กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 10 -22 เม.ย. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

"กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 10 -22 เม.ย. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13332 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 22 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ

เงินเดือน : 15,000 บาท

ลักษณะของงาน : ปฏิบัติหน้าที่ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานในโครงการของฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ ในกลุ่มแผนงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ และจัดทำรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ

2. ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ วิธีปฏิบัติการในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมการประชุมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ อย่างน้อย

4. ปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีเกณฑ์ข้อกำหนดแล้วที่มีอยู่ในท้องตลาด และตรวจสอบหลักฐานว่าเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่

5. ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมการจัดสัมมนาจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนภูมิภาคร่วมกับผู้ผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ

6. ปฏิบัติงานในการประสานกับหน่วยงานในภูมิภาค ได้แก่ สสภ. 1-16 เพื่อขยายหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายที่ระบุในแผนส่งเสริมจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ปี พ.ศ. 2556-2559

7. ปฏิบัติงานในการรวบรวมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมจำนวน ๑๗๐ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมใน

ปี พ.ศ.2556-2559 พร้อมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ

คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

2. มีประสบการณ์ในการดำเนินการด้านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการมลพิษ

3. อายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

4. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้

5. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

6. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :สมัครด้วยตนเอง  อีเมล์  

วิธีสมัคร : 1.สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

2.สมัครทางอีเมลล์ที่ jeeraporn.t@pcd.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่