ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง

Spread the love

ธนาคารกรุงไทย

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/26967/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: หลายอัตรา
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

 • งานสนับสนุนคณะกรรมการ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมคณะกรรมการต่างๆ อำนวยความสะดวก และจัดทำวาระการประชุม
 • งานวิเคราะห์สารสนเทศ วิเคราะห์และตรวจสอบความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศ ออกแบบและจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและโต้ตอบอีเมล์ได้ หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจธนาคาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถใช้ Microsoft Office เพื่อการปฏิบัติงานได้
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ได้

 

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1,2 (กทม.)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME

          ดำเนินการวิเคราะห์และอำนวยสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และระเบียบที่ธนาคารกำหนด จัดทำและทบทวน Credit Risk Rating ในการให้สินเชื่อ รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอำนวยสินเชื่อ

 

ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM)

           นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสามารถระบุกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มยอดขายด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือ ตลอดจนวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อคัดคุณภาพของสินเชื่อและรักษามาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรอบรู้ และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคารไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์การขายในธุรกิจอื่นไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร

 คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

        การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 

:/


ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME

 

          ดำเนินการวิเคราะห์และอำนวยสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และระเบียบที่ธนาคารกำหนด จัดทำและทบทวน Credit Risk Rating ในการให้สินเชื่อ รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอำนวยสินเชื่อ

 

ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM)

 

           นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสามารถระบุกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มยอดขายด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือ ตลอดจนวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อคัดคุณภาพของสินเชื่อและรักษามาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรอบรู้ และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคารไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์การขายในธุรกิจอื่นไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร

 

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/


ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME

 

          ดำเนินการวิเคราะห์และอำนวยสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และระเบียบที่ธนาคารกำหนด จัดทำและทบทวน Credit Risk Rating ในการให้สินเชื่อ รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอำนวยสินเชื่อ

 

ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM)

 

           นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสามารถระบุกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มยอดขายด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือ ตลอดจนวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อคัดคุณภาพของสินเชื่อและรักษามาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรอบรู้ และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคารไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์การขายในธุรกิจอื่นไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร

 คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME

 

          ดำเนินการวิเคราะห์และอำนวยสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และระเบียบที่ธนาคารกำหนด จัดทำและทบทวน Credit Risk Rating ในการให้สินเชื่อ รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอำนวยสินเชื่อ

 

ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM)

 

           นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสามารถระบุกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มยอดขายด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือ ตลอดจนวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อคัดคุณภาพของสินเชื่อและรักษามาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรอบรู้ และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคารไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์การขายในธุรกิจอื่นไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร

 

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/


ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคใต้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME

           ดำเนินการวิเคราะห์และอำนวยสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และระเบียบที่ธนาคารกำหนด จัดทำและทบทวน Credit Risk Rating ในการให้สินเชื่อ รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอำนวยสินเชื่อ

 

ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM)

            นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสามารถระบุกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มยอดขายด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือ ตลอดจนวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อคัดคุณภาพของสินเชื่อและรักษามาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรอบรู้ และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคารไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์การขายในธุรกิจอื่นไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร

 

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/


งานกฎหมาย

 

หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

 • ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนความผิดทางวินัยของพนักงานตามคำสั่งธนาคาร
 • ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีแรงงานของธนาคาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดี ติดตามเร่งรัดหนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือบกพร่องของพนักงาน อดีตพนักงาน และบุคคลภายนอก รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานวินัยและกระบวนการอุทธรณ์ กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
 • หากมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือ มีประสบการณ์ว่าความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี มีทักษะในการให้คำปรึกษา สามารถประสานงานและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

 

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ถ้ามี) ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/
 

ทีมวิเคราะห์ธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Business Analytics Team)

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจจากข้อมูลภายในธนาคาร โดยใช้การวิเคราะห์ทั้งแบบ Structured Analysis และ Adhoc Analysis
 2. วิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งขันโดยการ Benchmarking เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางธุรกิจของคู่แข่งขันและเปรียบเทียบกับผลการ ดำเนินงานขององค์กร
 3. ดำเนินงานต่างๆ ของระบบ Dashboard ที่ใช้สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของ Wholesale Banking รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน Dashboard อย่างสม่ำเสมอ
 4. ร่วมกับผู้บริหาร Wholesale Banking ในการพัฒนาเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน โดยสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจ และข้อมูลจากการ Benchmarking กับคู่แข่งขันภายนอกองค์กร เป็นต้น
 5. ติดตามผลการดำเนินธุรกิจและระบุประเด็นสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนา/ปรับปรุงในด้านของ Performance Gaps
 6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น กฎระเบียบ สภาพแวดล้อมทางการตลาด และคู่แข่งขัน เป็นต้น เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และนำเสนอข้อแนะนำเชิงกลยุทธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน Wholesale Banking
 7. ร่วมพัฒนาและกำหนดรูปแบบรายงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การจัดทำรายงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับหน่วยงานอื่นๆ ใน Wholesale Banking

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การทำ Financial model การทำวิจัยและหาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สภาพตลาดและการแข่งขัน การบริหารจัดการ Dashboard และ Performance Management
 • มีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือ วาณิชธนกิจ
 • มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Wholesale Banking เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการตลาด และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
 • มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้ดี
 • มีทักษะด้านการนำเสนอ และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะการใช้ Microsoft Excel ในขั้นสูง

 

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


ทีมพัฒนากระบวนการธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Process Improvement Team)

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. ดำเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบของ Transformation ที่มุ่งเน้นการดำเนินโครงการแบบ Cross Function
 2. ติดตามความคืบหน้าของโครงการ พร้อมทั้งติดตามความเสี่ยง ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ รวมถึงสื่อสารความคืบหน้าของโครงการไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
 3. ทบทวนและประเมินกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Wholesale Banking ในด้านการบริหารการขาย, การบริการลูกค้า, การวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์, การคัดเลือกลูกค้า และการอำนวยสินเชื่อตามมาตรฐานที่กำหนด
 4. ศึกษา / รวบรวมข้อมูลสำหรับการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยพิจารณาจากการประเมินกระบวนการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการทำงานนี้จะเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผน กลยุทธ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญสำหรับการริเริ่มและดำเนินโครงการต่อไป

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ การปฏิบัติการสินเชื่อ การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือวาณิชธนกิจ
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงาน การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่หรือที่มีความซับซ้อน การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานแบบเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลความต้องการของระบบ การออกแบบและพัฒนา การทดสอบ และการให้การสนับสนุนระบบงานหลังจากเริ่มใช้
 • มีความรู้หรือผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือ เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงาน และเพื่อการบริหารจัดการโครงการ
 • มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานสินเชื่อ หรือกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการเงิน การธนาคาร
 • มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Wholesale Banking เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ดี (Analytical thinking and Problem solving skills)
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Project, Microsoft Visio และ Microsoft PowerPoint
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

         คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


งานปรับโครงสร้างหนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และออกเยี่ยมลูกหนี้เพื่อพิจารณาศักยภาพของลูกหนี้ และรวบรวมแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย
 • ร่วมประชุมระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ (ร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ) เพื่อหาข้อสรุปในกรณีการฟื้นฟูกิจการ หรือ Loan Syndication
 • ประสานงานกับสายงานสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้อมูลและหารือในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ และเพื่อดำเนินการกลั่นกรองสินเชื่อในกรณีที่มีการขอสินเชื่อเพิ่ม
 • ติดตามและเร่งรัดพร้อมรายงานความคืบหน้าการเร่งดำเนินคดีของลูกหนี้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามข้อมูลและข่าวสารของอุตสาหกรรมและข่าวสารของบริษัทลูกหนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • มีทักษะด้านการประสานงานและการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การคำนวณหามูลค่าปัจจุบัน การคำนวณส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การรับสมัคร

กรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ของธนาคาร

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส กลยุทธ์ธุรกิจภาครัฐ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในฝ่ายงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เก็บรวบรวม คัดแยก สร้างข้อมูลสำคัญและจำเป็นจากแหล่งต่างๆ
 • วิเคราะห์ข้อมูล เช่น ความต้องการของตลาด ลูกค้าเป้าหมาย และคู่แข่งขัน เพื่อจัดทำรายงานสนับสนุนการวางกลยุทธ์ธุรกิจภาครัฐ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ MIS บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การบริหารและการนำเสนอข้อมูล การตลาด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ Microsoft Office ในการปฏิบัติงานได้
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ได้

  การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

           คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/

 

 

ทีมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS (Team Member / Team Head)

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าบุคคล (Retail Customer Segmentation)
 2. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติการถือครอง พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารของลูกค้า เพื่อคำนวณโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติม (Propensity) ให้ลูกค้าบุคคลแต่ละราย
 3. รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ การบริหาร และการตัดสินใจด้านการตลาด สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การติดตามปรับปรุงกระบวนการขายและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการช่องทางการขายและการให้บริการต่างๆ
 4. รวบรวมข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆที่นอกเหนือข้อมูลที่ปราก กอยู่ใน KPI Dashboard รวมถึงร่วมพิจารณาการ Automate การออกและการจัดส่งรายงานที่ใช้บ่อย
 5. ร่วมกับทีมบริหารระบบงาน CRM ทำการวิเคราะห์และพัฒนาฐานโมเดลข้อมูลลูกค้า ของกลุ่มลูกค้าบุคคล

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถิติ การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำธุรกิจ​
 • มีความรู้ในการทำโมเดลข้อมูล (Data Model)
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • ​มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAS​

 การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


งาน Product Help Desk (ทีมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสาขา)

 

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ จากพนักงานสาขา ในด้านผลิตภัณฑ์บริการและ พันธมิตรธุรกิจ 
 2. ดำเนินการชี้แจง แก้ไขปัญหา ในด้านผลิตภัณฑ์บริการและ พันธมิตรธุรกิจ ให้กับสาขา
 3. กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือตอบข้อสงสัยได้ จะประสานงานแจ้งปัญหา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และร่วมศึกษาปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติต่อไป
 4. กำหนดระยะเวลาการให้บริการให้ครอบคลุมตามตารางเวลาการปฏิบัติงานของทุกสาขา
 5. รวบรวมข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ จัดเรียงความสำคัญ เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ มีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของลูกค้า
 6. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข(FAQ) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมรวมเป็นศูนย์กลางของข้อมูล
 7. จัดทำงบประมาณและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในงานที่รับผิดชอบตามระเบียบและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 8. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น:

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสนทนาทางโทรศัพท์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริการ
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ผ่านงานสาขาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การประกาศผลการคัดเลือก

             ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

             การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่า นั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

 

:/

งาน Branch Effectiveness (ทีมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสาขา)

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. พัฒนาทีมสื่อสารกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อยของสำนักงานเขต (BE HUB) ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินงานของสาขาเป็นไปตามเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
 2. ประสานงาน ดูแล และให้ความช่วยเหลือทีมสื่อสารกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อยของสำนักงานเขต   (BE HUB)   ในด้าน Service Excellence, 7 Element, Product Knowledge, QA, การจัดกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น
 3. ติดตามการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของทีมสื่อสารกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ราย ย่อย (BE HUB) ของสำนักงานเขต เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร
 4. วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมสื่อสารกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ราย ย่อย (BE HUB) อาทิ ด้านการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
 5. ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานเป็นเลิศ
 6. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทีมสื่อสารกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อยของสำนักงานเขต (BE HUB)
 7. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลข้อมูล เละนำเสนอ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานอยู่ในระดับดี
 • หากมีประสบการณ์การทำงานธนาคารในสาขา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การประกาศผลการคัดเลือก

             ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

             การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่า นั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


หัวหน้าส่วนผู้บริหารทีมย่อย (งานสร้างสรรค์สื่อผลิตภัณฑ์) ทีมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสาขา

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. วางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกลุ่มงาน โดยให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ตรวจสอบและดูแลให้มีการประมวลข้อมูลจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product Owner) ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และสื่อสารกับพนักงานเพื่อให้ง่ายต่อการนำเสนอลูกค้าและการปฏิบัติงาน
 3. ติดตามและตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และดูแลการจัดทำข้อมูลสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
 4. บริหารจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ธนาคารและพันธมิตรธุรกิจ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ โดยนำไปเผยแพร่และสื่อสารให้กับพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ
 5. ดูแลการจัดทำข้อมูลสำหรับระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายงานบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร
 6. ให้คำแนะนำในการกำหนดรูปแบบและจัดทำคู่มือผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานในสายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารและดูแลทีม มากกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาดหรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
 • มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • มีวุฒิภาวะ มีความเป็ นผู้นำ และสามารถวางแผนบริหาร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

การประกาศผลการคัดเลือก

             ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

             การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่า นั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


ทีมธนบดีธนกิจ(กลยุทธ์ลูกค้า KTB Precious)

 หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. ดำเนินการตามกลยุทธ์และจัดการข้อมูลในการรักษาและขยายฐานลูกค้า เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าและสินทรัพย์ของกลุ่มลูกค้า KTB Precious รวมถึงการเพิ่มจำนวนผู้ถือบัตรเครดิต KTB Precious หรือบัตรอื่นๆ ที่ร่วมกับ KTC
 2. วิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการของลูกค้าผ่านการทำ Customer Segmentation รวมถึงการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในตลาด
 3. จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า KTB Precious หรือ กลุ่มลูกค้าระดับกลาง (Affluent) อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและครอบคลุมทั้งนครหลวง และภูมิภาค เพื่อรักษาฐานลูกค้าชั้นดีของธนาคารและขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมทั้งสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดี
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์การให้บริการและเผยแพร่สิทธิประโยชน์ต่างๆ กับกลุ่มลูกค้า KTB Precious รวมทั้งประสานงานเพื่อจัด Event Marketingตามงานมหกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น Set in the City
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลงานรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และสาขา กรณีเกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า KTB Precious เพื่อร่วมกันหาทางปรับปรุงแก้ไข และดูแลลูกค้าได้ทันท่วงที

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ
 • มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


ทีมธนบดีธนกิจ(ที่ปรึกษาการลงทุนลูกค้ารายใหญ่)

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. เป็น Wealth Manager ดูแลให้คำปรึกษาการลงทุน รวมถึงเสนอแนวทางการจัดสรรเงินออมเงินลงทุน (Portfolio Mix) ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า KTB Precious Plus
 2. เป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับ Wealth Manager ของสาขา ในการให้บริการที่ปรึกษาวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Financial Planning)
 3. ศึกษาข้อมูลด้านสภาวะตลาดเงินตลาดทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยน Portfolio การลงทุนให้กับลูกค้าตามความเหมาะสม
 4. ดูแลการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุนทั้งภายในและภายนอก
 5. ใช้ระบบ Wealth Management ในการดูแลและติดตามการบริหารการลงทุนให้กับลูกค้า
 6.  เข้าพบปะลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและลูกค้า KTB Precious Plus ที่มีเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคาร
 7. ร่วมออก Event สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการให้กับลูกค้ากลุ่ม KTB Precious Plus และติดตามยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายหลังจากการออกกิจกรรม

