กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -6 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

Spread the love

"กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -6 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12320/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กระบี่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมการบินพลเรือน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
———————————
ด้วย กรมการบินพลเรือน จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกระบี่ ฉะนั้น
อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่อง การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และที่ กค 0428/ว 112 ลงวันที่ 13
ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การ
ตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจำโดยอนุโลม กรมการบินพลเรือน
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่ง/สังกัด ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,300 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,700 บาท
ระยะเวลาในการจ้างครั้งละไม่เกินปีงบประมาณ
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับสอบคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ (15)
กระทรวงการคลัง อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13) ถ้าผู้นั้นได้
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (14) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือ
ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณี
ทุจริตต่อหน้าที่ กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการเว้นแต่คุณสมบัติ
ตาม (7) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– การจัดทำแผนหรือโครงการประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานรวมถึงร่วมกับทางจังหวัด
จัดทำแผนหรือโครงการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ
– การให้บริการข้อมูลข่าวสารของท่าอากาศยานของกรม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
– การอำนวยความสะดวกเบื้องต้นในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
– จัดกิจกรรม นิทรรศการของท่าอากาศยานและกิจกรรมในวันสำคัญหรือวันพิธีต่าง ๆ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 16
ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
3
4.1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th
หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่” (ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)
4.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กำหนดระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
4.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จำนวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น
เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลังในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลในขณะนั้นได้
ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้ภายหลัง
แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
4.๒ ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ข้อ 4.1.3) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2557
ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
4.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
4.๓.๑ ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท
4.๓.๒ ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
จำนวน ๓๐ บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครรวมทั้งสิ้นในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 130 บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียม ตามข้อ 4.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.4 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ เว็บไชต์ http://job.aviation.go.th
หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่” เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ”
5. หลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนา
ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
4
(5) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ สาขาเวชกรรม และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่ ก.พ. กำหนด
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535
– โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม
– วัณโรคในระยะอันตราย
– โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
– โรคติดยาเสพติด
– โรคพิษสุราเรื้อรัง
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และ
ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสารผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้อง
ครบถ้วน มิฉะนั้น กรมการบินพลเรือน อาจจะไม่รับสมัครสอบคัดเลือก
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ กรมการบินพลเรือน สำนักบริหารกลาง
(ชั้น 6) กลุ่มการเจ้าหน้าที่ หรือ ทาง Internet ที่ www.aviation.go.th, http://job.aviation.go.th หรือที่
ท่าอากาศยานกระบี่
7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ มี 3 ภาค ดังนี้
(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
– วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
เหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล
ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ
สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น
– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุป
ความ และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือ
กลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
– ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามบิน
– ความรู้พื้นฐานด้านประชาสัมพันธ์
5
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
– จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรม
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
กรมการบินพลเรือน จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนน
สูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลำดับ ดังนี้
9.๑ กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
9.๒ ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
9.๓ ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
9.๔ ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่
สูงกว่า (การให้เลขประจำตัวสอบ จะต้องให้ก่อนหลังตามลำดับที่สมัครสอบ)
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามลำดับที่ในบัญชีผลการสอบคัดเลือกได้
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมการบินพลเรือน :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ: *กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากประกาศรับสมัครสอบอีกครั้ง
**บางกรณีใบสมัครอาจอยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่