กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -25 พ.ย. 2559 |นักเทคนิคการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข

Spread the love

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/36520/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรคนนทบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสาธารณสุขศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
(2) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุขเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(3) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำมาใช้ในในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
(4) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(5) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(6) ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(7) ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส
เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี
(8) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่สาธารณสะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนำไปใช้งานอยู่เสมอรวมทั้งสนับสนุนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น
(2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
(3) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสาร สื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข
(4) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้บุคลากรที่มีความชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจ วิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี พื้นฐาน โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
(2) ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
(3) ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
(2) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) นิเทศงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือด้านอื่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา
(2) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
(3) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(2) สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ให้บริการข้อมูล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานสมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ นนทบุรี กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค2559 สอบ กรมควบคุมโรค 59 ehenbook.com กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมควบคุมโรค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ต.ค. -21 ต.ค. 2559 |ผู้ประสานงานการฝึกอบรม

Spread the love

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/36206/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานการฝึกอบรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 25,000-30,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ต.ค. – 21 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรคนนทบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างโครงการ

ตำแหน่งผู้ประสานงานการฝึกอบรม

จำนวน 1 อัตรา

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศของการเป็นศูนย์กลางอาเซียนในการฝึกอบรมนานาชาติด้านเอชไอวี/เอดส์และโรคอื่น ๆ (Strengthening and promoting an ASEAN center of excellence for international disease control training and HIV/AIDS capacity building) โดยใช้งบจากโครงการเงินช่วยเหลือต่างประเทศ (TUC)

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานการฝึกอบรม (ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

1. เป็นผู้ช่วยในการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงบริหารจัดการการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติฯ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งการจัดทำแบบสอบถามและประเมินความต้องการการฝึกอบรม

2. เป็นผู้ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3. จัดทำการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมและสรุปรายงานการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร

4. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดแผนกิจกรรมการฝึกอบรม การติดตามการดำเนินงาน และจัดส่งสรุปรายงานกิจกรรมตามกำหนดเวลา

5. เป็นผู้ช่วยในการจัดหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานผู้ให้ทุนเพื่อสนับสนุนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรภายใต้การพิจารณาของวิทยากรฝึกอบรม

6. ช่วยในการจัดเตรียมโครงการเพื่อนำเสนอต่อผู้ให้ทุน

7. ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานเครือข่าย ผู้ให้ทุน วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม
ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

8. จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมและการฝึกอบรมฯ โดยเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติฯ

9. จัดหาและสนับสนุนเอกสารต่างๆให้กับหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติฯ ในการบริหารจัดการในแต่ละวันของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านสุขภาพ (ด้านสาธารณสุขจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 2 ปี

3. สามารถจัดทำแผนในการดำเนินงานของหลักสูตร สามารถกำกับและบริหารจัดการการฝึกอบรม

4. มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและบริหารโครงการรวมไปถึงการวางแผน ระยะเวลาการดำเนินงาน งบประมาณ การติดตาม การรายงานผล และควบคุมการดำเนินงาน

5. มีทักษะการเป็นกระบวนการและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และมองโลกในแง่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

6. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมาก

7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office และ Internet)

8. มีความกระตือรือร้น มีความคิดริมเริ่ม และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้

9. มีจิตใจบริการและสามารถทำงานนอกเวลาได้

อัตราเงินเดือน ๒๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. สำเนาใบปริญญาบัตร

3. ใบแสดงผลการเรียน

4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

5. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

6. หลักฐานราชการสำคัญอื่นๆ

สถานที่รับสมัคร

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อาคาร ๓ ชั้น ๓ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 (ในเวลาราชการ)

หรือ อีเมล์ itcthaitraining@gmail.com

ปิดรับสมัคร วันที่ 21 ตุลาคม 2559

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ อาคาร ๓ ชั้น ๓ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-590-3362

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ นนทบุรี กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค2559 สอบ กรมควบคุมโรค 59 ehenbook.com กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค :ตนเอง,อีเมล์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมควบคุมโรค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ต.ค. -14 ต.ค. 2559 |นักทรัพยกรบุคคล

