กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ 18 พ.ค. -22 พ.ค. 2563

Spread the love

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/7306/ หรือ
ตำแหน่ง: พลสารวัตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 22 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ทหารกองหนุน) เพื่อบรรจุเข้ารบัราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พลสารวัตร

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พลสารวัตร

 1. เป็นบุคคลพลเรือนเพศชาย (ทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497) ทั้งนี้ไม่รับสมัครทหารกองหนุนซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 3. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัครสอบวันสุดท้าย)
 4. มีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
 5. มีรูปร่างบุคลิกลักษณะเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ร่างกายแข็งแรง ไม่มีรอยสักที่ปรากเด่นชัดนอกร่มผ้า และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม และไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกหรือต้องขังฐานเป็นบุคคลล้มละลาย เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการ เนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิด มีมลทินหรือมัวหมอง
 10. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
 11. คุณสมบัติตามข้อ 2.5 ให้ใช้ผลการตรวจร่างกายจาก รพ.พระมงกุฎเกล้า ถือเป็นยุติซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว โดยไม่ตรวจซ้ำอีกไม่ว่ากรณีใดๆ และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกาย โดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น
 12. พระภิกษุหรือสามเณร ทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 84/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. วิชาความรู้้ทั่วไป (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน) ประกอบด้วย
  1. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และไทยรัฐ ห้วงวันที่ 18 พ.ค.-2 มิ.ย. 63 (การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อม)
  2. ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ, หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม และกฎหมายที่ควรรู้
 2. วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน) ประกอบด้วย
  1. พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
  2. พ.ร.บ. ยศทหาร พ.ศ.2479
  3. พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551
  4. พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ.2476 
  5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กองบัญชาการกองทัพไทย :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัคร ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 22 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.021936121

ต่อ 6426,6427

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนที่ ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่