กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (บัดนี้ – 12 พ.ย. 2556)

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,300
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะของงาน : 1. ศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคาร
2. ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารเพื่อผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดพิมพ์คู่มืออาคารเขียว
3. ประสานงานและจัดส่งคู่มืออาคารเขียวให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
4. ประสานงานและจัดเตรียมการจัดงานมอบเกียรติบัตรอาคารนำร่อง
5. ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมการจัดสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่เกณฑ์อาคารเขียวให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ
6. ประสานงานและจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (อาคารเขียว) เช่น การจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น
7. ประสานงานและติดตามการประเมินอาคารนำร่องที่เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (อาคารเขียว) ๒๑ อาคาร
8. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการอาคารเขียว
9. ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมประชุมพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๒ ประเภท และจัดทำรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ
10. ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ
11. ปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีเกณฑ์ข้อกำหนดแล้วที่มีอยู่ในท้องตลาด และตรวจสอบหลักฐานว่าเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
2. มีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
4. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
5. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยอุทิศเวลาให้ส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่
6. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 


วิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กรมควบคุมมลพิษ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  อีเมล์  

วิธีสมัคร : 1. สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 กรมควบคุมมลพิษ
2. ส่งประวัติส่วนตัวและรายละเอียดต่างๆ มาที่ jeeraporn.t@pcd.go.th
ผู้ประสานงาน : นางสาวจัฬาภรณ์ ไทยขำ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ [jeeraporn(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 022982551

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่