กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภา พ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ธ.ค. -9 ธ.ค. 2562

Spread the love

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภา พ

ลิงค์: https://ehenx.com/5853/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน

 

อัตราเงินเดือน :37,680 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือวุฒิปริญญาตรี 12 ปี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก 10 ปี

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
  • หนังสือรับรองการปฏบิัติงาน ที่เกียวข้องกับลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติจำนวน 1 ฉบับ
  • เอกสารแสดงผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ อย่างน้อย 2 ชิ้น และแบบแสดงข้อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแผนงาน โครงการที่จะนำมาปฏิบัติเมื่อได้รับการจ้าง จำนวน 1 เรื่อง ตามแบบที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกำหดน จำนวน 5 ชุด (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ)

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภา พ  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการเลือกสรร สมัรได้เพียง 1 ตำแหน่ง โดยขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 9 ธันวาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภา พ

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่