กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 พ.ย. -22 พ.ย. 2559 |ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน

กรมทรัพยากรน้ำ

“กรมทรัพยากรน้ำ”

ลิงค์: https://iqepi.com/36450/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 พ.ย. – 22 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือการทดสอบชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติหรือมีผลงาน ที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
๑. ขอบเขตของงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนปฏิบัติงาน การประสานงาน การบริการให้คำปรึกษาในด้านวิชาการแก่สำนัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเพื่อสนับสนุนงานกรมทรัพยากรน้ำ ดังนี้
๑.๑ ด้านปฏิบัติการ
(๑) เป็นที่ปรึกษาเสนอแนะแนวทาง หลักการ วิธีการ มาตรฐานในการพัฒนาวิชาการ มาตรฐานรูปแบบ หลักเกณฑ์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการจัดสรรน้ำที่เหมาะสม และเป็นธรรม สำหรับการใช้น้ำด้านต่างๆ ทั้งเพื่อตอบสนองตามความจำเป็นพื้นฐานด้านเกษตรกรรม และอุปโภคบริโภค
(๓) เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการจัดหาน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อจัดหาน้ำต้นทุนที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสำหรับทุกกิจกรรม โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการวางแผนการบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ ภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง
(๕) เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมงานในระดับกรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
(๖) เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการบริหารจัดการน้ำ การใช้ประโยชน์จากโครงการ แหล่งน้ำที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว อาทิเช่น อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น เพื่อนำน้ำไปใช้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและบูรณาการการดำเนินงานในหลายมิติ
(๗) ถ่ายทอดความรู้หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในระดับกรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๘) ให้คำแนะนำความรู้ เทคนิควิชาการใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัด การน้ำ และวิเคราะห์ถึงปัญหาในการดำเนินการด้านบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
๑.๒ ด้านการวางแผน
(๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำ และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางและมาตรการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
(๒) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำกรอบแผนรวมแบบบูรณาการในด้านต่าง ๆ เช่น แผนการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ แผนการบริหารจัดการน้ำ แผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งแผนการอนุรักษ์และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
๑.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานด้านการบริหารจัดการน้ำกับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๑.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานระดับสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยขน์ในการบริหารจัดการน้ำ
(๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ การพัฒนางานด้านบริหารจัดการน้ำ ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์ หรือวิธีการต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมทรัพยากรน้ำ ให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากข้อ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และข้อ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินฯ ข้อ 1 และข้อ 2 รวมกัน ผู้มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ามีผู้ใดได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนจากการประเมินฯ ข้อ 4.2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาและจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือการทดสอบชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติหรือมีผลงาน ที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. ขอบเขตของงาน
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมทรัพยากรน้ำ โดยดำเนิน การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน การคาดการณ์ในอนาคต
1.2 ให้คำปรึกษาและร่วมจัดทำแนวทางในการบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมทรัพยากรน้ำ และเป้าหมายการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2557 – 2561 ของรัฐบาล
1.3 ให้คำปรึกษา และดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมทรัพยากรน้ำ
1.4 ให้คำปรึกษาและดำเนินการร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากข้อ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และข้อ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินฯ ข้อ 1 และข้อ 2 รวมกัน ผู้มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ามีผู้ใดได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนจากการประเมินฯ ข้อ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าสมัครงาน กรมทรัพยากรน้ำ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัคร สอบ กรมทรัพยากรน้ำ2559 สอบ กรมทรัพยากรน้ำ 59 ehenbook.com กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพยากรน้ำ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 มิ.ย. -21 ก.ค. 2559 |นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา)

กรมทรัพยากรน้ำ

“กรมทรัพยากรน้ำ”

ลิงค์: https://iqepi.com/35291/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มิ.ย. – 21 ก.ค. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ด้วย กรมทรัพยากรน้ำ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  จำนวน 3 อัตรา
  (สำนักเลขานุการกรม กรุงเทพฯ จำนวน 1 อัตรา)
  (สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรุงเทพฯ จำนวน 1 อัตรา)
  (สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรุงเทพฯ จำนวน 1 อัตรา)
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. วันปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  จำนวน 2 อัตรา
  (สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรุงเทพฯ จำนวน 2 อัตรา)
  อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  คุณสมบ้ติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. วันปิดรับสมัคร
   

สมัครงาน กรมทรัพยากรน้ำ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัคร สอบ กรมทรัพยากรน้ำ2559 สอบ กรมทรัพยากรน้ำ 59 ehenbook.com กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 ก.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพยากรน้ำ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ก.ค. -15 ก.ค. 2559 |พนักงานวัดระดับน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

“กรมทรัพยากรน้ำ”

ลิงค์: https://iqepi.com/35190/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวัดระดับน้ำ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ก.ค. – 15 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำพิษณุโลก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1)วัดปริมาณน้ำท่า น้ำฝน ความเร็ว และจัดเก็บตัวเลขตามสถานีสำรวจอุทกวิทยาต่างๆ
(2)รวบรวม ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
(3)ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(4)ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน กรมทรัพยากรน้ำ งานราชการ พิษณุโลก กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัคร สอบ กรมทรัพยากรน้ำ2559 สอบ กรมทรัพยากรน้ำ 59 ehenbook.com กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพยากรน้ำ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้- |นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการผยแพร่ปฏิบัติการ

กรมทรัพยากรน้ำ

“กรมทรัพยากรน้ำ”

ลิงค์: https://iqepi.com/35100/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการผยแพร่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการผยแพร่ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,5000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. วันปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเผยแพร่ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
(2) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบ ในการจัดทำแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน
(3) ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น
(4) สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
(5) เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
(6) จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
(7) ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
(8) กำกับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
(9) ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(10) จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ด้านการบริการ
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เนื้อหาการสอบครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
– ทฤษฎีเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
– แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำ
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน
– ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. วันปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน ในด้านต่างๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
2) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ด้านบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เนื้อหาการสอบครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– ความรู้ด้านการวางแผนและการจัดงบประมาณ
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเบื้องต้น

สมัครงาน กรมทรัพยากรน้ำ งานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัคร สอบ กรมทรัพยากรน้ำ2559 สอบ กรมทรัพยากรน้ำ 59 ehenbook.com กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพยากรน้ำ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่