กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 29 ม.ค. -07 ก.พ. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ

"กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 29 ม.ค. -07 ก.พ. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12565 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 9,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระนอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ม.ค. – 07 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


(สาเนา)

ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

————————————–

ด้วย สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง ประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตาแหน่งท ี่จ ะจ ้างและอัตราเงินเดือนท ี่จ ะได ้รับ ได้แก่

(1) ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน 7,620 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,380 บาท
จานวนอัตราว่าง ๑ อัตรา

๒. ค ุณสมบ ัติท ั่วไป และคุณสม บัต ิเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ม ีสิทธ ิสม ัค รสอบ

๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท
รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความ สามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้…
หน่วยงานอื่นของรัฐ
– 2 –
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือ
(๑๓) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาความผิด
วินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
สาหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕. ของคาสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม

๒.๒ ค ุณสมบ ัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบ

ท้ายประกาศ

๓. การรับสม ัค รสอบ

๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง ที่อยู่ เลขที่ ๕ ถนนดับคดี ตาบลเขานิเวศน์ อาเภอเมือง จังหวัดระนอง โทร ๐ ๗๗๘๒ ๓๘๗๖-๗ ตั้ง แต่วันท ี่ 29 มก ราค ม ๒๕๕7 ถ ึงว ันที่ 7 กุม ภาพันธ์

๒๕๕7 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓ ๐ นาฬิกา ถึง เวลา ๑๖.๓ ๐ นาฬิกา

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วย
ลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง อาจไม่รับ
สมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด
๑.๕ X ๒ นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จานวน ๒ รูป
(๒) สาเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตร สาเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน ๑ ฉบับ (โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ
๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัคร
สอบ เพศหญิง) สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐาน การสมัครสอบไม่ตรงกัน) สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน และใบสาคัญทหารกองหนุนเฉพาะผู้สมัคร สอบเพศชาย) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์…
– 3 –
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่ง ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ให้นามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)

ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า

“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย

๔. เงื่อนไขในการรับสม ัค รสอบ

๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งในข้อ ๒.๒ และสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 7 กุมภาพันธ์

๒๕๕7

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร สอบจริง และ จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือคุณวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ ตามประกาศดังกล่าว สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ สมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับ ผู้นั้น

สถ านที่ค ัดเลือก

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิเข้ารับการค ัดเลือก และกาหนด วัน เวล าและ

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พร้อม
กาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง (และทาง WWW.PROBATION.GO.TH เบนเนอร์ข่าว ประชาสัมพันธ์-สมัครงาน/รับโอน-สมัครงาน/รับโอนส่วนภูมิภาค)

๖. หลัก เกณฑ์และวิธีก ารสอบค ัดเลือก

ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระนอง กาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

สา นักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง จะดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

๒๕๕7 ส่วน เวลา และสถานที่ทาการสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

๗. เกณฑ์การตัด สิน

๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ)์
จะต้องเป็น
ผู้ที่สอบได้คะแนนทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
2. ผู้ที่จะได้รับการจ้าง…
– 4 –
๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละ ภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. การจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลาดับที่ จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ)์
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ)์
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สา หรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็น ผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบ การปฏิบัติงาน) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า

๘. การประกาศ รายชื่อและก ารขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัด เลือก

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละ
ตาแหน่งเรียงตามลาดับคะแนนสอบ ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง (และทางเว็บไซด์
WWW.PROBATION.GO.TH เบนเนอร์ข่าวประชาสัมพันธ์-สมัครงาน/รับโอน-สมัครงาน/รับโอน
ส่วนภูมิภาค) โดยบัญชีรายชื่อ ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลง เมื่อครบกาหนด ๑ ปี

นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชี

ผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว

๙. การจ้างผู้สอบค ัดเลือกไ ด้

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ในบัญชี ผู้สอบคัดเลือกได้ และตามอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7
ธีรพัทธ์ รอดความทุกข์
(นาย ธีรพัทธ์ รอดความทุกข์) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง

เอกสารแนบท้าย

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่าง-

โต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บ ค้นหาหนังสือ ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทาบัตรข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติข้อมูลบุคคล จัดเก็บ
พิมพ์/คัดสาเนา ค้นหาและติดตามเรื่อง เบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอานวยความ
สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดเตรียมและอานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ ระเบียบและคาสั่งต่างๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้น งาน
พัสดุและการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
– ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการ
คุมความประพฤติ รายงานการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเอกสารอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทาง การบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

