การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 พ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

"การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 พ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13694 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศคณะกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้ง 4 พ.ศ.2557

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้ง 4 พ.ศ.2557 จังหวัดภูเก็ต
ด้วยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้ง 4 พ.ศ.2557 จังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะรับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวรายเดือน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 อัตรา
 • ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 
 • การทำงาน 6 เดือน ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง ถึง 30 พฤศจิกายน 2557
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 18 – 40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏ ก.พ.
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
 • มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับด้านกีฬา
 • มีความรู้ด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 • มีความตั้งใจ อดทนในการทำงานและสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานะการณ์
 • สามารถไปปฏิบัติงานในช่วงแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ตได้ ระหว่าง เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2557
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก กรอกรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 2. ได้ที่ชั้น 13 ห้อง PABGOC 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 พฤษภาคม 2557  ในวันราชการ เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือก

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน 1 ปี  จำนวน 2 รูป
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบรับรองการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบสำคัญทหารกองเกิน (ถ้ามี)
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือหลักฐานที่ผ่านการปฏิบัติงานหรือผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
สามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
5. วิธีการคัดเลือก

ใช้วิธีการสอบ สัมภาษณ์ และประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 13 โดยจะประกาศตารางนัดเวลา ผ่านทาง เว็บไซต์คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
6. การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการประกาศผลผ่านเว็บไซต์

 

คณะกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวเจมมี่วัชรากรณ์ พัดชากุล (เจมมี่)
โทร. 091-705-2098
E-mail: vacharakorn.p@phuketthailand2014.com
 

สมัครงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย งานราชการ ภูเก็ต การกีฬาแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย 57 การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย :สมัครด้วยตนเอง  

ดาวน์โหลดใบสมัคร (.doc) คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 16 พ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่