กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 25 พ.ค. -2 มิ.ย. 2560 รวม 200 อัตรา

Spread the love

กรมการพัฒนาชุมชน

ลิงค์: https://iqepi.com/39127/ หรือ
ตำแหน่ง: อาสาพัฒนา,(อสพ.),รุ่นที่70
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดของผู้ได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

อาศัยอำนาจตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็น อสพ. ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง จำนวน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.1 ชื่อตำแหน่ง

ตำแหน่ง “อาสาพัฒนา (อสพ.)” อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

1.2 จำนวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

จำนวน 200 อัตรา

1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กำหนดและปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิภาคบ้านเกิด

1.4 ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาพัฒนาที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสิรมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สร้างชุมชนสัมมาชีพ และพัฒนาผู้นำให้มีศักยภาพ เป็นผู้นำสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงได้ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานประจำอยู่ในหมู่บ้าน ตำบล

อ่านต่อ..ดาวน์โหลดเอกสารที่ลิงค์ด้านล่าง

 

 

บัญชีจัดสรรจํานวน อสพ. และงบประมาณในการคัดเลือก อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐  
ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวน อสพ.ที่จัดสรร ใหจังหวัด งบประมาณที่จัดสรร
ตอจังหวัด
หมายเหตุ
(คน) (บาท)
1 กระบี่ 8 53 2 10,000  
2 กาญจนบุรี 13 98 3 15,000  
3 กาฬสินธุ์ 18 135 3 20,000  
4 กําแพงเพชร 11 78 2 15,000  
5 ขอนแก่น 26 199 5 30,000  
6 จันทบุรี 10 76 2 10,000  
7 ฉะเชิงเทรา 11 93 2 15,000  
8 ชลบุรี 11 92 1 15,000  
9 ชัยนาท 8 53 1 10,000  
10 ชัยภูมิ 16 124 3 20,000  
11 ชุมพร 8 70 2 10,000  
12 เชียงราย 18 124 4 20,000  
13 เชียงใหม่ 25 204 5 25,000  
14 ตรัง 10 87 2 10,000  
15 ตราด 7 38 1 10,000  
16 ตาก 9 63 2 10,000  
17 นครนายก 4 41 2 5,000  
18 นครปฐม 7 106 2 10,000  
19 นครพนม 12 99 2 15,000  
20 นครราชสีมา 32 289 6 35,000  
21 นครศรีธรรมราช 23 169 4 25,000  
22 นครสวรรค์ 15 130 3 15,000  
23 นนทบุรี 6 52 1 10,000  
24 นราธิวาส 13 77 12 15,000  
25 น่าน 15 99 3 15,000  
26 บึงกาฬ 8 53 1 10,000  
27 บุรีรัมย์ 23 189 5 25,000  
28 ปทุมธานี 7 60 1 10,000  
29 ประจวบคีรีขันธ์ 8 48 2 10,000  
30 ปราจีนบุรี 7 65 2 10,000  
31 ปัตตานี 12 115 9 15,000  
32 พระนครศรีอยุธยา 16 209 4 20,000  
33 พะเยา 9 68 2 10,000  
34 พังงา 8 48 1 10,000  
35 พัทลุง 11 65 2 15,000  
36 พิจิตร 12 89 2 15,000  
37 พิษณุโลก 9 93 2 10,000  
38 เพชรบุรี 8 93 2 10,000  
39 เพชรบูรณ์ 11 117 3 15,000  
40 แพร่ 8 78 2 10,000  
41 ภูเก็ต 3 17 1 5,000  
42 มหาสารคาม 13 133 3 15,000  
43 มุกดาหาร 7 53 1 10,000  
44 แม่ฮ่องสอน 7 45 2 10,000  
45 ยโสธร 9 79 2 10,000  
46 ยะลา 8 58 5 10,000  
47 ร้อยเอ็ด 20 193 4 20,000  
48 ระนอง 5 30 1 5,000  
49 ระยอง 8 58 1 10,000  
50 ราชบุรี 10 104 2 10,000  
51 ลพบุรี 11 124 3 15,000  
52 ลําปาง 13 100 3 15,000  
53 ลําพูน 8 51 1 10,000  
54 เลย 14 90 3 15,000  
55 ศรีสะเกษ 22 206 4 25,000  
56 สกลนคร 18 125 4 20,000  
57 สงขลา 16 127 4 20,000  
58 สตูล 7 36 1 10,000  
59 สมุทรปราการ 6 50 1 10,000  
60 สมุทรสงคราม 3 36 1 5,000  
61 สมุทรสาคร 3 40 1 5,000  
62 สระแก้ว 9 59 2 10,000  
63 สระบุรี 13 111 3 15,000  
64 สิงห์บุรี 6 43 1 10,000  
65 สุโขทัย 9 86 2 10,000  
66 สุพรรณบุรี 10 110 4 10,000  
67 สุราษฎร์ธานี 19 131 3 20,000  
68 สุรินทร์ 17 159 4 20,000  
69 หนองคาย 9 62 2 10,000  
70 หนองบัวลําภู 6 59 1 10,000  
71 อ่างทอง 7 73 2 10,000  
72 อํานาจเจริญ 7 56 1 10,000  
73 อุดรธานี 20 156 4 20,000  
74 อุตรดิตถ์ 9 67 2 10,000  
75 อุทัยธานี 8 70 1 10,000  
76 อุบลราชธานี 25 219 5 25,000  
รวมทั้งหมด 878 7,255 200 1,040,000  


วิธีการสมัครงาน  กรมการพัฒนาชุมชน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการพัฒนาชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | ใบสมัคร |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่