กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ 19 พ.ค. -06 มิ.ย. 2557  บุคลากร,นายช่างโยธา,นักวิชาการขนส่ง,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,นายช่างไฟฟ้า,ช่างซ่องบริภัณฑ์,พนักงานธุรการ

"กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ 19 พ.ค. -06 มิ.ย. 2557  บุคลากร,นายช่างโยธา,นักวิชาการขนส่ง,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,นายช่างไฟฟ้า,ช่างซ่องบริภัณฑ์,พนักงานธุรการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13813 หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากร,นายช่างโยธา,นักวิชาการขนส่ง,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,นายช่างไฟฟ้า,ช่างซ่องบริภัณฑ์,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ลำปาง,ประจวบฯ,แม่ฮ่องสอน,สกลนคร,ระนอง,ชุมพร,นครพนม,เลย,ร้อยเอ็ด,แม่สอด,นราธิวาส,พิษณุโลก,นครศรีธรรมราช,กระบี่,ตรัง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 พ.ค. – 06 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 ประกาศกรมการบินพลเรือน 

 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ 

 ปฏบิัติงานที่สํานักบริหารกลาง สํานักพัฒนาท่าอากาศยาน สํานักกํากับกิจการขนส่งทางอากาศ 

 ท่าอากาศยานลําปาง ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานสกลนคร 

 ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานเลย ทาอากาศยานร ่ ้อยเอ็ด 

 ท่าอากาศยานแมสอด่ ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

 ท่าอากาศยานกระบี่ และทาอากาศยานตร ่ ัง 

——————————— 

 ด้วย กรมการบินพลเรือน จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่สํานักบริหารกลาง สํานักพัฒนาท่าอากาศยาน สํานักกํากับ

กิจการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานลําปาง ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยาน

สกลนคร ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยาน

ร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานตรัง ฉะนั้น อาศยอั านาจตามหน ํ ังสือกระทรวงการคลัง ท ี่กค 0527.6/ 

ว 31 ลงวันท 26 ี่ เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว 

และที่ กค 0428/ว 112 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เรองื่ หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดําเนินการ

เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลอกได ื ้เป็นลูกจ้างประจํา

โดยอนุโลม กรมการบินพลเรือน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบราชการเป ั ็น

ลูกจ้างชั่วคราวในตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. ตําแหน่ง/สังกดั ที่จะบรรจุและแต่งตงั้ อัตราคาจ่ ้าง และระยะเวลาในการจ้าง 

1.1 สํานักบรหารกลาง ิ 

ตําแหน่งบุคลากร บรรจครุ ั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท 

1.2 สํานักพฒนาท ั าอากาศยาน ่ 

 ตําแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จานวน ํ 1 อัตรา 

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

 1.3 สํานักกํากบกั ิจการขนส่งทางอากาศ 

 ตําแหน่งนักวิชาการขนส่ง บรรจครุ ั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท 

 1.4 ท่าอากาศยานลาปาง ํ 

 1.4.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อตรา ั 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

 1.4.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

  2 

1.5 ทาอากาศยานห ่ ัวหนิ 

 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

 1.6 ทาอากาศยานแม ่ ฮ่ ่องสอน 

 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

 1.7 ทาอากาศยานสกลนคร ่ 

 ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อตรา ั 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

 1.8 ทาอากาศยานระนอง ่ 

 ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท 

 1.9 ท่าอากาศยานชุมพร 

 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจาง้ เดือนละ 11,500 บาท 

 1.10 ท่าอากาศยานนครพนม 

 ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อตรา ั 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

 1.11 ท่าอากาศยานเลย 

 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครงแรก ั้ จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

 1.12 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 

 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดบเพล ั ิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

 1.13 ท่าอากาศยานแมสอด ่ 

 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

 1.14 ท่าอากาศยานนราธวาส ิ 

 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดอนละ ื 11,500 บาท 

 1.15 ท่าอากาศยานพษณิ โลกุ 

 1.15.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครงแรก ั้ จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

