กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ – 31 ต.ค. 2556)

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : 1. วิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการ
2. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำงบประมาณของกรม
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
3. ใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office excel
4. มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
5. อุทิศเวลาว่างให้กับส่วนร่วม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่
6. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กรมควบคุมมลพิษ :

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 3 ฝ่ายแผนงาน/สำนักเลขานุการกรม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ Budgetpcd@hotmail.com
*เอกสารฯ ที่ต้องนำมา
1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา (transcript) จำนวน 1 ฉบับ
5.หนังสือรับรองการทำงาน/การฝึกงาน จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ประสานงาน : นางสาวเพ็ญศรี เมียนหนู/นางสาววิไลวรรณ โสภาคะยัง ฝ่ายแผนงาน [budgetpcd@hotmail(dot)com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2123

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (บัดนี้ – 25 ต.ค. 2556)

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : 1. เก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล สำรวจ บันทึกข้อมูลลงระบบข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (PRTR) และการดำเนินโครงการนำร่องในจังหวัดระยอง
2. รวบรวมข้อมูล ติดต่อประสานงาน และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายใต้โครงการ the Development of Basic Schemes for PRTR System ร่วมกับหน่วยงาน JICA
3. จัดเตรียมการประชุมต่างๆ /การฝึกอบรม จัดทำเอกสารวาระการประชุม/การฝึกอบรม รวมทั้งจัดทำบันทึก/รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำหนังสือราชการภายใน-ภายนอกหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
3. มีบุคลิกภาพ ความประพฤติ เหมาะสม สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
4. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5. สามารถออกปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
6. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : -สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 11 สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
*เอกสารฯ ที่ต้องนำมา
1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา (transcript) จำนวน 1 ฉบับ
5.หนังสือรับรองการทำงาน/การฝึกงาน จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ประสานงาน : นายอร่าม พันธุ์วรรณ์/ นายคมกริช ขันก้อน ส่วนสารอันตราย [khomkrit(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 0-2298-2439

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กรมควบคุมมลพิษ :

วิธีสมัคร : -สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 11 สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
*เอกสารฯ ที่ต้องนำมา
1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา (transcript) จำนวน 1 ฉบับ
5.หนังสือรับรองการทำงาน/การฝึกงาน จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ประสานงาน : นายอร่าม พันธุ์วรรณ์/ นายคมกริช ขันก้อน ส่วนสารอันตราย [khomkrit(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 0-2298-2439

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สวัสดิการ (ด้านธุรการสวัสดิการ) (บัดนี้ – 16 ต.ค. 2556)

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สวัสดิการ (ด้านธุรการสวัสดิการ)
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
ลักษณะของงาน : 1.ปฏิบัติงานด้านวัสดุ งานการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ คพ.
2.งานธุรการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
3.สนับสนุนการบริการเสริฟเครื่องดื่มและอาหารว่าง อาหารกลางวันสำหรับการประชุมหรือฝึกอบรมและสัมมนา
4.กำกับดูแลความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง และห้องประชุม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ :

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
2.เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
3.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
4.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
5.มีคุณลักษณะเหมาะสมทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
6.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมวิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กรมควบคุมมลพิษ :

สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ประสานงาน : นางสาววาสนา ใคร่ครวญ นางสาวสุธัญญา สายเรือง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ [sutanya(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2298 2271

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่