มศว เปิดรับสมัครสอบ   (บัดนี้ – ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,นครนายก

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อัตราเงินเดือน 21,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. มีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน อุดมการณ์ และภารกิจของโพธิวิชชาลัย ในฐานะ โพธิวิชชาลัยเป็นการจัดการอุดมศึกษาทางเลือก ที่ไม่ใช่อุดมศึกษากระแสหลัก จึงต้องพบกับปัญหาอุปสรรคและความยากลำบากกว่าคณะวิชาทั่วๆ ไป ดังนั้น […] อ่านต่อ» iqepi.com/11429

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4535 (บัดนี้ – 21 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4535ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสถิติ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ภาระงานสอน 1.1 ทำการสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นอันดับแรก และ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1.2 สถิติพื้นฐานสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะต่างๆ 1.3 วิชาเอกของหลักสูตร วท.บ. สถิติ […] อ่านต่อ»iqepi.com/11428

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารระดับการศึกษา: ปวช.  อัตราเงินเดือน: 399.-/วันอัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 399 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ส่งเอกสารให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2. ช่วยงานสารบัญและธุรการทุกอย่าง 3. พิมพ์เอกสาร/จัดทำเอกสาร/ถ่ายเอกสาร 4. ดูแลรับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น LCD คอมพิวเตอร์ ให้กับผู้ที่มาใช้ห้องประชุมและห้องเรียนของบัณฑิตวิทยาลัยทุกห้อง 5. ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11427

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4592 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4592ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690 – 47,000อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-ปฏิบัติงานที่: นครนายก ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4592 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4592 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา (ทรัพยากรน้ำ , ขนส่ง , สิ่งแวดล้อม) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาหรือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวด ล้อม มีประสบการณ์การสอนทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือมีประสบการณ์การทำงานวิจัย / วิชาการ หรือประสบการณ์การทำงานวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา […] อ่านต่อ» iqepi.com/11426

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4591 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4591ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 15,000-47,000 อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: นครนายก ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4591 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4591 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท 2 วุฒิปริญญาโท 13,750 และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมไฟฟ้า คุณสมบัติ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11425

มศว เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ อาจารย์ (1) 7 – 4591 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4591ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 15,000-47,000 อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-ปฏิบัติงานที่: นครนายก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4591 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท 2 วุฒิปริญญาโท 13,750 และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมไฟฟ้า คุณสมบัติ มีประสบการณ์ การทำงานวิจัย วิชาการ หรือประสบการณ์การทำงานวิชาชีพ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ข้อกำหนดภาระงาน […] อ่านต่อ» iqepi.com/11424

มศว เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ อาจารย์ (1) 7 – 4619 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4619ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4619 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4619 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) อัตราเงินเดือน 21,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปะ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. สอนวิชาศิลปะ ระดับประถมต้นและประถมปลาย 2. เป็นอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น ทำหน้าที่อบรมนักเรียน ทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน บัญชีเรียกชื่อ สมุดประจำวิชา และการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา […] อ่านต่อ» iqepi.com/11423

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการศึกษา (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 539.-/วันอัตราว่าง: 2ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 539 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint , Microsoft Access และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ 2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11422

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4564 (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4564ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690 – 47,000 อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4564 สังกัดสาขาวิช่าวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4564 สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 21,690 – 47,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาโภชนาศาสตร์ โภชนชีวเคมี โภชนาศาสตร์ชุมชน วิทยาศาสตร์การอาหารหรือเทคโนโลยีทางอาหาร เน้นโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดภาระงาน (Term of […] อ่านต่อ» iqepi.com/11421

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4563 (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4563ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690 – 47,000อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4563 สังกัดสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4563 สังกัดสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 21,690 – 47,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ , เทคโนโลยีชีวภาพ , อณูชีววิทยา , พันธุศาสตร์และสถิติ , ชีวสารสนเทศ หรือสาขาอื่น […] อ่านต่อ» iqepi.com/11420

