ก.พ. ผลสอบ ภาค ก.ก.พ. (2556)

Spread the love

ก.พ. ผลสอบ ภาค ก.ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี 2556 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี 2556 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 17,927 ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษา วันที่สอบ และรอบที่สอบ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ได้ทราบว่า

  1. หนังสือรับรองผลสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
  2. หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่างๆ ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกำหนดว่าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และต้องสำเร็จการศึกษาตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.ในครั้งนี้ (ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556)
  3. ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ.จะจัดส่งหนังสือรับรองไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้บันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้
  4. เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. ให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาไปแสดงต่อส่วนราชการนั้นๆ
  5. สำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ของ ก.พ. ให้ตาม ชื่อ-นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลังการสมัครสอบให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ของ ก.พ. เพื่อยื่นสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบได้
  6. หากปรากฎภายหลังว่าาผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

คำแนะนำจากแอดมิน: ให้พิมพ์ประกาศหน้าแรก และหน้าที่มีรายชื่อของตนเอง พร้อมประกาศฉบับนี้เก็บไว้ ซึ่งอาจจะต้องใช้กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องใช้ใบรับรอง แต่ใบรับรองออกไม่ทันหรือยังไม่ได้รับ
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
ตรวจผลสอบ ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่