ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] Credit Analyst (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย ( – ไม่ระบุ)

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] Credit Analyst (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย ( – ไม่ระบุ)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12230/ หรือ
ตำแหน่ง: Credit Analyst (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ(เอกมัย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกเสนอขอสินเชื่อในส่วนของ Prescreening module ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร

2. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกเสนอขอสินเชื่อ ให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบายสินเชื่อของธนาคาร

3. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ตามที่ระบุไว้ใน checklist

4. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลทางการเงิน เช่น Financial Statements, Finance Recasting, Finance Forecasting,

Financial Ratio และรายงานการตรวจสอบประวัติทางการเงิน( NCB) เป็นต้น

5. ประสานงานกับผู้มีอำนาจอนุมัติใน SME Loan Factory และสำนักงานธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

6. ติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
 • มีความเข้าใจในระเบียบ นโยบายสินเชื่อ และอำนาจอนุมัติเป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี

 • มีความรอบรู้ในระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด

 

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

                ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                 คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
                 การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

 • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
 • Firefox
 • Chrome

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] Data Specialist (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย ( – ไม่ระบุ)

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] Data Specialist (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย ( – ไม่ระบุ)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12229/ หรือ
ตำแหน่ง: Data Specialist (SME Loan Factory) ปฎิบัติงานอาคารสาขาเอกมัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ(เอกมัย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการอนุมัติสินเชื่อ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการอนุมัติเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจรับเอกสารข้อมูลลูกค้าจากระบบงานที่สำนักงานธุรกิจ สแกนส่งเข้ามาในระบบงาน

3. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเอกสารตาม Checklist รวมทั้งจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

งานด้านนิติกรรมสัญญา/จำนอง งานตั้งวงเงิน เป็นต้น

4. ประสานงานกับสำนักงานธุรกิจ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนตาม Checklist

5. บันทึกข้อมูลลงในระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลสรุปผลการอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น

6. รวบรวมรายงานที่เกี่ยวข้อง/เอกสารเพิ่มเติม และนำส่งให้กับทีม Credit Analysis เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์สินเชื่อ

7. สอบทานข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เช่น ระบบหลักประกัน และ Profile Direct เป็นต้น

8. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังการอนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

 

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

                 คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
                 การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

 

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

 

 •    Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
 •  

 • Firefox
 • Chrome

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต ( – ไม่ระบุ)

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต ( – ไม่ระบุ)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12228/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: -ไม่ระบุ-
เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ดำเนินการตามนโยบายแนวทางบริหารการป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริตและข้อผิดพลาด
 • วิเคราะห์พฤติกรรมและกระบวนการในการทำทุจริตในแต่ละครั้ง เพื่อนำผลวิเคราะห์มาปิดความเสี่ยง
 • ติดตามผลการประเมินความเสี่ยง การควบคุม และป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน
 • จัดทำข้อมูลการทุจริต และข้อผิดพลาด ที่เกิดจากการทำธุรกรรมทุกประเภท
 • รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยง การทุจริต และข้อผิดพลาด
 • ตรวจสอบสาเหตุ วิเคราะห์ปัญหาการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การสืบค้น(Investigation) ตลอดจนการบริหารข้อมูลและค้นหาข้อมูลจาก database และเอกสาร
 • มีความสามารถในการใช้ตรรกะ เพื่อนำมาใช้กำหนดหลักเกณฑ์และแปลงเป็น Parameter ที่ใช้ในระบบงานได้
 • มีความเข้าใจในระบบบัญชีและการผ่านบัญชี
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร
 • มีความกระตือรือร้น และมีความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 • มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฎิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

                 คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
                 การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

 • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
 • Firefox
 • Chrome

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ธนาคารกรุงไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] ออเธอะไรสเทลเลอร์ (บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2556)

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] ออเธอะไรสเทลเลอร์ (บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2556)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12227/ หรือ
ตำแหน่ง: ออเธอะไรสเทลเลอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย,หนองคาย,บึงกาฬ,ชัยภูมิ,แพร่,น่าน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานของสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตร รวมทั้งให้บริการปรึกษา แนะนำ และเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
มีความซื่อสัตย์สุจริต บุคคลดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

วิธีการคัดเลือก
1. ทดสอบข้อเขียน
2. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ : 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
                 2. ธนาคารไม่มีการเรียนร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ โดยผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

 

 • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
 • Chrome

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 01 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่