ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] –  ,ฝ่ายธนบดีธนกิจ,งานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] –  ,ฝ่ายธนบดีธนกิจ,งานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12718 หรือ
ตำแหน่ง: ,ฝ่ายธนบดีธนกิจ,งานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


งานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบ
วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการด้านสินเชื่อบุคคลรายย่อย ใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ศึกษาและทดสอบความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์และนำข้อมูลมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกสู่ตลาด
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
จัดทำรายงานผลปฏิบัติงาน และประเมินผลผลิตภัณฑ์
จัดทำคู่มือการพัฒนา ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของหน่วยงาน

คุณ สมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร


ฝ่ายธนบดีธนกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็น Wealth Manager ดูแลคำปรึกษาการลงทุนกับลูกค้า รวมถึงเสนอแนวทางการจัดสรรเงินออมเงินลงทุน
ดำเนินการขาย สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าองค์กร และเพิ่มจำนวนลูกค้า KTB Precious รายใหม่
ศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อการออมและการลงทุน โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทน
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของธนาคารและคู่แข่งในตลาด รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ประสานงานกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ออกและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ให้กับหน่วยงานภายนอก

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด การเงิน หรือสาขาที่่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาด และที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
มีความรู้เกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
หากมีใบอนุญาตผู้ค้าตราสารหนี้ ใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป/Firefox/Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -16 ก.พ. 2557  เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -16 ก.พ. 2557  เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12717 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,นครราชสีมา,บึงกาฬ,ชัยภูมิ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานของสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตร รวมทั้งให้บริการปรึกษา แนะนำ และเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
มีความซื่อสัตย์สุจริต บุคคลดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


สาขาในพื้นที่เขตยานนาวา เขตบางรัก เขตสาทร เขตคลองเตย


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในพื้นที่เขตจตุจักร เขตลาดปลาเค้า


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในพื้นที่เขตราชเทวี


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในพื้นที่เขตวงศ์สว่าง


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในพื้นที่เขตแจ้งวัฒนะ


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในพื้นที่อำเภอธัญบุรี


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในจังหวัดปทุมธานี


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในจังหวัดนนทบุรี


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในจังหวัดชัยภูมิ


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในจังหวัดนครราชสีมา


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในพื้นที่เขตบางคอแหลม เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในพื้นที่เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตทุ่งครุ เขตธนบุรี เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในพื้นที่เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ สาขาในพื้นที่เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ กรุงเทพ,นครราชสีมา,บึงกาฬ,ชัยภูมิ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

วิธีการคัดเลือก
1. ทดสอบข้อเขียน
2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ทาง www.ktb.co.th
หมายเหตุ : 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
2. ธนาคารไม่มีการเรียนร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 7 -19 ก.พ. 2557  ,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประเมินผล,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายทางโทรศัพท์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 7 -19 ก.พ. 2557  ,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประเมินผล,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายทางโทรศัพท์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12666 หรือ
ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประเมินผล,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายทางโทรศัพท์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 19 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประเมินผล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.รวบรวมข้อมูลด้านนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานต่างๆ แล้วจัดทำแผนธุรกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนโยบายของธนาคาร

2.ดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด

3.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลงานการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และบริษัทในเครือที่ผ่านช่องทางพิเศษ

4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของฝ่่ายงาน เสนอไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

5.ปฎิบัติหน้าที่ด้านการพนักงาน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย สารบรรณ และพัสดุ

6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

1.อายุไม่เกิน 40 ปี

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคารและบริษัทในเครือ

4.มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

5.มีทักษะด้านการประมวลผลข้อมูล และการจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย

6.มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MS PowerPoint และ MS Access ในระดับดีมาก

7.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทักษะในการติดต่อประสานงาน

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. – 19 ก.พ. 2557

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่บริหารการขาย งานประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายทางโทรศัพท์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

              1. บริหารการขายผลิตภัณฑ์ให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ของธนาคาร โดยมีการประเมินผลงานขายเปรียบเทียบ KPI ที่ได้รับเป็นรายวัน

               2. รับผิดชอบการปฏิบัติงานของทีมขายให้ได้มาตรฐานการบริการที่กำหนดไว้ และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ให้กับผู้บริหารพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

               3. รับผิดชอบข้อร้องเรียนและปัญหาต่างๆที่เกิดจากขายทางโทรศัพท์

               4. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรรหา คัดเลือก และพัฒนาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์

               5. ประสานงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธนาคารและบริษัทในเครือฯ ให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า

               6. ประสานงานในการพัฒนาระบบ IT ทางด้านการขายให้เอื้อประโยชน์ต่อความสะดวกด้านการขาย

               7. ติดตามข้อมูลคู่แข่งและข้อมูลการตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์และพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

               1. อายุไม่เกิน 40 ปี

               2. ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

               3. ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายทางโทรศัพท์ อย่างน้อย 30 คน

               4. สามารถควบคุมทีมขายทางโทรศัพท์ได้อย่างน้อย 30 คน

               5. มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด

               6. มีบุคลิกภาพที่ดี รักการบริการ มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์

               7. ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การคัดเลือก

               ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. – 19 ก.พ. 2557

การประกาศผลการคัดเลือก

               ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

               คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

               การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -12 ก.พ. 2557  ฝ่ายนิติการ

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -12 ก.พ. 2557  ฝ่ายนิติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12622 หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายนิติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษา ค้นคว้า ติดตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับใหม่ รวมทั้งคำพิพากษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานของธนาคาร
 • ร่วมพิจารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษาและวินิจฉัยปัญหางานด้านกฎหมาย ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา และการตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของธนาคาร

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านนิติศาสตร์
 • มีความรู้และเข้าใจในข้อกฎหมายเป็นอย่างดี
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะงานด้านกฎหมายของธนาคาร
 • มีทักษะในการใช้ภาษาเขียนเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา งานที่ปรึกษากฎหมาย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์งานกฎหมายด้านธนาคาร และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2557
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และคุณวุฒิอื่นๆ (ถ้ามี) ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ Chrome 4.0 ขึ้นไป Firefox 3.5 ขึ้นไป Internet Explorer 8.0 ขึ้นไป Safari 4.0 ขึ้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่