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 3483 (บัดนี้ – 19 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 3483ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690-47,000อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-ปฏิบัติงานที่: นครนายก ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3483 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3483 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา (ทรัพยากรน้ำ , ขนส่ง , สิ่งแวดล้อม) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาหรือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวด ล้อม มีประสบการณ์การสอนทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือมีประสบการณ์การทำงานวิจัย / วิชาการ หรือประสบการณ์การทำงานวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา และมีจิตสาธารณะ และ/หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11419

 

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(1) 7 – 4633 (บัดนี้ – 31 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(1) 7 – 4633 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 11,330อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4633 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4633 สังกัดงานแผนงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ในวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point 1. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ 2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ 3. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 4. […] อ่านต่อ» iqepi.com/11418

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4532 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4532ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4532 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4532 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 […] อ่านต่อ» iqepi.com/11439

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 1987 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 1987ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1987 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือ 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา และ อยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. งานสอน […] อ่านต่อ» iqepi.com/11438

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4626 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4626ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4626 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4626 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน อัตราเงินเดือน 21,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (โดยเฉพาะ Excel และ Access) 3. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 5. ผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11437

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4624 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4624ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4624 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4624 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน อัตราเงินเดือน 21,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ครุศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office 3. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 5. ผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ทำการสอนรายวิชาพื้นฐานศิลปะ (ดนตรีไทย) วิชาเลือกเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11436

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4594 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4594ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 15,000-47,000 อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4594 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4594 สังกัดสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับวุฒิปริญญาเอกหรือวุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษา ต่อในระดับปริญญาเอก ในกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ (ด้านการออกแบบเพื่อการแสดง/นฤมิตรศิลป์) […] อ่านต่อ» iqepi.com/11435

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4593 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4593 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 15,000-47,000 อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4593 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4593 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบแฟชั่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11434

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการเงินและบัญชี (8) 7 – 3723 (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี (8) 7 – 3723ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: 15,000อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (8) 7 – 3723 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (8) 7 – 3723 สังกัดโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลินิก คณะแพทยศาสตร์ อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร พณิชยการ บริหารธุรกิจ 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 3. พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้อย่างน้อย 35 คำ/นาที 4. ปฏิบัติงานโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก […] อ่านต่อ» iqepi.com/11433

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 2371 และ (1) 7 – 4603 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 2371 และ (1) 7 – 4603ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 16,360-30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2371 และ (1) 7 – 4603 สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2371 สังกัดสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4603 สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11432

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4625 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4625ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4625 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4625 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน อัตราเงินเดือน 21,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 4. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 5. มีความสามารถในการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และมีความเชี่ยวชาญด้านกีฬา 6. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 7. ผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) […] อ่านต่อ» iqepi.com/11431

 

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1909 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1909ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 15,000อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1909 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1909 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ดูแล server ของคณะวิทยาศาสตร์ 2. ดูแลและจัดทำ Website ของคณะวิทยาศาสตร์และสำนักงานคณบดี 3. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของคณะได้ 4. ประสานงานด้านระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 5. […] อ่านต่อ» iqepi.com/11430

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4534 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4533ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4533 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4533 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรืออุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือ Garment merchandising หรือ Garment industry หรือ Garment quality control หรือ Textile design , fashion and management หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดภาระงาน (Term […] อ่านต่อ» iqepi.com/11448

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4587 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4569ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4569 สังกัด คณะพลศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4569 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาภายใน ๓ ปี […] อ่านต่อ» iqepi.com/11446

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4537 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4583ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4583 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4583 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาสัตววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นอนุกรมวิธานสัตว์มีกระดูกสันหลัง 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาสัตววิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นอนุกรมวิธานสัตว์มีกระดูกสันหลัง และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน […] อ่านต่อ» iqepi.com/11444

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4589 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 2477, (1) 7 – 3736 และ (1) 7 – 4068ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2477, (1) 7 – 3736 และ (1) 7 – 4068 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2477 , (1) 7 – 3736 และ (1) 7 – 4068 สังกัดศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน […] อ่านต่อ» iqepi.com/11442

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4585 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4579ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4579 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4579 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคณิตศาสตรศึกษา ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ภาระงานสอน 1.1 ทำการสอนที่ มศว องครักษ์ เป็นอันดับแรก และ มศว ประสานมิตร 1.2 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ 1.3 วิชาเอกเลือกบังคับของหลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 2 วิชา […] อ่านต่อ» iqepi.com/11440