 1.15.2 ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท  3 

 1.16 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

 1.17 ท่าอากาศยานกระบ ี่

 1.17.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง บรรจุครั้งแรก จานวน ํ 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

 1.17.2 ตําแหน่งพนักงานธุรการ บรรจครุ ั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

 1.18 ท่าอากาศยานตรัง 

 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท 

 ระยะเวลาในการจ้างครั้งละไม่เกินปีงบประมาณ 

๒. คุณสมบตัทิั่วไปและคณสมบ ุ ตัิเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสทธิ ิสมครเข ั ้ารบสอบค ั ดเลั ือก 

 2.1 คณสมบ ุ ตัทิั่วไป 

 ผู้สมัครสอบคดเลั ือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แหงระเบ ่ ียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และเป็นผู้มคีุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้ 

 (1) มีสญชาต ั ิไทย 

(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ป ี

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนญแห ู ่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บานและผ ้ ู้ช่วย 

ผู้ใหญ่บ้าน 

(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 

 (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 (9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 (10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (12) ไมเป่ ็นผู้เคยถกลงโทษให ู ออก ้ ปลดออก หรอไลื ่ออกจากรัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 

 (14) ไมเป่ ็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 

 (15) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการท ํ ุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  4 

 ทั้งนี้ ผทู้ี่จะเขาร้ ับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ (15) 

กระทรวงการคลัง อาจพจารณายกเว ิ ้นให้เขาร้ ับราชการได ้ส่วนผู้ทขาดค ี่ ณสมบ ุ ัติตาม (12) หรือ (13) ถ้าผู้นนไดั้ ้

ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (14) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือ

ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทําผิดในกรณี

ทุจริตต่อหน้าที่ กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เขาร้ ับราชการได้ 

 การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 ผู้ที่เป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการ 

เว้นแต่คุณสมบัติตาม (7) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

 ตามรายละเอียดของตําแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

๓. การรับสมัครสอบ 

๓.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมครได ั ้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วนทั 19 ี่

พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 ๓.1.1 ให้ผู้สมครสอบเข ั ้าไปที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th 

หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ 

ที่สํานักบริหารกลาง สํานักพฒนาท ั ่าอากาศยาน สํานักกํากับกิจการขนสงทางอากาศ ่ ท่าอากาศยานลําปาง 

ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานชุมพร 

ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส 

ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานตรัง” 

 ๓.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครใหถู้กต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่

กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 

 ๓.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน 1 แผ่น หรือ 

หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น 

เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลังในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลในขณะนั้นได้ 

ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้ภายหลัง 

แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในคร้งแรกท ั ี่สมบูรณ์แล้วได้ 

 3.1.4 ผู้สมครสอบต ั ้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 

ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถกตู ้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณี

ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กรมการบินพลเรือน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร

สอบมาตั้งแต่ต้น 

 กรณี ผู้สมัครสอบทกรอกเลขบ ี่ ตรประจ ั ําตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ประวตัสิ่วนตัว 

ไม่ถูกต้อง ใหต้ดติ ่อกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สานํ กบร ั หารกลาง ิ กรมการบนพลเร ิ ือน เพอดื่ ําเนนการแก ิ ้ไข

ก่อนประกาศรายชื่อในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 

๓.๒ ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ 3.1.3) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม. 