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ
 • มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของธนาคาร
 • มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


งานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล ทีมผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการด้านสินเชื่อบุคคลรายย่อย ในด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ ราคา เงื่อนไข การส่งเสริมและการสื่อสารผลิตภัณฑ์ ทั้งของธนาคารและคู่แข่ง
 2. วิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 4. ศึกษาและทดสอบความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ และนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกสู่ตลาด
 5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมินคุณค่าผลิตภัณฑ์ โดยนำเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารการ ตัดสินใจ และแนวทางการปฏิบัติงาน
 6. รวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินผลผลิตภัณฑ์ทั้งคุณค่าต่อธนาคารและต่อลูกค้า โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการสร้างกำไร รวมถึงพิจารณายกเลิกผลิตภัณฑ์ที่ไม่สร้างมูลค่าให้กับธนาคาร

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เศรษฐศาสตร์ การตลาด ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ วางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด และการบริหารสารสนเทศด้านการตลาด
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส่ รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/


ทีมบริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วางแผนการออกแคมเปญด้านผลิตภัณฑ์ธนาคาร และประสานงานกับทีมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแคมเปญ
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหากลุ่มเป้าหมาย ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าก่อนออกแคมเปญ
 3. กำหนดเลือก และจัดเตรียม Target Lead ในการออกแคมเปญแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 4. ประเมินและวิเคราะห์ผลหลังออกแคมเปญตามเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 5. จัดทำรายงานผลแคมเปญและ Campaign Dashboard เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. รับผิดชอบการทำการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ของหน่วยงานในธนาคาร 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำ CRM แคมเปญมากกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAS, SAS Enterprise Guide, SAS Enterprise Miner and SQL
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
 
 
 การประกาศผลการคัดเลือก
             ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
             การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่า นั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
 

:/


เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารกระบวนการ CRM

 

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการพัฒนากระบวนการใช้ระบบงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 2. ดำเนินการร่วมกับทีมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS ทีมบริหารระบบงาน CRM และทีมบริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการในการกำหนดขั้นตอนการนำเสนอแคมเปญให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. ดำเนินการร่วมกับสาขาและสำนักงานเขตในการวางแผนนำเสนอแคมเปญ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับลูกค้าขนาดเล็กและรายย่อย
 4. ดำเนินการถ่ายทอด สื่อสารวัตถุประสงค์ ประเภท และวิธีใช้แคมเปญ ให้สาขารับรู้และเข้าใจใช้งานได้ถูกต้อง
 5. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาให้สาขากรณีแคมเปญมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ตามแผนงานที่กำหนด
 6. รวบรวมผลตอบรับจากช่องทางต่างๆ เพื่อส่งต่อให้ทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป
 7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลการใช้งานระบบบริหารลูกค้า สัมพันธ์ เพื่อให้การให้บริการระบบงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ใช้งานได้ตามเป้าหมาย
 8. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการวัดผล การติดตามผลในแต่ละแคมเปญ เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และการนำเสนอผลการใช้งานระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 9. ประสานงานในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (User Help Desk) ให้กับสาขาผู้ใช้งานระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 10. ดำเนินการร่วมกับสาขาและสำนักงานเขต ในการกระตุ้นให้เกิดการใช้งานระบบและแคมเปญ

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
 • มีความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสาร วัตถุประสงค์ให้สาขาเข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร​​ที่ดี
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Access ได้เป็นอย่างดี

 

การคัดเลือก

                ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

                ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

                การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้สมัครทั้ง สิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใดๆที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

 

:/


งานออกแบบและบริหารผลตอบแทน

 

หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบและบริหารการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงานและผู้บริหารของธนาคาร
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ผลตอบแทน และสวัสดิการทั้งหมดของธนาคาร
 • ประสานงานกับบริษัทจัดการกองทุน และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและโต้ตอบอีเมล์ได้ หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการออกแบบและบริหารผลตอบแทน และเข้าใจในธุรกิจธนาคาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถใช้ Microsoft Office เพื่อการปฏิบัติงานได้
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ได้

 

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์ เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


งานทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์

 

หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลแก่สายงานใน ความรับผิดชอบ ในด้านต่างๆ เช่น แผนอัตรากำลัง แผนการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้า เป็นต้น
 • ประสานงานกับสายงาน รวบรวมความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบการให้คำปรึกษา
 • ติดตามการดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละสายงาน เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและโต้ตอบอีเมล์ได้ หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจธนาคาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถใช้ Microsoft Office เพื่อการปฏิบัติงานได้
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ได้

 

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)

 

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
 • มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และ บริการที่กำหนดโดยชักจูงให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
 • ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดและให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่ถูกกำหนด
 • เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบของธนาคาร
 • พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและธนาคารโดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์
  หมายเหตุ : สัญญาจ้างรายปี (ทำสัญญาว่าจ้างคราวละ 1 ปี)โดยเมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี และมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถบรรจุเป็นพนักงานประจำได้ ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
วิธีการสมัคร
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร โปรดเขียนจดหมายสมัครงาน พร้อมกับประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน ส่งเอกสารโดยตรงที่ งานประชาสัมพันธ์ และหน่วยผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ ชั้น 3 อาคารสาขาสะพานขาว
 


เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 3. เอกสารการศึกษา
 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียบบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร
 

ส่งไปที่

               งานประชาสัมพันธ์และหน่วยผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์
                ชั้น 3 อาคารสาขาสะพานขาว
                บมจ. ธนาคารกรุงไทย
               230 ถ. หลานหลวง แขวงคลองมหานาค
               เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
               กรุงเทพมหานคร 10110

การคัดเลือก
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัครและประสบการณ์
 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
หมายเหตุ :
 1. โปรดระบุตำแหน่งงานที่รับสมัครให้ชัดเจน “ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์”
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติงานที่ “งานประชาสัมพันธ์และหน่วยผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์” ชั้น 3 อาคารสาขาสะพานขาว

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 


ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานกำกับธุรกิจธนาคาร)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์กฎ ระเบียบ และประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และพรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน เพื่อสรุปสาระสำคัญนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎดังกล่าว
 • วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกฎเกณฑ์ของทางการไทยและต่างประเทศ เพื่อกำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสาขาต่างประเทศ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • หากมีผลคะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC (ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน) หรือ TOEFL หรือ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่สมัคร
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร มีความรู้และเข้าใจในกฎ ระเบียบ และประกาศของทางการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ Microsoft Office ในการปฏิบัติงานได้
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ได้

 

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และผลคะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษ ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานป้องกันการฟอกเงิน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำนโยบาย และระเบียบปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ของทางการ
 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางการ
 3. ดูแลระบบ KYC/CDD และ ระบบ NORKOM เพื่อติดตามไม่ให้ลูกค้าเกิดความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 4. วิเคราะห์และติดตามการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 5. ให้คำปรึกษาหารือด้านการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 3. มีผลคะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษที่อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่สมัคร ได้แก่ TOEIC (ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน) หรือ TOEFL หรือ IELTS
 4. มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร มีความรู้และเข้าใจในกฎ ระเบียบ และประกาศของทางการ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 6. ใช้ Microsoft Office ในการปฏิบัติงานได้
 7. สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ได้