– ๒ –

การคัดเลือก

คะแนน

วิธีการประเมิน

ทั้ง นี้ อาจกาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel , Microsoft Word หรืองานพิมพ์หนังสือราชการ เป็นต้น ตามที่เห็นเหมาะสม โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง

   

ทด สอบค วามเหม าะสมก ับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติ

ส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น

๑๐๐

– สอบสัมภาษณ์

– วันสอบคัดเลือก

จะแจ้งให้ทราบใน

ภายหลัง

สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ ระนอง กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ 2557 สอบ กรมคุมประพฤติ 57 กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมคุมประพฤติ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ก.พ. 2557
สอบวันที่: 14 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 27 -31 ม.ค. 2557  พนักงานคุมประพฤติ

"กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 27 -31 ม.ค. 2557  พนักงานคุมประพฤติ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12564 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคุมประพฤติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก    .

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

————————————–

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ  ได้แก่

ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ  

อัตราเงินเดือน 11,68๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,32๐ บาท 

รวมรับ 15,000 บาท  จำนวนอัตราว่าง    1     อัตรา 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๗

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี         พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความ สามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  หรือตามกฎหมายอื่น

(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 

 

 

 

– ๒ –

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด   ลหุโทษ

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออก  จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๑๓) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๔) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

        สำหรับพระภิกษุ  สามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบแข่งขัน  

เพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้  ทั้งนี้  โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ 

นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕.  ของคำสั่งมหาเถรสมาคม  

ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  โดยอนุโลม

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

แนบท้ายประกาศ

๓. การรับสมัครสอบ

๓.๑ วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร  พร้อมเอกสารด้วยตนเอง     

 ณ  สำนักงานคุมประพฤติ  จังหวัดตาก   ที่อยู่  ๕๘๙  หมู่  ๙  ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร  ๐-๕๕๕๑-๖๖๓๘-๙    ตั้งแต่วันที่ 27 – 31  มกราคม 2557   ในวันเวลาราชการ  ระหว่างเวลา 0๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน  มิฉะนั้น  สำนักงานคุมประพฤติ  จังหวัดตาก    อาจไม่รับสมัครสอบ

๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น  พร้อมใบสมัครสอบ

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๑.๕X๒ นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)  จำนวน ๒ รูป 

(๒) สำเนาหลักฐานการศึกษา  ได้แก่  สำเนาปริญญาบัตร  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ  จำนวน ๑ ฉบับ (โดยให้นำหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)

                                    (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  อย่างละ ๑ ฉบับ

 

 

– ๓ –

(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)  สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)  สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน  และใบสำคัญทหารกองหนุน  เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย)  จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม  ตามกฎ ก.พ.       ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ให้นำมายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)

ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”  และลงชื่อ  วันที่กำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย

๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ

๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในข้อ ๒.๒ และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด  จะถือกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 31  มกราคม 2557    

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ   ตามประกาศดังกล่าว  สำนักงานคุมประพฤติ  จังหวัดตาก    จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้  และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดวัน  เวลาและสถานที่คัดเลือก

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  พร้อมกำหนด

วัน  เวลาและสถานที่สอบ  และระเบียบการสอบ  ภายใน วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2557  ณ สำนักงาน        

คุมประพฤติจังหวัดตาก               .

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก   กำหนด  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

สำนักงานคุมประพฤติ  จังหวัดตาก    จะดำเนินการทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) ในวันที่                         .ส่วนวัน  เวลาและสถานที่ทำการสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 

 

– ๔ –

๗. เกณฑ์การตัดสิน

  ๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  จะต้องเป็น  ผู้ที่สอบได้คะแนนทดสอบภาคความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาค   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๓. การจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้  โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลำดับที่จาก  ผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  กรณีคะแนนรวมเท่ากัน  ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนทดสอบ  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน)  มากกว่าเป็น  ผู้อยู่ในระดับที่    สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า

๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานคุมประพฤติ  จังหวัดตาก      จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละตำแหน่งเรียงตามลำดับคะแนนสอบ  ณ  สำนักงานคุมประพฤติ  จังหวัดตาก      (และทาง WWW.PROBATION.GO.TH)  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลง  เมื่อครบกำหนด ๑ ปี  นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  หรือมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว

๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  และตามอัตราค่าจ้างที่กำหนดไว้

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  16   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕7

 

 

 

 

 (นางสาวนงเยาว์  มูลเครือคำ)

  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

  ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

     สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย

ตำแหน่ง   พนักงานคุมประพฤติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ  การควบคุมและสอดส่อง  การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  วางแผนการปฏิบัติงาน  ศึกษาข้อมูล  สอบปากคำพยาน  ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ  วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ  สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล  หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเอง  พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี  โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ  ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ  งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน  ตามแผนงาน/โครงการ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  สรุปวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา  สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ  งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา  งานยุติธรรม  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  กฎหมาย  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  และจิตวิทยา  หรือ