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันท 19 ี่ พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2557 

ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และให้เกบหล ็ ักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 ทั้งน ี้การรบสม ั ัครสอบจะมีผลสมบูรณ ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

  5 

 ๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย

 ๓.๓.๑ ค่าธรรมเนียมสอบ 

 ๓.๓.๒ ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) 

จํานวน ๓๐ บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครรวมทั้งสิ้น 

ในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

(1) ตําแหน่งบุคลากร จํานวน 130 บาท 

(2) ตําแหน่งนักวิชาการขนส่ง จํานวน 130 บาท 

(3) ตําแหน่งนายช่างโยธา จํานวน 110 บาท 

 (4) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จํานวน 110 บาท 

 (5) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จํานวน 110 บาท 

 (6) ตําแหน่งพนักงานธุรการ จํานวน 110 บาท 

 (7) ตําแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง จํานวน 110 บาท 

 (8) ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ จํานวน 110 บาท 

 (9) ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า จํานวน 110 บาท 

 (10) ตําแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จํานวน 110 บาท 

 (11) ตําแหนงพน ่ ักงานขับรถยนต์ จํานวน 70 บาท 

เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๓.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่วากรณ ่ ีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ๓.4 ผสมู้ ัครสอบทชี่ ําระคาธรรมเน ่ ียมสอบแล้ว จะได้รบเลขประจ ั ําตัวสอบ โดยจะกําหนด 

เลขประจาตํ ัวสอบ ตามลาดํ บของการช ั ําระเงนคิ าธรรมเน ่ ียมสอบ และสามารถเขาไปพ ้ มพิ ์ใบสมครั 

พร้อมเลขประจําตัวสอบไดต้งแต ั้ ่วันท 20 ี่ มิถุนายน 2557 ท ี่ เวบไชต ็ http://job.aviation.go.th ์

หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ 

ที่สํานักบริหารกลาง สํานักพฒนาท ั ่าอากาศยาน สํานักกํากับกิจการขนสงทางอากาศ ่ ท่าอากาศยานลําปาง 

ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยาน

ชุมพร ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยาน

นราธิวาส ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยาน

ตรัง” เลือก “พิมพใบสม ์ ัครและเลขประจาตํ ัวสอบ” 

4. หลกฐานท ั ตี่ ้องนําไปในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ 

ที่ใช้เฉพาะตําแหนง่ (ภาค ข.) 

(1) ใบสมัครที่พิมพจากอ ์ ินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา 

ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถ ้ ้วน 

 (2) สําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศกษา ึ

(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษา 

และได้รับอนุมตัิจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวนปั ิดรับสมัคร จํานวน อย่างละ 1 ฉบับ 

 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสําเนา 

ทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 

 (4) สําเนาหลกฐานอ ั ื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ 

นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน อย่างละ 1 ฉบับ 

 

  6 

 (5) ใบรับรองแพทย (์ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากแพทยซ์ึ่งได้ขึ้นทะเบียน 

รับอนุญาตใหประกอบโรคศ ้ ิลป์ สาขาเวชกรรม และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่ ก.พ. กําหนด 

ฉบับท 3 ี่ พ.ศ. 2535 

 – โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม 

 – วัณโรคในระยะอันตราย 

 – โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

 – โรคติดยาเสพติด 

 – โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 สําหรับผู้สมครสอบต ั ําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง และตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ

และวัตถุอันตราย ใหใช้ ้ใบรับรองแพทย์ตามที่กรมการบินพลเรือนกําหนดแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น หรือ

สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ http://job.aviation.go.th 

 ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผสมู้ ัครเขียนรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และ

ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสารผู้สมัครสอบคดเลั ือกจะต้องกรอก

รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้อง

ครบถ้วน มิฉะนั้น กรมการบนพลเร ิ ือน อาจจะไม่รับสมัครสอบคัดเลือก 

5. การประกาศรายชื่อผู้มสีทธิ ิสอบคดเลั อกื วันเวลา สถานที่สอบคดเลั ือก และระเบียบเกี่ยวกบการสอบ ั 

 กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 

และระเบยบเก ี ยวก ี่ ับการสอบใหทราบในว ้ ันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ กรมการบนพลเร ิ ือน สํานักบรหารกลาง ิ 

(ชั้น 6) กลุ่มการเจ้าหน้าที่ หรือ ทาง Internet ท www.aviation.go.th ี่ หรือ http://job.aviation.go.th 