 

การรับสมัครและการคัดเลือก

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 2. กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และผลคะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษ ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 3. ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/


เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานกิจกรรมการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
 
 1. ร่วมออกแบบและดำเนินโปรแกรมส่งเสริมการตลาดและการขาย (Sales Promotion Campaign) และจัดกิจกรรมการตลาดในภาพรวมองค์กร (Corporate Event) รวมถึงจัดนิทรรศการแสดงสินค้า / บริการ เช่น Money Expo, Thailand Smart Money, Set In The City เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจและต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร สร้างโอกาสทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างความผูกพันและภักดี (Retention & Loyalty) รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
 2. รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสื่อสารการตลาด (IMC Committee) เพื่อใช้ในการขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตรงตามระเบียบของธนาคาร
 4. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการตลาด
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

การคัดเลือก

 
            ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป
 
การประกาศผลการคัดเลือก
 
            ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
 
            คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง งานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่ เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
 
            การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
 
 

:/


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายราชการสัมพันธ์ (Relationship Manager)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                  

 • ให้บริการแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับ และองค์กรหรือหน่วยงานเครือข่าย ในด้านเงินฝาก สินเชื่อ และบริการอื่นๆ
 • ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้บริการ
 • วางแผนและดำเนินการด้านการตลาด สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และบริการทุกประเภทของธนาคารให้สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
 • ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสินเชื่อ เพื่ออำนวยสินเชื่อ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของเงินฝากหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ พิจารณาราคาค่าธรรมเนียมการให้บริการเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
 • ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อส่งเสริมและสื่อสารการตลาด

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร และมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจ และด้านการบริหารหนี้ NPLs
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • สามารถใช้ Microsoft Office เพื่อการปฏิบัติงานได้

 

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ของธนาคาร
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (สำนักงานเขตนครราชสีมา) CSC

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
ด้านเอกสารและคุณภาพด้านกระบวนการ / การให้บริการ (Documentary and Credit Origination Process)

 1. วิเคราะห์ความต้องการด้านสินเชื่อและความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า เพื่อจัดทำคำขอสินเชื่อ SSME โดยประสานงานกับผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อให้กระบวนการขอสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม SLA ที่กำหนด
 2. ประสานงานร่วมกับสาขาและเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อจัดทำใบคำขอสินเชื่อ SSME วงเงิน มากกว่า10-20 ล้านบาทโดยรวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานของลูกค้าให้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารก่อนจัดทำคำขอสินเชื่อ ตลอดจนประสานงานระหว่างลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวกับการพิจารณาสินเชื่อ
 3. แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อแก่ลูกค้า ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารสัญญาและนัดหมายลูกค้า เพื่อลงนามในเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง  ประสานงานกับหน่วยงานการจดจำนองหลักประกัน
 4. ติดตามและบันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบข้อมูล และ/หรือแฟ้มลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
 5. การให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ SSME
 6. ประสานงานระหว่างสาขาและลูกค้า เพื่อดำเนินการต่ออายุวงเงินสินเชื่อ ทบทวนวงเงินประจำปี ติดตามค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อที่ค้างชำระรวมถึงการชำระเงิน
 7. สนับสนุนการทำงานของสาขาโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SSME แคมเปญทางการตลาด และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องติดตามสถานะการสมัครและการแก้ไขปัญหาอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

 คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ และ/หรือ สินเชื่อธุรกิจ SME อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ข้อบังคับ นโยบายเกี่ยวกับการประมาณการสินเชื่อ และมาตรฐานคุณภาพสินเชื่อ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์ และการตรวจสอบงบการเงิน
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel และ Power point
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 

การคัดเลือก

                ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 การประกาศผลการคัดเลือก

                ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

                การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (สำนักงานเขตปราจีนบุรี) CSC

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
ด้านเอกสารและคุณภาพด้านกระบวนการ / การให้บริการ (Documentary and Credit Origination Process)

 1. วิเคราะห์ความต้องการด้านสินเชื่อและความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า เพื่อจัดทำคำขอสินเชื่อ SSME โดยประสานงานกับผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อให้กระบวนการขอสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม SLA ที่กำหนด
 2. ประสานงานร่วมกับสาขาและเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อจัดทำใบคำขอสินเชื่อ SSME วงเงิน มากกว่า10-20 ล้านบาทโดยรวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานของลูกค้าให้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารก่อนจัดทำคำขอสินเชื่อ ตลอดจนประสานงานระหว่างลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวกับการพิจารณาสินเชื่อ
 3. แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อแก่ลูกค้า ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารสัญญาและนัดหมายลูกค้า เพื่อลงนามในเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง  ประสานงานกับหน่วยงานการจดจำนองหลักประกัน
 4. ติดตามและบันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบข้อมูล และ/หรือแฟ้มลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
 5. การให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ SSME
 6. ประสานงานระหว่างสาขาและลูกค้า เพื่อดำเนินการต่ออายุวงเงินสินเชื่อ ทบทวนวงเงินประจำปี ติดตามค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อที่ค้างชำระรวมถึงการชำระเงิน
 7. สนับสนุนการทำงานของสาขาโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SSME แคมเปญทางการตลาด และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องติดตามสถานะการสมัครและการแก้ไขปัญหาอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

 คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ และ/หรือ สินเชื่อธุรกิจ SME อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ข้อบังคับ นโยบายเกี่ยวกับการประมาณการสินเชื่อ และมาตรฐานคุณภาพสินเชื่อ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์ และการตรวจสอบงบการเงิน
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel และ Power point
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 

การคัดเลือก

                ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 การประกาศผลการคัดเลือก

                ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

                การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส การตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (สำนักงานเขตพัทยา) SS

 

การบริหารการตลาดและการขาย (Marketing and Sales Management)

 1. ประสานงานกับผู้จัดการสาขา ในการกำหนดกลยุทธ์และบริหารการตลาดและการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัววัดความสำเร็จ
 2. ประสานงานกับสาขา / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ เพื่อกำหนดแนวทาง/หลักการในการทำกิจกรรมการตลาดในพื้นที่ รวมถึงการวางแผนเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SSME และบริการทางการเงินของทางธนาคาร
 3. บริหารจัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับจากสาขา โดยศึกษาการทำธุรกิจและความต้องการของลูกค้า รวมถึงประสานงานกับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงกระบวนการ เอกสารที่ต้องใช้ และแนวทางการจัดทำวงเงินสินเชื่อ SSME ของธนาคารตาม SLA ที่กำหนด
 4. นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SSME รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ และการจัดวงเงินตามความเหมาะสมกับธุรกิจลูกค้า ตลอดจนเจรจาต่อรองและปิดการขายลูกค้าที่ต้องการวงเงินสินเชื่อ SSME มากกว่า10-20 ล้านบาท
 5. ให้คำปรึกษากับสาขา / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SSME กระบวนการจัดทำสินเชื่อ การวิเคราะห์วงเงินสินเชื่อและนโยบายทางด้านสินเชื่อของธนาคาร

  การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Origination and Risk Management)

