กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  Project Assistant

"กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  Project Assistant"

ลิงค์: https://iqepi.com/12448/ หรือ
ตำแหน่ง: Project Assistant
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 20,000++
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง : Project Assistant
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
เงินเดือน : 20,000+ บาท
ลักษณะของงาน : -Coordinate/arrange meeting/seminar/workshops under the project.
-Provide liaison with various stakeholders and government officer/JICA expert.
-Manage contract work for outsource short expert, translation, copy and rental car.
-General secretarial work in office
-Budget management under supervision of Japanese expert.
-Prepare/draft meeting memo/minutes .
-Provide simple translation of Thai document.
-Arrange visit/meeting for experts and accompany.
-Any other work assigned by JICA experts and/or relevant government officers.
(Refer to project at http://www.jica.go.jp/project/english/thailand/013/index.html)
คุณสมบัติ : -University graduate. Science/Engineering major is preferred but not the condition.
-Ability to work independently with minimum supervision
-Working knowledge of English and Thai (speaking/writing/reading).
-Willingness to work in dynamic environment (need to work with Japanese experts, various government agency, private sector, academic and NGOs)
-Willingness to have business trip/stay to Rayong

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ ระยอง กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมควบคุมมลพิษ :อีเมล์  

วิธีสมัคร : send your CV and email to fukudam@jasmine.ocn.ne.jp or call 088-6598418.
ผู้ประสานงาน : อร่าม [aram.b@pcd.go.th] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 02 298 2442
ระยะเวลารับสมัคร : 27-Dec-13 ถึง 31-Jan-14

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ [จ้างเหมาบริการ] บัดนี้ -20 ม.ค. 2557  ผู้ประสานงานโครงการ CBFCM

"กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ [จ้างเหมาบริการ] บัดนี้ -20 ม.ค. 2557  ผู้ประสานงานโครงการ CBFCM"

ลิงค์: https://iqepi.com/12447/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ CBFCM
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ CBFCM
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : ปฏิบัติหน้าที่ด้านผู้ประสานงานโครงการฯ เพื่อสนับสนุนและประสานงานของสำนักงานโครงการฯ ภายใต้การควบคุมและกำกับของผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ (Project Director) กรมควบคุมมลพิษ ดังนี้
1. สนับสนุนหน่วยบริหารจัดการโครงการงานด้านธุรการและการประสานงาน ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2. ติดตามดูแลการเงินของโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง การบันทึกบัญชี การจัดระบบการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการเงิน และการทำรายงานการเงิน
3. ติดตามดูแลการทำบัญชีวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
4. ประสานและดำเนินการสนับสนุนหน่วยบริหารจัดการโครงการ ในการจัดซื้อและจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอกับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม และคณะทำงานในพื้นที่
6. จัดทำระบบเก็บเอกสารต่างๆ ของโครงการให้เป็นหมวดหมู่
7. ประสานเตรียมการด้านธุรการในการจัดประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
8. ร่างจดหมาย เอกสารเพื่อการติดต่อประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการมอบหมาย

คุณสมบัติ : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
3. มีบุคลิกภาพและความประพฤติที่เหมาะสม สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
4. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษ ใม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี เพื่อการประสานงานและจัดทำรายงาน
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรุงเทพ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กรมควบคุมมลพิษ :อีเมล์  

วิธีสมัคร : ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำงาน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. หลักฐานการศึกษา (สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาผลการศึกษา) อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองการทำงานภาษาไทย
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาที่คุณกูรวรรณ อยู่พิพัฒน์ e-mail: kurawan.y@pcd.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวลักษิกา กล่ำทอง (luksika.k@pcd.go.th) และนางสาวกูรวรรณ อยู่พิพัฒน์ (kurawan.y@pcd.go.th) กองแผนงานและประเมินผล สำนักงานโครงการ CBFCM [kurawan.y@pcd.go.th] กองแผนงานและประเมินผล โทร. 0-2298-2476

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่