หรือที่ทาอากาศยานล ่ ําปาง ทาอากาศยานห ่ ัวหนิ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยาน

ระนอง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนครพนม ทาอากาศยานเลย ่ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยาน 

แมสอด ่ ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานกระบ ี่

และท่าอากาศยานตรัง 

 ผู้สมครสอบม ั หนี ้าทในการตรวจสอบว ี่ นั เวลา และสถานที่ ที่จะดําเนินการสอบคดเลั ือก 

ในแตละต ่ ําแหน่ง แต่ละสนามสอบ เนื่องจากกําหนดการสอบอาจเป็นวนเด ั ียวกนกั ็ได้ ในกรณทีี่มีการดําเนินการ

สอบคดเลั ือกในวันเดียวกนให ั ้อยู่ในดลพุ นิจของผ ิ สมู้ ัครสอบในการเขาร้ บการสอบค ั ดเลั ือกในตําแหน่งใด

ตําแหน่งหนึ่ง ซึ่งกรมการบินพลเรือนถือว่าผู้สมครสอบได ั ร้บทราบเง ั ื่อนไขดงกลั ่าวนี้แลว้ และจะไม่รบผั ดชอบ ิ

ใดๆ ทั้งสิ้น 

6. หลกสั ตรและว ู ิธการสอบค ี ดเลั ือกฯ มี 3 ภาค ดงนั ี้

 ตามรายละเอยดของต ี ําแหน่งที่รบสม ั ครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท ั ายประกาศน ้ ี้

7. เกณฑการต ์ ดสั ิน 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 

8. การประกาศขึ้นบญชั ผีสอบค ู้ ดเลั ือกได ้

 กรมการบินพลเรือน จะประกาศขึ้นบัญชีผสอบค ู้ ัดเลือกได้ โดยเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนน 

สูงลงมาตามลําดับ ในกรณีทผี่ ู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลําดับ ดังนี้ 

 8.๑ กรณมีีผทู้ี่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ใหผ้ทู้ี่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า 

เป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า  7 

 8.๒ ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า 

 8.๓ ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับสงกว ู ่า 

 8.๔ ถ้ายังคงได้คะแนนเทาก่ นอั ีก กให็ ผู้้ได้รบหมายเลขประจ ั ําตัวสอบก่อน เป็นผู้อยในลู่ าดํ ับที่ 

สูงกว่า (การใหเลขประจ ้ ําตัวสอบ จะต้องให้ก่อนหลังตามลําดับที่สมัครสอบ) 

9. การบรรจุและแต่งตั้ง 

 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามลําดับที่ในบัญชีผลการสอบคัดเลือกได้ 

 

 ประกาศ ณ วนทั ี่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 รายละเอียดของตาแหน ํ ่งทรี่ บสม ั ัครสอบคดเลั ือก 

แนบทายประกาศกรมการบ ้ นพลเร ิ ือน ลงวันท 14 ี่ พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

—————————————– 

1. ตําแหน่งบคลากร ุ บรรจุครงแรก ั้ จํานวน 1 อัตรา ณ สํานกบร ั หารกลาง ิ 

 1.1 คุณสมบตัเฉพาะต ิ าแหน ํ ่ง 

 ได้รับวุฒิปริญญาตรหรี ือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 

 1.2 ลักษณะงานทปฏี่ บิตั ิ

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของส่วนราชการ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 

เช่น การจัดทําโครงการ แผนงาน กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดสวัสดิการและการดูแลให้บริการ

เกี่ยวกับประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของกรม สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมใน

ต่างจังหวัดได้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.3 หลกสั ตรและว ู ธิีการสอบคดเลั ือก 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

เหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล

ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ

สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น 

 – วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุป

ความ และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคําหรือ

กลุ่มคําประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอย ้ ่างอื่น 

(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

– หลักการและแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล 

– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

– ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพ ้ ิ่มเติม 

– การวางแผนและการพัฒนาการฝึกอบรมในการพัฒนาองค์กร 

– การบริหารจัดการด้านงานสวัสดิการ 

– การบริหารโครงการ 

(ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ 

การศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษา

ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 

จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

——————————————- 

  2

 