 6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า บันทึกข้อมูล พร้อมทั้งสอบถามภาระหนี้และวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินเบื้องต้นผ่านเครื่อง มือที่ธนาคารกำหนด (QCA Lite)
 7. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ให้ครบถ้วน ตรงตามระเบียบของธนาคาร ก่อนส่งต่อให้ Retail Loan Factory รวมทั้งประสานกับผู้พิจารณาสินเชื่อ ในการตอบคำถาม และให้ข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมระหว่างกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อมีประสิทธิภาพตาม SLA ที่กำหนด
 8. ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ ของลูกค้าที่อยู่นอกเหนือเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดก่อนจัดทำใบสมัครสินเชื่อ เพื่อให้ธนาคารมีความเสี่ยงต่ำที่สุด
 9. ติดตามและควบคุมการใช้วงเงินของลูกค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ
 10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลวงเงินสินเชื่อ ภาระหนี้ หลักประกัน และเอกสารทางนิติกรรมสัญญา รวมทั้งจัดแฟ้มข้อมูลลูกค้าตามระเบียบธนาคาร

  การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship and Service management)

 11.  ให้บริการลูกค้าและติดตามแก้ไขปัญหาด้านสินเชื่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในการอำนวยสินเชื่อ SSME และ อำนวยความสะดวกด้านการจัดการทางการเงินแก่สาขา

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินเชื่อธุรกิจและผลิตภัณฑ์ธนาคาร อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ข้อบังคับ นโยบายเกี่ยวกับการประมาณการสินเชื่อ และมาตรฐานคุณภาพสินเชื่อ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดการด้านวงเงินสินเชื่อ และการวิเคราะห์งบการเงิน
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์/เชิงธุรกิจ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel และ Power point
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร “ด้านการวิเคราะห์การเงิน” และ หลักสูตร ”สินเชื่อ SME”

 การคัดเลือก

                ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 การประกาศผลการคัดเลือก

                ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

                การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


ทีมการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นตัวแทนของธนาคารในการแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยและผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กับลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโครงการบ้านจัดสรรและลูกค้า โดยชักจูงให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร ด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด และเป็นไปตามเป้าหมายการขายที่ธนาคารกำหนดให้
 • ตรวจเอกสารของลูกค้าในเบื้องต้น วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของลูกค้า สำหรับการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายธุรกิจที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales) อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถปฎิบัติงานได้ทุกจังหวัด
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ รักงานขาย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่โครงการบ้านจัดสรรที่ธนาคารมอบหมายให้ดูแลได้
 • สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 • หากมีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริหารต่างๆของธนาคาร จะได้การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 การคัดเลือก

                ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

                ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ โดยข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ โดยผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
                การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส การตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (กรุงเทพฯ)

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

       การบริหารการตลาดและการขาย (Marketing and Sales Management)

 1. ประสานงานกับผู้จัดการสาขา ในการกำหนดกลยุทธ์และบริหารการตลาดและการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัววัดความสำเร็จ
 2. ประสานงานกับสาขา / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ เพื่อกำหนดแนวทาง/หลักการในการทำกิจกรรมการตลาดในพื้นที่ รวมถึงการวางแผนเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SSME และบริการทางการเงินของทางธนาคาร
 3. บริหารจัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับจากสาขา โดยศึกษาการทำธุรกิจและความต้องการของลูกค้า รวมถึงประสานงานกับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงกระบวนการ เอกสารที่ต้องใช้ และแนวทางการจัดทำวงเงินสินเชื่อ SSME ของธนาคารตาม SLA ที่กำหนด
 4. นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SSME รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ และการจัดวงเงินตามความเหมาะสมกับธุรกิจลูกค้า ตลอดจนเจรจาต่อรองและปิดการขายลูกค้าที่ต้องการวงเงินสินเชื่อ SSME มากกว่า10-20 ล้านบาท
 5. ให้คำปรึกษากับสาขา / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SSME กระบวนการจัดทำสินเชื่อ การวิเคราะห์วงเงินสินเชื่อและนโยบายทางด้านสินเชื่อของธนาคาร

  การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Origination and Risk Management)

 6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า บันทึกข้อมูล พร้อมทั้งสอบถามภาระหนี้และวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินเบื้องต้นผ่านเครื่อง มือที่ธนาคารกำหนด (QCA Lite)
 7. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ให้ครบถ้วน ตรงตามระเบียบของธนาคาร ก่อนส่งต่อให้ Retail Loan Factory รวมทั้งประสานกับผู้พิจารณาสินเชื่อ ในการตอบคำถาม และให้ข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมระหว่างกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อมีประสิทธิภาพตาม SLA ที่กำหนด
 8. ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ ของลูกค้าที่อยู่นอกเหนือเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดก่อนจัดทำใบสมัครสินเชื่อ เพื่อให้ธนาคารมีความเสี่ยงต่ำที่สุด
 9. ติดตามและควบคุมการใช้วงเงินของลูกค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ
 10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลวงเงินสินเชื่อ ภาระหนี้ หลักประกัน และเอกสารทางนิติกรรมสัญญา รวมทั้งจัดแฟ้มข้อมูลลูกค้าตามระเบียบธนาคาร

  การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship and Service management)

 11.  ให้บริการลูกค้าและติดตามแก้ไขปัญหาด้านสินเชื่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในการอำนวยสินเชื่อ SSME และ อำนวยความสะดวกด้านการจัดการทางการเงินแก่สาขา

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินเชื่อธุรกิจและผลิตภัณฑ์ธนาคาร อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ข้อบังคับ นโยบายเกี่ยวกับการประมาณการสินเชื่อ และมาตรฐานคุณภาพสินเชื่อ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดการด้านวงเงินสินเชื่อ และการวิเคราะห์งบการเงิน
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์/เชิงธุรกิจ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel และ Power point
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร “ด้านการวิเคราะห์การเงิน” และ หลักสูตร ”สินเชื่อ SME”

 การคัดเลือก

                ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 การประกาศผลการคัดเลือก

                ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

                การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (กรุงเทพฯ)

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

ด้านเอกสารและคุณภาพด้านกระบวนการ / การให้บริการ (Documentary and Credit Origination Process)

 1. วิเคราะห์ความต้องการด้านสินเชื่อและความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า เพื่อจัดทำคำขอสินเชื่อ SSME โดยประสานงานกับผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อให้กระบวนการขอสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม SLA ที่กำหนด
 2. ประสานงานร่วมกับสาขาและเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อจัดทำใบคำขอสินเชื่อ SSME วงเงิน มากกว่า10-20 ล้านบาทโดยรวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานของลูกค้าให้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารก่อนจัดทำคำขอสินเชื่อ ตลอดจนประสานงานระหว่างลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวกับการพิจารณาสินเชื่อ
 3. แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อแก่ลูกค้า ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารสัญญาและนัดหมายลูกค้า เพื่อลงนามในเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง  ประสานงานกับหน่วยงานการจดจำนองหลักประกัน
 4. ติดตามและบันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบข้อมูล และ/หรือแฟ้มลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
 5. การให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ SSME
 6. ประสานงานระหว่างสาขาและลูกค้า เพื่อดำเนินการต่ออายุวงเงินสินเชื่อ ทบทวนวงเงินประจำปี ติดตามค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อที่ค้างชำระรวมถึงการชำระเงิน
 7. สนับสนุนการทำงานของสาขาโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SSME แคมเปญทางการตลาด และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องติดตามสถานะการสมัครและการแก้ไขปัญหาอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ และ/หรือ สินเชื่อธุรกิจ SME อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ข้อบังคับ นโยบายเกี่ยวกับการประมาณการสินเชื่อ และมาตรฐานคุณภาพสินเชื่อ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์ และการตรวจสอบงบการเงิน
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel และ Power point
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 การคัดเลือก

                ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

                ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

                การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเคราะห์ธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการเงิน

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน Logistic หรือ Supply chain Management
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์ ด้านสินเชื่อ ด้านการวางแผนฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

          ทำหน้าที่ให้ข้อมูล ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า Netbank และผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น โทรศัพท์ Facetime (ทำงานเป็นกะ ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านบริการลูกค้า (Teller) จากสถาบันการเงินอื่น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการรับสมัคร

         ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้

รับสมัครเป็นจำนวนมาก!

