กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มิ.ย. -15 มิ.ย. 2563

Spread the love

กรมทรัพยากรน้ำ

ลิงค์: https://ehenx.com/8538/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเทคนิค,นายช่างโยธา,วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวส.- อนุปริญญา


นายช่างเทคนิค

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นายช่างโยธา

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


วิศวกรโยธา

อัตราเงินเดือน :19,500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
 2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

นายช่างเทคนิค

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง


นายช่างโยธา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการ จัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง


วิศวกรโยธา

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมชลประทานหรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับส่งลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล ตรวจทาน หนังสือ
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
 3. จดทำทะเบียนและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน
 4. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างเทคนิค

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างเทคนิคของหน่วยงาน โดยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการสื่อสาร
 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างโยธา

 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
 2. ตรวจสอบ แก้ไขและกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรโยธา

 1. สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้างงานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคาร หรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 3. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่างๆ ที่ถูกต้อง
 4. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
 5. ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้งานด้านวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
 6. ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
 3. กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
 2. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีด้านงานสารบรรณ
 3. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 6. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

นายช่างเทคนิค

1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
 3. กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ความรู้ด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น
 2. ความรู้เกี่ยวกับช่างเทคนิค
 3. ความรู้ด้านเครื่องกล
 4. ความรู้ด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
 5. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างโยธา

1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
 3. กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ด้านคอนกรีตเสริมเหล็ก
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างไม้
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ด้านวัสดุทางวิศวกรรมและการทดสอบ
 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ด้าน การสำรวจภูมิประเทศ ปฐพีกลศาสตร์ และการประมาณราคา
 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ด้านการควบคุมงาน การบริหารงานโครงการก่อสร้าง
 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านโปรแกรมการเขียนแบบ
 7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้าน อุทกวิทยา ชลศาสตร์

วิศวกรโยธา

1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
 3. กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. การวิเคราะห์โครงสร้าง
 2. การเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
 3. การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง
 4. การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารโครงการก่อสร้างโครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 5. ความรู้ด้านชลศาสตร์
 6. คอนกรีตเทคโนโลยี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรน้ำ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่