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา  งานยุติธรรม  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  กฎหมาย  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  และจิตวิทยา  หรือ

๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา  งานยุติธรรม  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  กฎหมาย  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  และจิตวิทยา

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

การคัดเลือก คะแนน วิธีการประเมิน

ทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ  ได้แก่วิสัยทัศน์  บทบาทภารกิจ  อำนาจหน้าที่  กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ

๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  กฎหมาย  กฎ  และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ  ได้แก่ ๑๐๐ – สอบข้อเขียน

 

 

-2-

 

 

การคัดเลือก คะแนน วิธีการประเมิน

– พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  พ.ศ. ๒๕๒๒   และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. ๒๕๓๔ (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ)  และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๔๕

– พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ.ศ. ๒๕๗๙ (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการพักวันต้องโทษและลดวันต้องโทษ)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ.ศ. ๒๕๗๙

– ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัคร          คุมประพฤติ  พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. ความรู้เกี่ยวกับหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  กระบวนการยุติธรรม  ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ   (งานสืบเสาะและพินิจ  งานควบคุมและสอดส่อง  งานกิจกรรมชุมชนและงานแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)  

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  

ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  ประวัติส่วนตัว  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น

๑๐๐ – สอบสัมภาษณ์

– วันสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ ตาก กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ 2557 สอบ กรมคุมประพฤติ 57 กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมคุมประพฤติ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -24 ม.ค. 2557  ,นักจิตวิทยา ,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ(ด้านสามัญ)

"กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -24 ม.ค. 2557  ,นักจิตวิทยา ,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ(ด้านสามัญ)"

ลิงค์: https://iqepi.com/12497/ หรือ
ตำแหน่ง: ,นักจิตวิทยา ,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ(ด้านสามัญ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ด้วยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่ง

  • นักจิตวิทยา – ปริญญาตรี จิตวิทยาคลินิก 
  • นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ(ด้านสามัญ) – ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์

สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ เชียงใหม่ กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ 2557 สอบ กรมคุมประพฤติ 57 กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมคุมประพฤติ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 158 หมู่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทร.053297043, 053299952

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 ม.ค. 2557
สอบวันที่: 9,16 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  พนักงานธุรการ

"กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  พนักงานธุรการ "

ลิงค์: https://iqepi.com/12426/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 9,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสงคราม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
————————————–
ตามประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ได้ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานธุรการ เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว ดังนั้นสานักงานฯ จึงมีความประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสานักงาน- คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
(1) ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 7,620 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,38๐ บาท
จานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
/(13) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษ…
-2-
(๑๓) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
สาหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕. ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สานักงาน-คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม ตาบลแม่กลอง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0-3471-3303 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม อาจไม่รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕X๒ นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จานวน ๒ รูป
(๒) สาเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตร สาเนาระเบียนแสดง ผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน ๑ ฉบับ (โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน และใบสาคัญทหารกองหนุน เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ให้นามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในข้อ ๒.๒ และสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 31 มกราคม 2557
/4.2 ผู้สมัครสอบ…
-3-
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พร้อมกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สานักงานคุมประพฤติ-จังหวัดสมุทรสงคราม และทางเว็บไซต์ www.probation.go.th
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม กาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม จะดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ส่วนเวลา และสถานที่ทาการสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. การจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนสอบ ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลงเมื่อครบกาหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
/9. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้…
-4-
๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ และตามอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2557
(นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บ ค้นหาหนังสือ ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทาบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติข้อมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ์/คัดสาเนา ค้นหาและติดตามเรื่อง เบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดเตรียมและอานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ ระเบียบและคาสั่งต่างๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้น งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
– ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมความประพฤติ รายงานการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง การบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก
คะแนน
วิธีการประเมิน
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่ใช้ ในการปฏิบัติงานธุรการ ได้แก่
– ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐๐
– สอบข้อเขียน
– วันที่ ………………..
ทั้งนี้ อาจกาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Word หรืองานพิมพ์หนังสือราชการ เป็นต้น ตามที่เห็นเหมาะสม โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
-๒-
การคัดเลือก
คะแนน
วิธีการประเมิน
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
๑๐๐
– สอบสัมภาษณ์
– วันสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ สมุทรสงคราม กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ 2557 สอบ กรมคุมประพฤติ 57 กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมคุมประพฤติ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -22 ม.ค. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ

"กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -22 ม.ค. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/12425/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 9,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำเนา
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
————————————–

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เพื่อปฏิบัติราชการในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างที่จะได้รับได้แก่
(๑) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราค่าจ้างเดือนละ7,620บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ
1,380บาทจำนวนอัตราว่าง1อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ๖แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ. ๒๕๓๗
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนันแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
/(14) ไม่เคย…

-2-

(๑๔) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
สำหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ทั้งนี้โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่นว๘๙/๒๕๐๑ลงวันที่๒๗มิถุนายน๒๕๐๑และตามความในข้อ๕. ของคำสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่๑๗มีนาคม๒๕๓๘โดยอนุโลม

๒.๒คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๓.การรับสมัครสอบ

๓.๑วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติสงขลา ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า) ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร. 0 7432 1169-70ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2557 ในวันเวลาราชการระหว่างเวลา๘.๓๐นาฬิกาถึงเวลา๑๖.๓๐นาฬิกา
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วนมิฉะนั้นสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาอาจไม่รับสมัครสอบ

๓.๒เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด๑.๕X๒นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน๑ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จำนวน๒รูป
(๒) สำเนาหลักฐานการศึกษาได้แก่สำเนาปริญญาบัตรสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวน๑ฉบับ (โดยให้นำหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ๑ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆเช่นสำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินและใบสำคัญทหารกองหนุนเฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จำนวนอย่างละ๑ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎก.พ.ซึ่งออกให้ไม่เกิน๑เดือน (ให้นำมายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อวันที่กำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย

๔.เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในข้อ๒.๒และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือกฎหมายกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่22 มกราคม 2557
/4.2 ผู้สมัคร…
-3-

๔.๒ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆหรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าวสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพร้อมกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบและระเบียบการสอบภายในวันที่24 มกราคม 2557 ณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา(และทางWWW.PROBATION.GO.TH –เบนเนอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ภูมิภาค– เลือก ภาค 9)

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
กำหนดรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) ในวันที่ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ ( 24 มกราคม 2557 )

๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ๖๐
๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐
๓. การจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้โดยใช้คะแนนรวมทั้ง๒ภาคเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ากรณีคะแนนรวมเท่ากันผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า

๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของตำแหน่งเรียงตามลำดับคะแนนสอบณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา (และทางWWW.PROBATION.GO.TH –เบนเนอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ภูมิภาค– เลือก ภาค 9) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลงเมื่อครบกำหนด๑ปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว

/9.การจ้าง…
-4-

๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และตามอัตราค่าจ้างที่กำหนดไว้

ประกาศณวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

(นางนุสรา วงษ์สุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา

เอกสารแนบท้าย

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสารทางราชการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการจัดเก็บค้นหาหนังสือช่วยเหลืองานธุรการทั่วไปจัดทำบัตรข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตรวจสอบวันลาลงประวัติข้อมูลบุคคลจัดเก็บพิมพ์/คัดสำเนาค้นหาและติดตามเรื่องเบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงานชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีกฎหมายกฎระเบียบและคำสั่งต่างๆปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้นงานพัสดุและการเงินและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
– ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือเอกสารทางราชการรายงานสืบเสาะและพินิจรายงานการคุมความประพฤติรายงานการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายช่วยเหลืองานธุรการทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชีการขายการเลขานุการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชีการขายการเลขานุการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชีการตลาดการเลขานุการการเงินและการธนาคารคอมพิวเตอร์ธุรกิจการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

การคัดเลือก คะแนน วิธีการประเมิน
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติได้แก่วิสัยทัศน์บทบาท
ภารกิจอำนาจหน้าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมายกฎและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการได้แก่
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒6และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้อาจกำหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานเช่นการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel ,Microsoft Word หรืองานพิมพ์หนังสือราชการเป็นต้นตามที่เห็นเหมาะสมโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 100 -สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

การคัดเลือก คะแนน วิธีการประเมิน
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทดสอบความรู้ความสามารถประสบการณ์ประวัติส่วนตัวท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
100 – สอบสัมภาษณ์
– วันสอบคัดเลือก
จะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง
 

สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ สงขลา กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ 2557 สอบ กรมคุมประพฤติ 57 กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมคุมประพฤติ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ณ สำนักงานคุมประพฤติสงขลา ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า) ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร. 0 7432 1169-70ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2557 ในวันเวลาราชการระหว่างเวลา๘.๓๐นาฬิกาถึงเวลา๑๖.๓๐นาฬิกา
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วนมิฉะนั้นสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาอาจไม่รับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่