กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 18 -30 เม.ย. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

"กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 18 -30 เม.ย. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13425 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 – 30 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะของงาน : 1. วิเคราะห์ จัดทำแผน/โครงการ

2. ปฏิบัติงาน จัดทำงบประมาณของกรม

3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : 1. หญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft office Excel/ Microsoft office Powerpoint และสามารถจัดทำรายงานพร้อมประเมินผลการดำเนินงานได้

4. มีบุคคลิกภาพที่ดี มีความประพฤติดี และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

5. อุทิศเวลาให้ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่

6. ไม่เคยกระทำความผิดกฎหมายอาญามาก่อน (แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาณหรือการกระทำที่มีความผิดลหุโทษ)

7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรุงเทพ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :สมัครด้วยตนเอง  อีเมล์  

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษ

ชั้น 2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่

E-mail:Budgetpcd@hotmail.com

**หลักฐานที่ต้องนำมา

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)/สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

5. หนังสือรับรองการทำงาน/การฝึกงาน จำนวน 1 ฉบับ

ผู้ประสานงาน : นางสาวเพ็ญศรี เมียนหนู /นางสาววิไลวรรณ โสภาคะยัง [Budgetpcd@hotmail(dot)com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2123 /0-2298-2048

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่