2. ตําแหน่งนกวั ิชาการขนสง่ บรรจุครงแรก ั้ จํานวน 1 อัตรา ณ สํานักกํากบกั ิจการขนส่งทางอากาศ 

2.1 คณสมบ ุ ตัิเฉพาะตาแหน ํ ่ง 

 ได้รับวุฒิปริญญาตรหรี ือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าน ี้ 

2.2 ลักษณะงานทปฏี่ บิตั ิ

 – ช่วยศกษาว ึ เคราะห ิ ์ เพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกําหนดวิธีปฏิบัติ กฎ ระเบียบ กฎหมาย หรือ 

ปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบัติในการขนส่งทางอากาศ 

 – รวบรวม และประมวลขอม้ ูล เพื่อนําเสนอกําหนดเป็นมาตรฐาน กฎ เกณฑ์ในการปฏิบัติงานด้าน

การประกอบกิจการขนส่งทางอากาศ และอํานวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ 

 – พิจารณาคําขออนุญาต ขออนุมัติต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งหรือประกอบการในกิจการขนสงทางอากาศ ่ 

 – ตรวจสอบการดําเนินการของผู้ประกอบการตามที่มีข้อบังคับ กฎ ระเบียบหรือกฎหมายกําหนดใน

ด้านการขนส่งทางอากาศ เพื่อส่งเสริมให้การดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง 

 – วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดําเนินงานในด้าน

การขนส่งทางอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 – จัดทําระบบการปรับปรุงแก้ไขบริการ 

 – กําหนดรูปแบบของแบบสอบถามความต้องการแบบต่าง ๆ 

 – จัดให้มีระบบการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ 

และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสํารวจความพึงพอใจในการใช้บริการ รวมถึงการประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 – จัดเก็บข้อมูลตามที่สอบถาม หรือข้อมลทู ี่ผู้โดยสาร หรือผู้ประกอบการเสนอแนะ /ร้องเรียน 

เพื่อประมวล วิเคราะห์ และสรุปผล จัดทํารายงานเสนอต่อหน่วยงานรับผิดชอบ 

 – ติดตามใหหน้ ่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนปรับปรุงแก้ไขบริการ 

 – ตอบข้อคิดเห็นแนะนํา รวมทั้งติดตามผลและตอบชี้แจงร้องเรียนบริการ 

 – ติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติตามแผน รวมทั้งรายงานประเมินความสําเร็จ 

 – จัดทํารายงานประจําปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 

 – ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบมอบหมาย 

 2.3 หลกสั ตรและว ู ธิีการสอบคดเลั ือก 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

เหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล

ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ

สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น 

 – วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุป

ความ และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคําหรือ

กลุ่มคําประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอย ้ ่างอื่น 

 

 

 

  3

 

(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

 – ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน 

 (โดยการแปลบทความเต็มรูปแบบ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) 

(ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ 

การศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษา

ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 

จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

——————————————- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4

 

3. ตําแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อตรา ั ณ สํานกพั ฒนาท ั าอากาศยาน ่ 

 3.1 คุณสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง 

 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ 

ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

 3.2 ลักษณะงานทปฏี่ บิตั ิ

 – ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธา เกี่ยวกับการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (AutoCAD) 

การช่วยออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงสร้างในงานด้านช่างโยธา 

เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร ประปาของสนามบิน เป็นต้น 

 – ช่วยปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ เกี่ยวกับงานโยธา เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง สํารวจ 

และทดสอบวสดั ุ สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณ 

 – ช่วยซ่อม สร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสํารวจและทดลอง 

ทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน 

 – ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3.3 หลักสตรและว ู ิธการสอบค ี ดเลั ือก 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถทวไปั่ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

เหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล

ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ

สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น 

 – วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุป

ความ และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคําหรือ

กลุ่มคําประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอย ้ ่างอื่น 

(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – ความรู้ความสามารถด้านการสํารวจ การเขียนแบบ และการประมาณราคา 

(ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ 

การศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษา

ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 

จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

——————————————- 

 

 

  5

 

4. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา 

 – ท่าอากาศยานลําปาง จํานวน 1 อัตรา 

 – ท่าอากาศยานเลย จํานวน 1 อัตรา 

 – ท่าอากาศยานตรัง จํานวน 1 อัตรา 

 4.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 

 4.2 คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกําหนดสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ

และวัตถุอันตราย 

 4.2.1 อายุต้องไม่ต่ํากว่า 18 ปี 

 4.2.2 มีสัญชาติไทย 

 4.2.3 สุขภาพ 

 – ผู้ที่ทําหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม กับจิตใจที่ดีและ 

มความสามารถในการปฏ ี ิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย 

 ผู้ที่ทําหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามที่กําหนดในข้อบังคับ

ของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

 – มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่ง

แสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย 

 – การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล 

เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ํากว่า 2,000 เฮิร์ช 

 – การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดย 

ไม่สวมแว่นตา/เลนส์ ,หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สําหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง 

เมื่อสวมแว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์. ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี) 

 4.3 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

 – การตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายบนอากาศยาน กระเป๋าผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้า 

ไปรษณียภัณฑ์ และท่าอากาศยาน 

 – ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเสมอ 

 – ควบคุม ดูแล และแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร และประสานกับ

เจ้าหน้าที่ ผู้มอีํานาจให้มาดําเนินการ 

– ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ 

 – ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

เหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล

ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ

สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ๆ 

 

  6

 

– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ 

และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือ

กลุ่มคําประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น 

(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – ความรู้ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 – ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 – ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

 – ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ปัจจุบัน 

(ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 – จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษา

ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 

จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ปฏภาณไหวพร ิ ิบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

 

——————————————- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7

 

5. ตําแหน่งเจ้าหนาท้ กี่ ู้ภัยและดบเพล ั ิง บรรจุครงแรก ั้ จํานวน 8 อัตรา 

 – ทาอากาศยานล ่ ําปาง จํานวน 1 อตรา ั 

 – ท่าอากาศยานหัวหนิ จํานวน 1 อัตรา 

 – ท่าอากาศยานแมฮ่ ่องสอน จํานวน 1 อัตรา 

 – ท่าอากาศยานร้อนเอด็ จานวน ํ 1 อตรา ั 

 – ท่าอากาศยานแม่สอด จํานวน 1 อตรา ั 

 – ท่าอากาศยานนราธิวาส จํานวน 1 อตรา ั 

 – ท่าอากาศยานพษณิ โลกุ จํานวน 1 อตรา ั 

 – ท่าอากาศยานนครศรธรรมราช ี จํานวน 1 อัตรา 

 5.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม

กฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร) 

 5.2 คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกําหนดสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและ

ดับเพลิง 

 5.2.1 เพศชาย อายุ 18 – 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร 

 5.2.2 มีสัญชาติไทย 

 5.2.3 ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 165 ซม. (ทั้งนี้ ส่วนสูงและน้ําหนักตัวต้องมีความสมดุลกัน) 

 5.2.4 ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร) 

 5.2.5 ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสําเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาการทหารชั้นปีที่ 3 ของ 

กรมการรักษาดินแดน 

 5.2.6 มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่า

มีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย 

 – การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วย

เครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ํากว่า 2,000 เฮิร์ช 

 – การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ ,

หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สําหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตา หรือ 

ใช้คอนแทคเลนส์. ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี) 

