ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์

ธกส.

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”

ลิงค์: https://iqepi.com/36655/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพมหานคร

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน
ประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ปีบัญชี 2559
—————————————————–
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารระดับ 10 จ านวน 2 อัตรา และระดับ 4-9
จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์ แสวงหาถ้อยคำและข้อเท็จจริงใน
หลักฐานของผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์ประกอบการพิจารณารับประกัน และพิจารณาสินไหมตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ตลอดจนตรวจสอบข้อร้องเรียนประเด็นข้อพิพาทสรุปเป็นแนวทางแก้ปัญหาต่อไป
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์ ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน
บัญชี การตลาด รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
– มีประสบการณ์ด้านการพิจารณาสินไหม หรือพิจารณารับประกัน การพิจารณา
ประวัติการรักษาพยาบาล การแปลผลการวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา/ทางรังสีวินิจฉัย
และมีความรู้ความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
– สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด พื้นที่เสี่ยงภัยและทุรกันดารได้
– มีความสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีความสามารถในการ
ประสานงานการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี จิตมุ่งบริการ มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์
และสร้างทีมงานได้
– สามารถใช้โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์
หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด
ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน
3.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.8 ไม่เคยได้รับโทษให้จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
3.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือพนักงาน ธ.ก.ส.มาก่อน
4. การสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใด
ไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการ
จ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com ได้ตลอด
24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารก าหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2559 กรณี
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2,
8334-6
ทั้งนี้ หากมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้
5. การคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และผู้สมัครต้องนำเสนอประวัติการท างาน
ผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 7 วัน โดยส่งข้อมูลดังกล่าวที่ E-mail :
sitthipan@baac.or.th
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมีคุณสมบัติและแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วน
ภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) วัดบุคลิกภาพผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับธนาคาร
โดยธนาคารจะทำการประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาผลการคัดเลือก

ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้ง
มิได้
6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมกำหนดเลขประจ าตัว
สอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร และขอสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับคะแนนสอบ
สัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจัดลำดับจากรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ
เป็นปัจจัยสุดท้าย และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลำดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน
7. อัตราเงินเดือน
ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการกำหนด
อัตราค่าจ้างของธนาคาร
8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ
หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และ
ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้าง
ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
8.2 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก
จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกำหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งจัดทำ
หนังสือค้ำประกันตามที่ธนาคารก าหนด
8.3 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ และตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์
การสรรหาคัดเลือก แต่ยังไม่ได้เรียกตัวมาปฏิบัติงาน ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีส ารองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตำแหน่งที่ว่างได้
โดยไม่เรียงลำดับ
9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา
ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ใน
กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดทำแผนงานที่
ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่
อีกครั้งใน 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงานต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารกำหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เมื่อปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี หาก
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้
ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความ
ช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน
และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้า
ทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
(ลงชื่อ) สุรพงศ์ นิลพันธุ์
(นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการ ทำการแทน
ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสมัครงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัคร สอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร2559 สอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 59 ehenbook.com ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 พ.ย. -9 ธ.ค. 2559 |สถาปนิก

ธกส.

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”

ลิงค์: https://iqepi.com/36540/ หรือ
ตำแหน่ง: สถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพมหานคร

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่าด้านสถาปัตยกรรมหลักจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สถาปัตยกรรมหลักจากสถาปนิก ในระดับภาคีสถาปนิก หรือสูงกว่า
– ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานประเภทอาคารสำนักงาน หรืออาคารพักอาศัยรวม หรืออาคารโรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะ และต้องมีอาคารอย่างน้อย 1 โครงการที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป)
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรม Auto CAD ในงานด้านวิชาชีพได้ดี
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบอาคาร 3 มิติ (3D) เพื่อประกอบการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ (Presentation) ได้ดี
– สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้สมัครงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัคร สอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร2559 สอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 59 ehenbook.com ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 ก.ค. -18 ก.ค. 2559 |ปฏิบัติงานประจำฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์

ธกส.

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”

ลิงค์: https://iqepi.com/35300/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานประจำฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ก.ค. – 18 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานราชการ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัคร สอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร2559 สอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 59 ehenbook.com ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ | ไฟล์แนบ 1 |

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2559 |พนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ธกส.

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”

ลิงค์: https://iqepi.com/34786/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส.กรุงเทพมหานคร

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทธุรกิจ : การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ สถานที่ : กทม. (จตุจักร) หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่สูงกว่าระดับ 11 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ด้านการลงทุน สภาพคล่อง การบริหารหนี้เงินกู้ การบริหารเงินตราสกุลต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านการตลาด สามารถบริหารการขับเคลื่อนไปสู่การประกอบธุรกิจนายหน้า และค้าหลักทรัพย์ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน หรือบริหารการเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

2.2 ต้องมีประสบการณ์การทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ โดยใช้ความเข้าใจเชิงลึกที่ได้จากการประเมิน และวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยสาคัญอื่น ๆ

2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ การใช้เครื่องมือในการลงทุน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของตลาดเงิน และตราสารหนี้

2.3 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 2.4 หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) หรือ TOEFL (แบบ IBT) หรือมีผลคะแนน IELTS ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2.5 หากมีใบประกาศวิชาชีพ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ

3. คุณสมบัติทั่วไป

3.1 เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

3.2 มีสัญชาติไทย

3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

3.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

3.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น

3.9 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

3.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

3.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

3.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือพนักงาน ธ.ก.ส.มาก่อน

4. การสมัคร

4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-6

5. การคัดเลือก

5.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่่ำกว่าร้อยละ 80 และผู้สมัครต้องนำเสนอประวัติการทำงาน ผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 7 วัน โดยส่งข้อมูลดังกล่าวที่ E-mail : sitthipan@baac.or.th ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมีคุณสมบัติ และแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วนภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) วัดบุคลิกภาพผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับธนาคาร โดยธนาคารจะทำการประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในกรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้

6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมกำหนดเลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้

6.2 ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนสอบสัมภาษณ์ และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลำดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน

7. อัตราเงินเดือน ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างของธนาคาร

8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับตามอัตราว่างของส่วนงาน ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกำหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งจัดทำหนังสือค้าประกันตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงานอย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดทำแผนงานที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันที เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งใน 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที

10. เงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร โดยจะจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดความสำเร็จระหว่างส่วนงานต้นสังกัดกับผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดอย่างน้อย 1 ปี หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ ในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทางานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทางานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 

สมัครงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัคร สอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร2559 สอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 59 ehenbook.com ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่