กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 3 -7 ก.พ. 2557  ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นายแพทย์ปฏิบัติการ

"กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 3 -7 ก.พ. 2557  ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นายแพทย์ปฏิบัติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12593 หรือ
ตำแหน่ง: ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นายแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,830
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 7 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ นนทบุรี กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค 2557 สอบ กรมควบคุมโรค 57 กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมควบคุมโรค :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -7 ก.พ. 2557  ,นักกีฏวิทยา,นายแพทย์ปฏิบัติการ

"กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -7 ก.พ. 2557  ,นักกีฏวิทยา,นายแพทย์ปฏิบัติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12592 หรือ
ตำแหน่ง: ,นักกีฏวิทยา,นายแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 7 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักกีฏวิทยา (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
– สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางกีฏวิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฏวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานด้านการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
(1.1) การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง เช่น ตรวจสอบและวินิจฉัยลูกน้ำยุงกันปล่องจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ จัดทำแผนที่ทางระบาดวิทยา
(1.2) งานสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรค เช่น สอบสวนแหล่งแพร่เชื้อ กรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อนำโดยแมลง
(1.3) ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค เช่น สนับสนุนการควบคุมทางชีววิธี (ปลาหางนกยูง)
(1.4) ทำหน้าที่ตรวจปฏิบัติการทางกีฏวิทยา
(2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวม จัดทำข้อมูล การจัดทำรายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางด้านกีฏวิทยา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกีฏวิทยา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
(3) ให้คำปรึกษา แนะนำ ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18020 – 19830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสถา 

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ อุบลราชธานี กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค 2557 สอบ กรมควบคุมโรค 57 กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 27 ม.ค. -7 ก.พ. 2557  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ SPAC-Malaria

"กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 27 ม.ค. -7 ก.พ. 2557  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ SPAC-Malaria"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12563 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ SPAC-Malaria
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 7 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครงาน โดยการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโครงการ SPAC-Malaria

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ นนทบุรี กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค 2557 สอบ กรมควบคุมโรค 57 กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมควบคุมโรค :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

สำนักโรคติตด่อนำโดยแมลงอาคาร 4 ชั้น 4 อาคารกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.025903137

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 10 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 11 ก.พ. 2557

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

"กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี"

ลิงค์: https://iqepi.com/12518/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ นนทบุรี กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค 2557 สอบ กรมควบคุมโรค 57 กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมควบคุมโรค :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] –  นักสังคมสงเคราะห์

"กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] –  นักสังคมสงเคราะห์"

ลิงค์: https://iqepi.com/12434/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค 2557 สอบ กรมควบคุมโรค 57 กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมควบคุมโรค :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] –  นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ

"กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] –  นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/12433/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2  จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรคมีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ (บริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ 991 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ สระบุรี กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค 2557 สอบ กรมควบคุมโรค 57 กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมควบคุมโรค :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] –  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

"กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] –  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หรือชำนาญการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/12432/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ด้วยกรมควบคุมโรคอนุมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคคลโดยการรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่ง เลขที่ 1449 งานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา กรมควบคุมโรค

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค 2557 สอบ กรมควบคุมโรค 57 กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมควบคุมโรค :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่