 5.3 จะต้องทําการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดย 

 – ทดสอบการดันพื้น 30 ครั้ง 

 – ทดสอบการลุกนั่ง (sit – up) 40 ครั้ง 

 – ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง 60 ครั้ง 

 – ทดสอบการวิ่ง อย่างน้อย 1,600 เมตร 

 ทั้งนี้ การให้คะแนนทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 เมื่อการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายผ ่ านตามเกณฑ ่ แล์ ้ว จึงมีสทธิ เขิ์ ้าทดสอบความรู้ โดยวธิการ ี

สอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ ์

 5.4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

 – ศึกษาและทบทวนการปฏิบัติงานด้านดับเพลิงเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิธีการ และมาตรฐาน

ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  8

 

– ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอากาศยานทุกแบบที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน เช่น 

ช่องทางเข้าออกประตูฉุกเฉิน ช่องเก็บแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเตรียมใช้วางแผนในการกู้ภัย 

 – การกู้ภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ 

 – ดับเพลิงอากาศยานและเพลิงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ 

โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่างๆ ประจํารถดับเพลิงที่เป็นระบบไฟฟ้าผสมไฮดรอลิกและอิเล็กทรอนิกส์เคมี

เพลิงโดยใช้สารดับเพลิงประเภทน้ํายาโฟม รวมทั้งระบบเครื่องยนต์ เพื่อการดับเพลิงและกู้ภัย 

 – ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ 

– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในท่าอากาศยานและภายนอกเขต 

ท่าอากาศยานเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านสาธารณภัย กรณีได้รับการร้องขอ 

– จัดทําแผนรองรับเพื่อใช้ฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ซักซ้อมแผนฯ และเสนอแนะ 

ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ศึกษาในการแก้ไขปัญหาในกรณีต่าง ๆ 

 – ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกู้ภัยและดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ 

 – ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5.5 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 

โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทาง

การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน

หรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ๆ 

– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ 

และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือ

กลุ่มคําประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น 

(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – ระเบียบลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 

 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 

 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง 

 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับท่าอากาศยานและการบิน 

(ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 – จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้

เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 

จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

 

——————————————-  9

 

6. ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจครุ ั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

 – ทาอากาศยานสกลนคร ่ จานวน ํ 1 อัตรา 

 – ท่าอากาศยานนครพนม จํานวน 1 อัตรา 

 – ท่าอากาศยานพษณิ โลกุ จํานวน 1 อตรา ั 

 6.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่าน ี้

 6.2 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

 – การดูแล ซ่อมบํารุงเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้ง

ร่วมมือและช่วยช่างไฟฟ้าในการดูแลระบบ สาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้าของท่าอากาศยาน 

 – รายงานข้อขัดข้อง ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานซ่อมบริภัณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เพื่อแก้ไขต่อไป 

 – ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.3 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

เหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล

ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ

สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ๆ 

– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้ 

สรุปความ และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ 

จากคําหรือกลุ่มคําประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น 

(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 

 – ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปาและเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

 – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิค 

 – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลและใช้วัสดุงานเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 

 (ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 – จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้

เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 

จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

 

——————————————-  10 

 

7. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจครุ ั้งแรก จํานวน 1 อัตรา ณ ทาอากาศยานช ่ มพร ุ จํานวน 1 อัตรา 

7.1 คณสมบ ุ ตัเฉพาะส ิ ําหรบตั าแหน ํ ่ง 

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนด

ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

 7.2 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

 – การดูแล ซ่อมบํารุงเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้ง

ร่วมมือและช่วยช่างไฟฟ้าในการดูแลระบบ สาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้าของท่าอากาศยาน 

 – รายงานข้อขัดข้อง ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานซ่อมบริภัณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เพื่อแก้ไขต่อไป 

 – ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.3 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

เหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล

ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ

สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ๆ 

– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้ 

สรุปความ และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ 

จากคําหรือกลุ่มคําประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น 

(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 

 – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิค 

 (ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 – จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่อง

การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 

จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

 

——————————————- 

 

 