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573 (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 และตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 และตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2851 ตำแหน่งที่ 2 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2855 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง อัตราเงินเดือน ตำแหน่งที่ 1 16,360 บาท ตำแหน่งที่ 2 13,020 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง […] อ่านต่อ» iqepi.com/11458

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4570 (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4568ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4568 สังกัดคณะพลศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4568 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือ 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพลศึกษา และ อยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี […] อ่านต่อ» iqepi.com/11456

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4567 (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4586ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 16,360อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4586 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4586 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. งานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ 2. จัดเก็บสถิติข้อมูลเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน 3. จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ลิฟต์ ครื่องปรับอากาศ ปั้มน้ำ และสัญญาณอัคคีภัย อาคาร 10 อาคาร 15 […] อ่านต่อ» iqepi.com/11454

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4584 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4581ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4581 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4581 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ภาระงานสอน 1.1 สามารถไปปฏิบัติงานสอนที่องครักษ์ได้ 1.2 ภาระงานสอน ขั้นต่ำตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริง หรือเทียบเท่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยสามารถสอนในราย วิชาชีวเคมี ปฏิบัติการชีวเคมี และวิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 1.3 สอนรายวิชาเคมีพื้นฐาน […] อ่านต่อ» iqepi.com/11452

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4580 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4536ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4536 คณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4536 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางฟิสิกส์ (ถ้ามีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ภาระงานสอน ภาระงานสอนขั้นต่ำตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริง ไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยต้องมีความสามารถในการ 1.1 สอนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานและปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1.2 สอนวิชาแกนของสาขาฟิสิกส์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 1.3 ควบคุมโครงงานหรือโครงการวิจัย หลักสูตร (วท.บ. […] อ่านต่อ» iqepi.com/11450

มศว เปิดรับสมัครสอบ  กวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 – 2736 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4549ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 16,360อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4549 สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4549 สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ 3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน […] อ่านต่อ» iqepi.com/11468

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักบริหารทั่วไป (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักบริหารทั่วไป ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ศูนย์บริการวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง นักบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ศูนย์บริการวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สนใจสมัครที่อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (300 ล้าน) ชั้น 15 วันเวลาราชการ ติดต่อคุณธัญวรัตม์ 02-6495000 ต่อ 1-1029 ,02-2595511 อ่านต่อ» iqepi.com/11466

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้จัดการ (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0280ระดับการศึกษา: ปวช.  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0280 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0280 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง (ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่หอสมุด มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์) อัตราเงินเดือน 10,670 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. กิจกรรมบริการ 1.1 บริการยืมทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภท 1.2 บริการคืนทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภท 1.3 บริการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาในการใช้ห้องสมุด 1.4 บริการยืมระหว่างหน่วยงานห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย (Inter-Campus […] อ่านต่อ» iqepi.com/11463

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4548 (บัดนี้ – 4 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4548 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4548 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4548 สังกัดงานรายงานและเผยแพร่ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถ ทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft […] อ่านต่อ» iqepi.com/11462

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2556 ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110 สอบถามโทร.02-260-0123 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30น.) โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556สอบวันที่:   2556ประกาศผลสอบ:   2556 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!! เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่ อ่านต่อ» iqepi.com/11461

 

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2556 ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110 สอบถามโทร.02-260-0123 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30น.) โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556 อ่านต่อ» iqepi.com/11460

 

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 0178 (1 – 31 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 0178ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 0178 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0178 สังกัดงานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ) อัตราเงินเดือน 21,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาคลินิก ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ด้านการให้คำปรึกษา 1.1 จัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและด้านอื่นๆ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สังคมและส่วนตัว 1.2 จัดบริการทดสอบทางจิตวิทยา 1.3 […] อ่านต่อ» iqepi.com/11479

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4672 (1 – 31 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4672ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4672 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4672 สังกัดงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท (Microsoft office และโปรแกรมกราฟฟิก) ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. งานบริหารงานบุคคล 1.1 ดูแลสัญญาจ้างพนักงาน 1.2 ดำเนินงานประเมินพนักงานที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน 1.3 จัดทำแบบฟอร์ม ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน […] อ่านต่อ» iqepi.com/11478