 

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

หน้าที่รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ1-4

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจาก Business Requirement และนำมาแปรผลให้อยู่ในรูป Functional Specification ให้ผู้พัฒนาระบบในการพัฒนางานให้กับธนาคาร

2. จัดทำแผนการทดสอบ (Test Scenario) และวางแผนการทดสอบ (SIT) ตามเอกสารความต้องการของลูกค้า (Requirement)งานด้าน System Analyst

3. วิเคราะห์และนำความต้องการทางธุรกิจมาแปลงให้เป็นข้อกำหนดความต้องการ (Functional Requirement) และเอกสารรายละเอียดทางด้านเทคนิคของระบบ (Functional Specification)

4. จัดทำหน้าจอ Step Screen (หน้าจอเสมือนการใช้งานจริง) ตาม Functional Specification หรือ Application Prototype เพื่อยืนยันความถูกต้องในการพัฒนากับทีมวิเคราะห์ธุรกิจและ User ผู้ใช้งานก่อนนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นระบบงานด้านผลิตภัณฑ์และระบบงานผ่านช่อง ทางต่างๆ ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปเป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการขายและรองรับความต้อง การของธุรกิจ

5. เป็นศูนย์กลางให้ข้อแนะนำ คำปรึกษา รวมถึงการแก้ปัญหาภายหลังการใช้บริการระบบงานของธนาคาร ในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานภายในธนาคาร โดยรับแจ้งและแก้ไขปัญหาในการใช้บริการ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก

6. รวบรวมข้อมูลการใช้บริการและปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้าสาขาและหน่วยงานภายใน ธนาคารโดยรับแจ้งปัญหาผ่านช่องทางการรับข้อมูลของธนาคาร

7. วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อประสานงานและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาปรับปรุงระบบงาน ในความรับผิดชอบต่อไป

8. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข (FAQ) เพื่อรวบรวมเป็นศูนย์กลางของข้อมูลในการสนับสนุนงาน

9. ประเมินผลก่อนและหลังการให้บริการ ติดตามผลการใช้บริการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการใช้ระบบงานของธนาคารในความรับผิดชอบ

10. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการ Implement ระบบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดทำและจัดส่งรายงาน ที่เกี่ยวกับการ Implementระบบงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. จัดทำแผนการออกผลิตภัณฑ์ (Product Release Plan) พร้อมรายงานความคืบหน้าของการพัฒนารวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารจัดการโครงการสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป

12. ทดสอบความถูกต้องของการพัฒนา (SIT) ของระบบงานต่างๆ ก่อนนำขึ้นระบบ UAT เพื่อให้ทีมวิเคราะห์ธุรกิจร่วมกับ User ผู้ใช้ระบบงานทำการทดสอบ (UAT) เพื่อให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับ IT User Requirement รวมถึงการทดลองใช้งานจริงก่อน Implement

13. ประสานงานกับ KTBCS ด้าน Operation & Maintenance

14. รวบรวม และกลั่นกรองงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารสายงาน พร้อมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหาร การตัดสินใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

15. จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)

16. จัดทำและปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และคู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) ของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ด้านการพัฒนาวิเคราะห์และออกแบบ User Interface หรือความรู้ในด้านการทดสอบและควบคุมคุณภาพของระบบ (Product Testing & QC)

– มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ

– มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคารผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล

– มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและโปร่งใสรวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

การคัดเลือก

                ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

                ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

                การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์และประเมินผล ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารงานการตลาด

 

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการบริโภคสื่อของลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงทิศทาง และแนวโน้มของการสื่อสารการตลาด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้า หมายให้มากที่สุด
 2. ติดตามและรายงานผลการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เพื่อวัดประสิทธิภาพของการสื่อสารและเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแผน การสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น
 3. จัดการข้อมูล ประมวลผล และส่งผ่านข้อมูลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารการตลาดและการแข่งขัน
 4. ร่วมจัดทำงบประมาณและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัด ซื้อ จัดจ้างในงานที่รับผิดชอบตามระเบียบ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 5. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินการของฝ่ายงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนปฏิบัติงานของฝ่ายงานและสายงาน

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการตลาด
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

 

การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management Implementation Officer)

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. ให้ข้อแนะนำ คำปรึกษา รวมถึงการแก้ไขปัญหาภายหลังการใช้บริหารผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ สาขาและหน่วยงานภายในธนาคาร และลูกค้าหน่วยงาน โดยรับแจ้งและแก้ไขปัญหาในการใช้บริการ
 2. รวบรวมข้อมูลการใช้บริการ และปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้า สาขาและหน่วยงานภายในธนาคาร โดยรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ผ่านช่องทางการรับข้อมูลของธนาคาร
 3. ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ลูกค้า Corporate โดยเป็น Second Line ให้กับทีม 1551 กรณีลูกค้าต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
 4. ดูแลและสนับสนุนกลุ่มลูกค้า Cash Management ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
 5. ประสานงานระหว่างสาขา ลูกค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข และปรับปรุงคืนเงิน และ/หรือ ขอตัดบัญชีลูกค้ากรณีที่ลูกค้าตัดบัญชีโดยไม่ได้รับชำระเงินหรือบริการ เนื่องจากการชำระผิดบริษัท หรือผิดพลาดทางการเงิน ในบริการด้าน Cash Management
 6. ประสานงานและจัดส่งข้อมูลวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบต่อไป
 7. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข(FAQ) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเป็นศูนย์กลางของข้อมูลผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ
 8. ติดตามผลการใช้บริการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการใช้บริการผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 9. จัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้า เพื่อชักจูงและกระตุ้นให้ลูกค้าใช้บริการ Cash Management ของธนาคาร

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะด้านการประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ
 •  มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี

 •  มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

 

การรับสมัครและการคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

 

     ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

     คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

     การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็น การดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารจัดการโครงการสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

             1. ติดตามการดำเนินงานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ เป็นไปตามกำหนด จัดทำรายงานสรุปโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ รวมทั้งติดตาม รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบงานและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             2. รายงานประเมินผลโครงการกำหนดเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งเปรียบเทียบผลการดำเนินโครงการแต่ละโครงการกับแผนปฏิบัติการ ประสานงานการจัดทำ Requirement Definition ที่ได้รับจากหน่วยงานผู้ใช้บริการเพื่อสามารถคำนวณ Pricing, Charge-Back Cost จากการใช้สารสนเทศ รวมทั้งจัดทำ Work Flow / Process Checklist ของ Product เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และให้บริการกับลูกค้า

