กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สวัสดิการ ธุรการสวัสดิการ (บัดนี้ – 22 พ.ย. 2556)

"กรมควบคุมมลพิษ" เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ

【★】
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สวัสดิการ ธุรการสวัสดิการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะของงาน : 1.งานด้านพัสดุ งานการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ
2.งานธุรการ ร่าง โต้ตอบหนังสือของกองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ
3.ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่มของสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ
4.สนับสนุนการบริการเสริฟเครื่องดื่มและอาหารว่าง อาหารกลางวันสำหรับการประชุม ฝึกอบรมสัมมนา
5.กำกับดูแลความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง และห้องประชุม
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาไม่ตำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูรณ์และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
3.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม


วิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กรมควบคุมมลพิษ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ sutanya.s@pcd.go.th สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2076

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สวัสดิการ บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง (บัดนี้ – 22 พ.ย. 2556)

"กรมควบคุมมลพิษ" เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ

【★】
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สวัสดิการ บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน: 8,300
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะของงาน : 1.งานด้านการบริหารเสริฟเครื่องดื่มและอาหารว่าง ในการประชุม ฝึกอบรม
2.งานด้านเสริฟอาหารกลางวันและเครื่องดื่มในการประชุม ฝึกอบรม
3.งานด้านดูแลรักษาความสะอาดห้องจัดเตรียมกาแฟ
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบุรณ์
 


วิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กรมควบคุมมลพิษ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ [sutanya.s@pcd.go.th] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2076

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่