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2527 และ (2) 7 – 0956 (1 – 31 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2527 และ (2) 7 – 0956ระดับการศึกษา: ปวส.  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2527 และ (2) 7 – 0956 สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2527 สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0956 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 13,020 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร […] อ่านต่อ» iqepi.com/11477

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4664 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4664ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4664 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4664 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การคลัง กฎหมาย บริหารธุรกิจซึ่งศึกษาวิชาบัญชีหรือสาขาอื่นที่ที่เกี่ยวข้อง 1. มีความรู้ในวิชาการพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 4. มีความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 6. […] อ่านต่อ» iqepi.com/11476

มศว เปิดรับสมัครสอบ  บุคลากร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: บุคลากร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: 4ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งที่ 1 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4011 ตำแหน่งที่ 2 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4628 ตำแหน่งที่ 3 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4670 ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4671 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 16,360 บาท […] อ่านต่อ» iqepi.com/11475

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1349 (23 ก.ย. – 23 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1349ระดับการศึกษา: ปวช.  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1349 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1349 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน อัตราเงินเดือน 10,670 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และภาษาอย่างเหมาะสมแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนในการผลิตเอกสารต่างๆ 2. การจัดทำเอกสารงานราชการ 3. การทำลายเอกสาร 4. การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา […] อ่านต่อ» iqepi.com/11474

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 3481 (บัดนี้ – 16 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 3481ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3481 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3481 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ภาระงานสอน 1.1 การบรรยายและการสอนปฏิบัติวิชาพื้นฐาน/วิชาเอกในหลักสูตร 1.2 การสอนปฏิบัติวิชาพื้นฐาน ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์ 1.3 การสอนวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1.4 ควบคุมโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3 โครงการต่อปีการศึกษา […] อ่านต่อ» iqepi.com/11473

มศว เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 1486 (23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 1486ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 16,360อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 1486 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1486 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง 2. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้ 3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft […] อ่านต่อ» iqepi.com/11472

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 4630 (23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 4630ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 4630 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4630 สังกัดงานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) อัตราเงินเดือน 21,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาคลินิก 3. ประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาหรือฝึกอบรมด้านจิตวิทยา ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ด้านการให้คำปรึกษา 1.1 จัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและด้านอื่นๆ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สังคมและส่วนตัว […] อ่านต่อ»iqepi.com/11471

มศว เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 2014 (บัดนี้ – 16 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 2014 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 2014 สังกัดคณะพลศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2014 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 3. มีทักษะการติดต่อประสานงาน และมีบุคลิกภาพดี 4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ 2. […] อ่านต่อ» iqepi.com/11470

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 0178 (1 – 31 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 0178
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 0178 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0178
สังกัดงานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ )

อัตราเงินเดือน 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาคลินิก

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ด้านการให้คำปรึกษา
1.1 จัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและด้านอื่นๆ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สังคมและส่วนตัว
1.2 จัดบริการทดสอบทางจิตวิทยา
1.3 จัดบริการสนเทศด้านสุขภาพจิตและด้านการศึกษาและอาชีพ
1.4 จัดบริการทดสอบความถนัดทางด้านการศึกษาและอาชีพ
1.5 จัดทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ
2. ด้านฝึกอบรม
2.1 จัดโครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต
2.2 จัดโครงการด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม จริยธรรม
2.3 จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 649 5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 31 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4672 (1 – 31 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4672
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4672 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4672
สังกัดงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท (Microsoft office และโปรแกรมกราฟฟิก)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานบริหารงานบุคคล
1.1 ดูแลสัญญาจ้างพนักงาน
1.2 ดำเนินงานประเมินพนักงานที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน
1.3 จัดทำแบบฟอร์ม ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1.4 จัดทำแบบฟอร์มลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1.5 สรุปผลการปฏิบัติงานราชการเสนอผู้บังคับบัญชา
1.6 ประชาสัมพันธ์ด้านประกันสังคมให้บุคลากรทราบ
1.7 สรุปเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
1.8 ทำแฟ้มประวัติลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
1.9 สรุปผลวันลาป่วย-ลากิจ ของบุคลากรกองกิจการนิสิต
1.10 การวิเคราะห์อัตรากำลังโครงสร้างหน่วยงาน
1.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย
1.12 ด้านการพัฒนาความก้าวหน้าให้บุคลากรในหน่วยงาน
1.13 จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน คุณลักษณะผู้ปฏิบัติงาน
1.14 ประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย(ได้แก่ การขอเลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน)
1.15 สรุปผลการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา ต่อผู้บังคับบัญชา
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ศึกษารายละเอียดงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานรับผิดชอบ
2.2 ประสานงานกับงานที่รับผิดชอบองค์ประกอบต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูล
2.3 การจัดเก็บ รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
2.4 การวัดและประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
2.5 รวบรวมจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลตามประกันคุณภาพการศึกษา
3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 649 5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 31 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2527 และ (2) 7 – 0956 (1 – 31 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2527 และ (2) 7 – 0956
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:


ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2527 และ (2) 7 – 0956 สังกัดคณะสังคมศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2527
สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0956
สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 13,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2527
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ
2. มีความสามารถในการพิมพ์และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานราชการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0956
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา หรือสูงกว่านั้น
2. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย – ภาษาอังกฤษได้ไม่ต่ำกว่า 35 คำต่อนาที
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ
5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
6. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2527
1. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ
2. ร่างจดหมาย ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก หนังสือเวียน บันทึกข้อความ
3. งานพิมพ์เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิตในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
5. ร่วมและช่วยงานคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ภาควิชาบริหารธุรกิจเป็นผู้กำหนด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0956
1. ลงทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือ
2. ร่างจดหมาย
3. งานพิมพ์เอกสาร
3.1 หนังสือราชการทุกประเภท เช่น หนังสือราชการภายใน – ภายนอก หนังสือเวียน บันทึกข้อความ
3.2 พิมพ์ตารางสอนระดับปริญญาตรี
3.3 พิมพ์แผนการสอน ข้อสอบของภาควิชา เอกสารการสอน งานวิจัย ฯลฯ
4 ติดต่อประสานงานระหว่างภาควิชากับคณะสังคมศาสตร์และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5 ร่วมและช่วยงานคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
6 ต้องสามารถมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้
7 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11 – 304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15590 กด 103

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-649-5000 ต่อ 15638

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 31 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4664 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4664
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4664 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4664
สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การคลัง กฎหมาย บริหารธุรกิจซึ่งศึกษาวิชาบัญชีหรือสาขาอื่นที่ที่เกี่ยวข้อง
1. มีความรู้ในวิชาการพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
4. มีความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
7. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสดุ
1.2 จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
1.3 ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
1.4 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการประสานงาน
2.1 ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
2.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ด้านการบริการ
3.1 แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานพัสดุ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานในหน้าที่
3.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารประสานมิตร ชั้น 2 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2261 2096 หรือโทร. 02 649 5000 ต่อ 15625 และ 15651

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  บุคลากร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: บุคลากร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 1 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4011
ตำแหน่งที่ 2 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4628
ตำแหน่งที่ 3 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4670
ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4671
สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4011
ตำแหน่งที่ 2 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4628
ตำแหน่งที่ 3 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4670
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4671
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 – 3
1. ด้านการปฏิบัติการ
2. ด้านการวางแผน
ร่วมกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
4. ด้านการบริการ
5. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4671
1. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการเขียนโปรแกรม และจัดการฐานข้อมูล
2. มีความเข้าใจในหลักการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Design) และ UML Design
3. พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP หรือ ASP.NET หรือ VB.NET หรือ Java Script หรือ C#
ที่ติดกับระบบ
4. สามารถออกแบบใช้งานระบบฐานข้อมูล DBMS e.g. Oracle , SQL Server 2000 , SQL Server 2005 , MySQL , VB , VB.Net , ASP.Net และ Web Application ได้
5. สามารถปรับแต่งโปรแกรม opensource
6. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหา Server ที่เป็น Unix และ Windows
7. บริหารจัดการเว็บไซต์ หรือด้านการดูแลฐานข้อมูล หรือการพัฒนาโปรแกรมได้
8. สามารถเพิ่มเติมและบำรุงรักษาระบบงานเดิมที่มีอยู่ได้
9. ศึกษาแนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. สามารถเผยแพร่วิทยาการ / เทคนิคใหม่ ให้แก่สังคมได้
11. พัฒนาความรู้ของตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยี
12. ประสานงานด้านการใช้ระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย
13. ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบ
14. สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1349 (23 ก.ย. – 23 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1349
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1349 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1349
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