 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายในการพัฒนาระบบ เช่น SQL, JAVA, C#, .NET, Mobile Application, Web Application, OO technology, etc.
 • มีความกระตือรือร้น และสนใจติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ
 • มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีและรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่จำกัดและภาวะกดดันสูง
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและโปรงใสรวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่า นั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดหาข้อมูลและจัดทำแผนงานกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการกำหนดทิศทางและ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร    
 2. วางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับธุรกิจ การดำเนินการของลูกค้าและหน่วยงานต่างๆของธนาคารวิเคราะห์แนวทางเลือกในการ ดำเนินงานที่เหมาะสม จัดทำแผนงานกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารและ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ
 3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการทำแผนกลยุทธ์และกำหนดนโยบาย พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายในการพัฒนาระบบ เช่น SQL, JAVA, C#, .NET, Mobile Application, OO technology และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์การทำงานของระบบ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลและการนำเสนอ
 • มีความรู้ด้านธุรกิจของระบบงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายของธนาคารในภาพรวม เพียงพอที่จะสื่อสารกับเจ้าของระบบงานและนำมาออกแบบระบบงานและโครงสร้างพื้น ฐานด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
 • มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่จำกัดและภาวะกดดันสูง
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

 

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่า นั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


เจ้าหน้าที่บริการจัดการทางการเงิน (Sale Cash Management)

 

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการจัดการทางการเงิน (Cash Management) การให้บริการ และข้อเสนอสำหรับลูกค้าในความรับผิดชอบ ออกเยี่ยมลูกค้าและจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • เพื่อจัดทำแผนการติดตั้ง และแนะนำบริการจัดการทางการเงินให้กับลูกค้า ให้สอดคล้องกับแผนการขายรวบรวมข้อมูล ติดตามผล และสรุปปัญหาในการติดตั้งระบบบริการจัดการทางการเงิน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือทางด้านการขาย หรืองานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

การคัดเลือก

 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล
 • ทดสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแนวทางพัฒนาระบบที่ตอบสนองความของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับ System Analyst เพื่อวาง System Architecture และออกแบบแนวทางพัฒนาระบบในด้านเทคนิค ประสานงานกับผู้ใช้ระบบงานในการกำหนด และจัดทำ IT Business Requirement & Specification & External Design รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุดเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและ ประเมินผลในการดำเนินงานแต่ละโครงการเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงระบบ งาน
 2. ร่วมกับ User ผู้ใช้ระบบงาน และ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการ ในการทดสอบ (UAT) ระบบงานต่างๆ ให้ มีความถูกต้อง รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุด เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบที่ตอบสนองการทำงานของธนาคาร รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านบริการ และแนะนำแนวทาง ขั้นตอนที่เป็น Best Practice ในการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการดำเนินงาน

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ
 •  มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคารผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
 •  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและโปร่งใสรวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
 •  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

การประกาศผลการคัดเลือก

            ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
             การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่า นั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบ Function การทำงานของระบบงาน พัฒนาระบบตามข้อกำหนดรายละเอียด Design Specification พร้อมจัดทำแผนการทำงานของระบบ และหาแนวทางการพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสรุปรายงานผลการทดสอบและข้อผิดพลาดของระบบ
 2. ให้คำปรึกษาทางด้านการบริการและแนะนำแนวทางในการพัฒนาระบบ เพื่อเกิดการพัฒนาในขั้นตอนการดำเนินงานรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล
 3. ศึกษา วิเคราะห์ และแยกแยะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความต้องการ และความเหมาะสมของทรัพยากรที่มีอยู่ให้ทำงานได้ดีขึ้น รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจาก Business Requirement และนำมาแปรผลให้อยู่ในรูป Functional Specification

 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาวิเคราะห์และออกแบบ User Interface หรือความรู้ในด้านการทดสอบและควบคุมคุณภาพของระบบ(Product Testing & QC)
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลและการนำเสนอ
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

 

การประกาศผลการคัดเลือก

           ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่า นั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 :/


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจขนาดใหญ่

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจจากข้อมูลภายในธนาคาร โดยใช้การวิเคราะห์ทั้งแบบ Structured Analysis และ Adhoc Analysis
 2. วิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งขันโดยการ Benchmarking เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางธุรกิจของคู่แข่งขันและเปรียบเทียบกับผลการ ดำเนินงานขององค์กร
 3. ดำเนินงานต่างๆ ของระบบ Dashboard ที่ใช้สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของ Wholesale Banking รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน Dashboard อย่างสม่ำเสมอ
 4. ร่วมกับผู้บริหาร Wholesale Banking ในการพัฒนาเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน โดยสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจ และข้อมูลจากการ Benchmarking กับคู่แข่งขันภายนอกองค์กร เป็นต้น
 5. ติดตามผลการดำเนินธุรกิจและระบุประเด็นสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนา/ปรับปรุงในด้านของ Performance Gaps
 6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น กฎระเบียบ สภาพแวดล้อมทางการตลาด และคู่แข่งขัน เป็นต้น เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และนำเสนอข้อแนะนำเชิงกลยุทธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน Wholesale Banking
 7. ร่วมพัฒนาและกำหนดรูปแบบรายงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การจัดทำรายงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับหน่วยงานอื่นๆใน Wholesale Banking

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การทำ Financial model การทำวิจัยและหาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สภาพตลาดและการแข่งขันการบริหารจัดการ Dashboard และ Performance Management
 3. มีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือ วาณิชธนกิจ
 4. มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Wholesale Banking เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะด้านการตลาด และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
 6. มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้ดี
 7. มีทักษะด้านการนำเสนอ และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 8. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะการใช้ Microsoft Excel ในขั้นสูง

 

การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการธุรกิจขนาดใหญ่

 หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. ดำเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบของ Transformation ที่มุ่งเน้นการดำเนินโครงการแบบ Cross Function
 2. ติดตามความคืบหน้าของโครงการ พร้อมทั้งติดตามความเสี่ยง ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ รวมถึงสื่อสารความคืบหน้าของโครงการไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
 3. ทบทวนและประเมินกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Wholesale Banking ในด้านการบริหารการขาย, การบริการลูกค้า, การวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์, การคัดเลือกลูกค้า และการอำนวยสินเชื่อตามมาตรฐานที่กำหนด
 4. ศึกษา / รวบรวมข้อมูลสำหรับการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยพิจารณาจากการประเมินกระบวนการทำงานในปัจจุบันซึ่งโอกาสในการปรับ ปรุงกระบวนการทำงานนี้จะเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญสำหรับการริเริ่มและดำเนินโครงการต่อไป