 

  11 

 

8. ตาแหน ํ ่งพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา ณ ท่าอากาศยานกระบี่ 

 8.1 คุณสมบตัิเฉพาะสาหร ํ บตั าแหน ํ ง่ 

 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

8.2 ลักษณะงานทปฏี่ บิตั ิ

– ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบ เก็บค้นและพิมพ์หนังสือราชการ ตรวจทาน 

หนังสือทําลายเอกสาร 

– ช่วยจัดทําเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือเวียนต่างๆ เอกสารการประชุม 

เป็นต้น 

 – รวบรวม จัดทําสถิติ ข้อมลู และรายงานทเกี่ ี่ยวข้อง 

 – ปฏิบัติหน้าทอี่ ่นตามท ื ี่ได้รับมอบหมาย 

 8.3 หลกสั ตรและว ู ิธการสอบค ี ดเลั ือก 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถทวไปั่ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 

โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล 

ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรอื

สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น 

 – วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ 

และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือ

กลุ่มคําประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอย ้ ่างอื่น 

(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

 (ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏ

ทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ

ผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น 

เป็นต้น 

 

——————————————- 

 

 

 

  12 

 

9. ตําแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา ณ ท่าอากาศยานกระบี่ 

 9.1 คุณสมบตัิเฉพาะสาหร ํ บตั าแหน ํ ง่ 

 ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 

9.2 ลักษณะงานทปฏี่ บิตั ิ

 – ให้บริการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นที่

ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสนคิ ้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ 

 – ช่วยดําเนินการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของทาอากาศยาน ่ 

 – รับ – ส่ง หนังสือ ควบคุมทะเบียนหนังสือ ค้นและพิมพหน์ ังสือราชการ พิมพ์งาน

งบประมาณการเงินและบัญชี 

 – จัดทําร่าง โต้ตอบ หนังสือ 

 – จัดทํารายงาน และสถิติที่เกี่ยวข้อง 

 – ช่วยอํานวยการพิธีการต่าง ๆ ในการจัดประชุม สัมมนา ณ ท่าอากาศยาน การใช้ห้อง

ประชุม ห้องรับรอง อาคารสถานที่ 

 – ปฏิบัติหน้าทอี่ ื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 9.3 หลกสั ตรและว ู ิธการสอบค ี ดเลั ือก 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 

โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือใหว้ิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล 

ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ

สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น 

– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ 

และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือ

กลุ่มคําประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอย ้ ่างอื่น 

(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี การเงนิ และพัสดุ 

 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับท่าอากาศยาน 

 – ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 (ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่

ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ

ผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น 

เป็นต้น 

——————————————-  13 

 

10. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา ณ ท่าอากาศยานระนอง 

 10.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 

 10.2 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

 – อํานวยความสะดวกในการให้บริการขับรถยนต์ บํารุงรักษาทําความ สะอาดรถยนต์ 

ในภารกิจต่าง ๆ ของท่าอากาศยาน และแกไขข้ ้อ ขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถดังกล่าว 

 – ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 10.3 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 – วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 

โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทาง

การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน

หรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ๆ 

 – วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ 

และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือ

กลุ่มคําประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น 

(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ 

 – ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 – สอบปฏิบัติขับรถยนต์ 

 (ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 – จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้

เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 

จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

 

——————————————- 

สมัครงาน กรมการบินพลเรือน งานราชการ กรุงเทพ,ลำปาง,ประจวบฯ,แม่ฮ่องสอน,สกลนคร,ระนอง,ชุมพร,นครพนม,เลย,ร้อยเอ็ด,แม่สอด,นราธิวาส,พิษณุโลก,นครศรีธรรมราช,กระบี่,ตรัง กรมการบินพลเรือน รับสมัคร สอบ กรมการบินพลเรือน 2557 สอบ กรมการบินพลเรือน 57 กรมการบินพลเรือน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการบินพลเรือน :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 มิ.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่