กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 พ.ย. -6 ธ.ค. 2562 รวม 56 อัตรา,

Spread the love

กระทรวงพลังงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/5778/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ,วิศวกรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 56
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

 

อัตราเงินเดือน :11500-12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

อัตราเงินเดือน :11500-12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :34 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 

อัตราเงินเดือน :11500-12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 


นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


วิศวกรปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาสำรวจ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

วิศวกรปฏิบัติการ

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางวิศวกรรมโยธา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

วิชาที่สอบ

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเืพ่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถท และความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน)
 1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงาน
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (120 คะแนน)
 1. ความรู้พื้นฐานด้านงานช่าง
 2. ความรู้เกี่ยวกฎหมายด้านพลังงาน เช่น 
  • พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักา์พลังงาน พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550
  • พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 เป็นต้น
 3. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 4. ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถท และความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน)
 1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงาน
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (120 คะแนน)
 1. ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและระบบบัญชี
 2. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกส์ (GFMIS)
 4. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
 5. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
 7. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษางเิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 8. ระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบิหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถท และความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน)
 1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงาน
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (120 คะแนน)
 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
 5. ความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถท และความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน)
 1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงาน
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 4. ความรู้เกี่ยวกฎหมายด้านพลังงาน เช่น 
  1. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักา์พลังงาน พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550
  5. พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (120 คะแนน)
 1. ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
  1. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
  2. กฎหมายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
  3. การทดสอบและตรวจสอบ เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
 2. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  1. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
  2. กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
 3. การวิเคราะห์เชิงวิชาการเกี่ยวกับพลังงาน
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับนโยบายระดับประเทศ

วิศวกรปฏิบัติการ

จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถท และความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน)
 1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงาน
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 4. ความรู้เกี่ยวกฎหมายด้านพลังงาน เช่น 
  1. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักา์พลังงาน พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550
  5. พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (120 คะแนน)
 1. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
 2. ความรู้เกี่ยวกับด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 3. มาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและตรวจสอบ ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบท่อ ปั๊ม วาล์วและอุปกรณื ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ความมั่นคงแข็งแรงของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
 4. ความรู้ทั่วไปด้านพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า ระบบผลิตพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน ภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ เป็นต้น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถท และความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน)
 1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงาน
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (120 คะแนน)
 1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นปฏิรูปด้านพลังงาน ยุทธศาสตร์พลังงาน การจัดทำนโยบายและแผนด้านพลังงาน การจัดทำงบประมาณภาครัฐ และการวิเคระาห์เชิงวิชาการเกี่ยวกับพลังงาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน
 3. ความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ด้านพลังานและการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการสื่อสารกับภาคประชาชน
 4. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถท และความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน)
 1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงาน
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (120 คะแนน)
 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
 5. ความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงพลังงาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพลังงาน

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่