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ การปฏิบัติการสินเชื่อ การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือวาณิชธนกิจ
 3. มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงาน การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่หรือที่มีความซับซ้อน การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานแบบเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลความต้องการของระบบ การออกแบบและพัฒนา การทดสอบ และการให้การสนับสนุนระบบงานหลังจากเริ่มใช้
 4. มีความรู้หรือผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือ เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงาน และเพื่อการบริหารจัดการโครงการ
 5. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานสินเชื่อ หรือกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการเงิน การธนาคาร
 6. มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Wholesale Banking เป็นอย่างดี
 7. มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ดี (Analytical thinking and Problem solving skills)
 8. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Project, Microsoft Visio และ Microsoft PowerPoint
 9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงรูปแบบของรายงาน ทั้งรายงานรูปแบบมาตรฐานและในรูปแบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทีมวิเคราะห์ธุรกิจขนาดใหญ่กำหนด
 2. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
 3. ดำเนินการด้านค่าใช้จ่าย งบประมาณของสายงานให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงของพนักงาน
 4. ศึกษา / รวบรวมข้อมูลในการพัฒนาแผน IMC ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และการจัดลำดับความสำคัญทางธุรกิจ (Business Priority)ของ Wholesale Banking
 5. ควบคุมการใช้งบประมาณ IMC สำหรับของกำนัลเนื่องในโอกาสพิเศษ หรือการเข้าร่วมงานต่างๆ
 6. สนับสนุน ติดตามการดำเนินงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานกำหนด
 7. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพนักงาน ประสานงานการฝึกอบรม งานสารบรรณ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ
 3. มีประสบการณ์ในด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย การพนักงาน และธุรการ
 4. มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Wholesale Banking เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานและมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 6. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะการใช้ Microsoft Excel
 7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร Wholesale Banking ในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของ Wholesale Banking ในด้านลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และด้านการพัฒนาบุคลากร จากผลการวิเคราะห์ต่างๆ ทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
 2. ร่วมกำหนดแผนธุรกิจของ Wholesale Banking โดยอ้างอิงข้อมูลจากกระบวนการในการวางแผนทางกลยุทธ์ ระบุ Strategic Initiatives ในเบื้องต้น และพัฒนาแผนแม่บทของธุรกิจ Wholesale Banking ตลอดจนสนับสนุนการจัดทำแผนดำเนินงาน (Action Plan)
 3. ร่วมพิจารณาและจัดทำตัวชี้วัดที่สำคัญของ Wholesale Banking รวมถึงการถ่ายทอดตัวชี้วัด Cascading Measure ลงในระดับกลุ่มงานและหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Wholesale Banking
 4. ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร Wholesale Banking ในการพัฒนาเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน โดยผลักดันกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณด้านเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงเป้าหมายระหว่าง RM และทีม Product Sales
 5. ติดตามผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 6. ศึกษา / รวบรวมข้อมูลสำหรับการสื่อสารแผนกลยุทธ์ของ Wholesale Banking และความคืบหน้าของแผนดำเนินงาน (Action Plan) ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
 7. ทบทวนแผนกลยุทธ์ Wholesale Banking ตัวชี้วัดที่สำคัญต่างๆ และแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ การบริหารจัดการ Dashboard และ Performance Management และการบริหารจัดการโครงการ
 3. มีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ การปฏิบัติการสินเชื่อ หรือการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 4. มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Wholesale Banking เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะด้านการตลาด และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
 6. มีทักษะด้านการนำเสนอ และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 7. มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้ดี
 8. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะการใช้ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint
 9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

           ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


Programmer (C++ / C#)

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเขียนโปรแกรม ด้วย C++, C#,  Shell Script, Dos script หรือ SQL Store Procedure
 • ประสบการณ์  2 ปี ขึ้นไป ทางด้าน develop ระบบงาน/Project ที่เกี่ยวข้องกับ Treasury / Web Application หรือ Windows Application Development
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานของธนาคาร

 

การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มuกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/


Relationship Manager ด้านธุรกิจสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อวางแผนด้านการตลาด สินเชื่อและบริการทุกประเภทของธนาคาร รวมทั้งพันธมิตรธนาคารให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 3. นำเสนอสินเชื่อและบริการทุกประเภทของธนาคาร รวมทั้งพันธมิตรธุรกิจธนาคารให้แก่ลูกค้าเดิม พร้อมทั้งแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาด
 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยติดตามความเคลื่อนไหวและออกเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การลงทุน การขายผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภท รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าแบบครบวงจร โดยประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องผลิตภัณฑ์และ บริการแต่ละประเภทของธนาคาร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคาร
 5. เจรจาต่อรองเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร

 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. มีประสบการณ์ด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และบริหารหนี้ NPL
 4. มีความรู้ด้านการบริหารคววมเสี่ยง
 5. มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร และพันธมิตรธุรกิจ
 6. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้
 7. มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
 8. มีทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

  การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานสร้างสรรค์สื่อผลิตภัณฑ์ ทีมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสาขา

 หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 1. ดูแล บริหารจัดการ วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบการจัดผังรายการการนำเสนอสื่อ ในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารและพันธมิตรธุรกิจให้กับลูกค้า ผ่านระบบ Digital Signage ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 2. ดูแลบริหารจัดการ วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบการจัดผังรายการการนำเสนอสื่อ ในส่วนของการมอบนโยบายจากผู้บริหาร ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารและพันธมิตรธุรกิจให้กับพนักงาน ผ่านระบบ Digital Signage ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3. ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดทำสื่อ (Content) สำหรับพนักงานและลูกค้า เพื่อนำเสนอผ่านระบบ Digital Signage
 4. ดูแลและบริหารจัดการด้านการดำเนินการของบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ Digital Signage ทั้งในส่วนที่เพื่อใช้ในการติดตั้ง การบริหารจัดการและการจัดทำสื่อ (Content) สำหรับลูกค้าและพนักงาน เพื่อนำเสนอผ่านระบบ Digital Signage
 5. เสนอแนะ ปรับเปลี่ยนและบริหารจัดการจุดติดตั้งระบบ Digital Signage  ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 6. ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการใช้งานระบบ Digital Signage เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 7. ประสานงาน ดูแล บริหารจัดการและติตามการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Digital Signage ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 8. ดำเนินการด้านงบประมาณ การติดตั้ง การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ Digital Signage ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของธนาคาร

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Autodesk Maya, After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, Microsoft Word, Excel 
 • มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
 • มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

การคัดเลือก

                ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไ

การประกาศผลการคัดเลือก

                ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
                การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

:/


เจ้าหน้าที่นโยบายทรัพยากรบุคคล งานพัฒนากระบวนการปฏิบัติการ (Process Development)

หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแนวทาง วิธีการ เครื่องมือสำหรับการจัดการกระบวนการ เพื่อให้หน่วยงานภายในธนาคารมีแนวทางการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
 • ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ จัดทำข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการกระบวนการ ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน และติดตามผล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงระบบที่ดี (Analytical Skill และ Quantitative Skill)
 • มีความรู้ หรือผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงาน เช่น Process Management, Process Improvement, Process Mapping, Six Sigma, DMAIC, Linear Regression
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี
 • มีทักษะด้านการประสานงาน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีความมุ่งมั่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้ดี

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Official Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

  การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/


งาน Knowledge Management

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • ผลิตและจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบ E-Learning และ Self-Learning ของธนาคาร
 • พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ดูแล ปรับปรุง Content ต่างๆ ให้ทันสมัย เพื่อส่งเสริม Knowledge Management และ Knowledge Sharing ของธนาคาร
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้ และใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานของธนาคาร การพัฒนาพนักงาน และการจัดทำแผนงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่กรุงเทพมหานคร (อาคารสาขาปทุมวัน) ได้

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/


งานนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการทางโทรศัพท์ (Outbound) (เฉพาะผู้พิการ)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

           ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องทางจัดจำหน่ายทางโทรศัพท์ การจัดงานประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

 

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 25 ปี และเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอ
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร Online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้

  วิธีการคัดเลือก

1.ทดสอบข้อเขียน

2.สอบสัมภาษณ์

 

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการคัดเลือก

               ธนาคารจะพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัคร จากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล การรับสมัครสมัคร ทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 

:/


ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                    
ดูแลดำเนินการด้านการตลาดเพื่อขยายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และบริการทุก ประเภทของธนาคารและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ กำหนดเงื่อนไขควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมทั้งติดตามดูแล ลูกค้าและแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา

 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรอบรู้ และประสบการณ์ (2 ปีขึ้นไป) ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่างๆ
 • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำ Loan Syndication จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • หากสามารถพูด ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน (แมนดาริน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่

 

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

:/

 

 

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่