กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ด้านธุรการและการเงิน (บัดนี้ – 4 ก.ย. 2556)

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ด้านธุรการและการเงิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 25,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ด้านธุรการและการเงิน
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 25,000 บาท
ลักษณะของงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ด้านธุรการและการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบในสนับสนุนการทำงานของผู้จัดการโครงการ และหน่วยบริหารจัดการโครงการ (Project Management Unit -PMU) ภายใต้การควบคุมและกำกับของผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ (Project Director) กรมควบคุมมลพิษ ดังนี้

1. สนับสนุนหน่วยบริหารจัดการโครงการงานด้านธุรการและการประสานงาน ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. ทำงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้จัดการโครงการ ในการจัดการการเงินของโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง การบันทึกบัญชี การจัดระบบการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการเงิน และการทำรายงานการเงิน

3. ติดตามดูแลการทำบัญชีวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

4. ประสานและดำเนินการสนับสนุนหน่วยบริหารจัดการโครงการ ในการจัดซื้อและจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

5. ประสานงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอกับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม และคณะทำงานในพื้นที่นำร่องทั้งสี่แห่ง ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ เพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการให้เป็นที่เข้าใจร่วมกัน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ

6. จัดทำระบบเก็บเอกสารต่างๆ ของโครงการให้เป็นหมวดหมู่

7. ประสานเตรียมการด้านธุรการในการจัดประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

8. อำนวยความสะดวกให้ผู้จัดการโครงการ เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม หน่วยบริหารจัดการโครงการ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ ในการทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ และการเดินทาง

9. จัดการเรื่องวีซ่า ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และการเดินทางให้กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (ถ้ามี)

10. เป็นล่ามแปลไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย ตามความจำเป็น

11. ร่างจดหมาย เอกสารเพื่อการติดต่อประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

12. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการโครงการ และผู้อำนวยการสำนักงานโครงการมอบหมาย
คุณสมบัติ : ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ด้านธุรการการเงิน ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประสานงาน และการจัดการด้านการเงิน โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการโครงการ และหน่วยบริหารจัดการโครงการ ภายใต้กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-16 สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และชุมชนเป็นอย่างดี โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา

3. มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประสานด้านธุรการและการเงิน ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) หรือองค์กรระหว่างประเทศ และมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการของไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีความสามารถในการประสานงาน การวางระบบเอกสาร การจัดการประชุม การทำบัญชี และการทำรายงานการเงิน

5. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

วิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กรมควบคุมมลพิษ :

วิธีสมัคร : 1. ประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำงาน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. หลักฐานการศึกษา (สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาผลการศึกษา) อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองการทำงานภาษาไทย

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาที่คุณกูรวรรณ อยู่พิพัฒน์ e-mail: kurawan.y@pcd.go.th

ผู้ประสานงาน : คุณกูรวรรณ อยู่พิพัฒน์ กองแผนงานและประเมินผล สำนักงานโครงการ CBFCM โทรศัพท์ 02 298-2476 [kurawan(dot)y(at)pcd(dot)go(dot)th] กองแผนงานและประเมินผล โทร. 02- 298-2476

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่