– คำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สินประจำปี
– จัดทำงบการเงินประจำปี
– จัดทำรายการต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
– ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
– วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
เหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุป
เหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ
สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ๆ
– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุป
ความ และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำ
หรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) และ (ปรนัย)
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
– การวิเคราะห์รายการทางการเงินที่เกิดขึ้นประจำวัน เพื่อจัดทำใบสำคัญรับจ่ายทั่วไป
– งบทดลองรวมถึงการปรับปรุงบัญชีต่างๆ
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
——————————————-
3
3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา ณ ท่าอากาศยานกระบี่
3.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบ เก็บค้นและพิมพ์หนังสือราชการ ตรวจทาน
หนังสือทำลายเอกสาร
– ช่วยจัดทำเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือเวียนต่างๆ เอกสารการประชุม
เป็นต้น
– รวบรวม จัดทำสถิติ ข้อมูล และรายงานที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
– วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล
ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ
สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น
– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุป
ความ และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำ
หรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2548
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่
ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
เป็นต้น
——————————————-
4
4. ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
4.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
4.2 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
– การดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้ง
ร่วมมือและช่วยช่างไฟฟ้าในการดูแลระบบ สาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้าของท่าอากาศยาน
– รายงานข้อขัดข้อง ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานซ่อมบริภัณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เพื่อแก้ไขต่อไป
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
– วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
เหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุป
เหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ
สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ๆ
– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้
สรุปความ และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ
จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
– ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปาและเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิค
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลและใช้วัสดุงานเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
– จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่อง
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
——————————————-
5
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
– ท่าอากาศยานพิษณุโลก จำนวน 2 อัตรา
– ท่าอากาศยานแพร่ จำนวน 1 อัตรา
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
– ท่าอากาศยานตรัง จำนวน 2 อัตรา
– ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา
– ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 3 อัตรา
5.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม
กฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
5.2 คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและ
ดับเพลิง
5.2.1 เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี
5.2.2 มีสัญชาติไทย
5.2.3 ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. (ทั้งนี้ ส่วนสูงและน้ำหนักตัวต้องมีความสมดุลกัน)
5.2.4 ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
5.2.5 ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาการทหารชั้นปีที่ 3 ของ
กรมการรักษาดินแดน
5.2.6 มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดง
ว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
– การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วย
เครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
– การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/
เลนส์ ,หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตา
หรือใช้คอนแทคเลนส์. ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
5.3 จะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดย
– ทดสอบการดันพื้น 30 ครั้ง
– ทดสอบการลุกนั่ง (sit – up) 40 ครั้ง
– ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง 60 ครั้ง
– ทดสอบการวิ่ง อย่างน้อย 1,600 เมตร
ทั้งนี้ การให้คะแนนทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
5.3.1 เมื่อการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผ่านตามเกณฑ์แล้ว จึงมีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้
โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
5.4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
– ศึกษาและทบทวนการปฏิบัติงานด้านดับเพลิงเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิธีการ และมาตรฐาน
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
– ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอากาศยานทุกแบบที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน เช่น
ช่องทางเข้าออกประตูฉุกเฉิน ช่องเก็บแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเตรียมใช้วางแผนในการกู้ภัย
6
– การกู้ภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ
– ดับเพลิงอากาศยานและเพลิงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขต
รับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่างๆ ประจำรถดับเพลิงที่เป็นระบบไฟฟ้าผสมไฮดรอลิกและ
อิเล็กทรอนิกส์เคมีเพลิงโดยใช้สารดับเพลิงประเภทน้ำยาโฟม รวมทั้งระบบเครื่องยนต์ เพื่อการดับเพลิงและ
กู้ภัย
– ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยภายในบริเวณท่าอากาศยานและ
เขตรับผิดชอบ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในท่าอากาศยานและภายนอกเขต
ท่าอากาศยานเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านสาธารณภัย กรณีได้รับการร้องขอ
– จัดทำแผนรองรับเพื่อใช้ฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ซักซ้อมแผนฯ และเสนอแนะ
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ศึกษาในการแก้ไขปัญหาในกรณีต่าง ๆ
– ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกู้ภัยและดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5.6 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
– วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทาง
การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
หรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ๆ
– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุป
ความ และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำ
หรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัยและอัตนัย)
– ระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับท่าอากาศยานและการบิน
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
– จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้
เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
——————————————-
7
6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
– ท่าอากาศยานแม่สอด จำนวน 3 อัตรา
6.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
6.2 คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ
และวัตถุอันตราย
6.2.1 อายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี
6.2.2 มีสัญชาติไทย
6.2.3 สุขภาพ
– ผู้ที่ทำหน้าที่หน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม กับจิตใจที่ดีและ
มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย
ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามที่กำหนดในข้อบังคับ
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน
– มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดง
ว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
– การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล
เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
– การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดย
ไม่สวมแว่นตา/เลนส์ ,หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง
เมื่อสวมแว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์. ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
6.3 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
– การตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายบนอากาศยาน กระเป๋าผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้า
ไปรษณียภัณฑ์ และท่าอากาศยาน
– ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเสมอ
– ควบคุม ดูแล และแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร และประสานกับ
เจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจให้มาดำเนินการ
– ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
– วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทาง
การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
หรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ๆ
– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุป
ความ และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำ
หรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
8
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัยและอัตนัย)
– ความรู้ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ปัจจุบัน
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
– จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้
เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
——————————————-

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมการบินพลเรือน :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ: *กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากประกาศรับสมัครสอบอีกครั้ง
**บางกรณีใบสมัครอาจอยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมการบินพลเรือน คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่