Spread the love

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/36203/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยกรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ต.ค. – 14 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรคสงขลา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรฐานและวางระบบ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและถ่ายทอดความรู้ในการปฐมนิเทศ การศึกษาต่อ การอบรม การดูงาน รวมถึงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการจัดสรรทุนการศึกษา และแผนการฝึกอบรมของสำนักงาน
(3) ดำเนินการโครงการอบรม/ดูงาน ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรุปผล การปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Estimates
(4) ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดความต้องการ ความจำเป็น ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน
(5) ประสาน ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด 5
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริม/…
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้บุคลากรเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
2) ด้านการวางแผน
(1) วางแผนการทำงานในงานด้านปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานในงานโครงการ ของกลุ่มงานและของสำนักงาน
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการดำเนินงานในงานพัฒนาบุคลากร
(2) การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4) ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหา เกี่ยวกับการบริหารแลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ให้มีการสอบ 2 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยให้ผู้สมัครเข้าสอบภาคที่ 1 ก่อน เมื่อสอบผ่านภาคที่ 1 โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 แล้ว จึงมีสิทธิเข้าสอบภาคที่ 2 8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ให้เวลาทำคำตอบ ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) ความรู้เกี่ยวกับงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2) ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ 3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมควบคุมโรคและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
 

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ สงขลา กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค2559 สอบ กรมควบคุมโรค 59 ehenbook.com กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมควบคุมโรค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ 5 ก.ย. -16 ก.ย. 2559 |นักจัดการทั่วไป

Spread the love

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/36000/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,000-23,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ย. – 16 ก.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรคกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค2559 สอบ กรมควบคุมโรค 59 ehenbook.com กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมควบคุมโรค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -19 ส.ค. 2559 |นักเทคนิคการแพทย์

Spread the love

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/35505/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ส.ค. – 19 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรคชลบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดังปรากฎในประกาศรับสมัคร

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 1) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์ – ความรู้ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา – ความรู้ด้านจุลชีววิทยา – ความรู้ด้านจุลทรรศน์วิทยา – ความรู้ด้านมาตรฐานสากลด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2) ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไป
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ ชลบุรี กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค2559 สอบ กรมควบคุมโรค 59 ehenbook.com กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมควบคุมโรค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ก.ค. -29 ก.ค. 2559 |นายแพทย์ปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

Spread the love

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/35350/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,830
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ค. – 29 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรคเชียงใหม่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค2559 สอบ กรมควบคุมโรค 59 ehenbook.com กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมควบคุมโรค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย 11 ก.ค. -15 ก.ค. 2559 |นักวิชาการสาธารณสุข

Spread the love

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/35287/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ก.ค. – 15 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรคกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค2559 สอบ กรมควบคุมโรค 59 ehenbook.com กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมควบคุมโรค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -11 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

Spread the love

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/35078/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,010-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1)ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคขั้นพื้นฐาน แก่ผู้ใช้บริการภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
(2) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(3) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้บริการ
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค2559 สอบ กรมควบคุมโรค 59 ehenbook.com กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมควบคุมโรค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -2 มิ.ย. 2559 |นักทรัพยากรบุคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป

Spread the love

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/34691/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรคสมุทรปราการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ สมุทรปราการ กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค2559 สอบ กรมควบคุมโรค 59 ehenbook.com กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมควบคุมโรค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ 2 พ.ค. -13 พ.ค. 2559 |ผู้ชำนาญด้านข้อมูลและติดตามประเมินผล,ผู้ประสานงานโครงการ

Spread the love

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/34504/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ชำนาญด้านข้อมูลและติดตามประเมินผล,ผู้ประสานงานโครงการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 23,000-25,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 13 พ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรคนนทบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ นนทบุรี กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค2559 สอบ กรมควบคุมโรค 59 ehenbook.com กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมควบคุมโรค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ 8 พ.ค. -23 พ.ค. 2559 |ผู้ประสานงานโครงการ

Spread the love

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/34503/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 20,000-23,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 พ.ค. – 23 พ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรคนนทบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้าง บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ  จำนวน  1  อัตรา โครงการสนับสนุนด้านการบริหารและ ด้านวิชาการสำหรับความร่วมมือระหว่างกองป้องกันเอชไอวีและเอดส์ของศูนย์ความ ร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข;  Administration and technical support for DHAP & MOPH Collaboration (รหัสโครงการ HSRP–Main) ปฏิบัติงานที่กลุ่มโรคเอดส์  (กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน)สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  อาคาร 5 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  11000

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ นนทบุรี กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค2559 สอบ กรมควบคุมโรค 59 ehenbook.com กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมควบคุมโรค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่