อัตราเงินเดือน 10,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และภาษาอย่างเหมาะสมแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนในการผลิตเอกสารต่างๆ
2. การจัดทำเอกสารงานราชการ
3. การทำลายเอกสาร
4. การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา
5. การประสานงานการแจกเอกสารต่างๆ
6. ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
7. การบันทึกรวบรวมข้อมูลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเอกสาร
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-2513934

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถคุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.ย. – 23 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 3481 (บัดนี้ – 16 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 3481
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3481 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3481
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 การบรรยายและการสอนปฏิบัติวิชาพื้นฐาน/วิชาเอกในหลักสูตร
1.2 การสอนปฏิบัติวิชาพื้นฐาน ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์
1.3 การสอนวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.4 ควบคุมโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3 โครงการต่อปีการศึกษา
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 งานวิจัย/ตำรา/บทความ/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/คู่มือปฏิบัติ/การสร้างพัฒนา-ผลิต/การประดิษฐ์คิดค้น/ผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน ต้อง ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือ 1 ชิ้นงานต่อปีการศึกษา
2.2 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพ/วิชาการ หรือ เผยแพร่ในลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือ การนำผลงานทางวิชาการไปเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 งานกิจการนิสิต/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม/สโมสร/สภานิสิต/องค์กรนิสิต/ปฐมนิเทศ/งานทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ : การประชุมวิชาการ/กรรมการวิชาการ/การบริหารโครงการวิชาการ/กรรมการตรวจผลงาน/ตัดสินผลงาน/ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง/การจัดนิทรรศการ/การบริการชุมชนวิทยาการ/งานประกันคุณภาพ
3.3 มหาวิทยาลัย/งานที่ได้รับมอบหมาย : งานวันสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน/ งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา มอบหมาย
5. ภาระงาน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ และงานอื่นๆ ตามข้อ 1-4 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียด ตามความเห็นชอบทางภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมีการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง / สัปดาห์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
 

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 1486 (23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 1486
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,360
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 1486 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1486
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel และ Power Point หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
6. มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดเตรียม การประชุม หนังสือเชิญประชุม การเลี้ยงรับรองการประชุม
2. ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
3. เขียนโครงการขออนุมัติกิจกรรมต่าง ๆ
4. ร่างโต้-ตอบ หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
5. จัดทำเอกสารทั้งการจัดเก็บการทำลายตามระเบียบงานสารบรรณ
6. ดูแลเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ
7. ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาต่าง ๆ และวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ตามความเหมาะสม
8. ทำงานบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย
9. งานบริการวิชาการ
10. อำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
11. งานกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตตามที่ได้รับมอบหมาย
12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15315 , 15316

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
 

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 2014 (บัดนี้ – 16 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 2014

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 2014 สังกัดคณะพลศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2014
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. มีทักษะการติดต่อประสานงาน และมีบุคลิกภาพดี
4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ
2. ร่าง – โต้ตอบ และจัดพิมพ์หนังสือราชการ / เอกสารอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
3. รับ – ส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. แยกประเภท จัดหมวดหมู่ จัดเก็บเอกสารราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ
5. สำเนาหนังสือราชการหรือเอกสารอื่นๆ ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร หรือเครื่องสแกน
6. ดำเนินการจัดและดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ตรวจสอบและจัดทำสำเนาแบบฟอร์มต่างๆ ให้มีใช้งานอยู่เสมอ
8. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9. ช่วยปฏิบัติงานต่างๆ หรือสนับสนุนงานด้านงานบริการการศึกษา
10. รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
11. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ
12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ 02 649 5769

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  กวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 – 2736 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: กวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 – 2736
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,360
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 – 2736 สังกัดสำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2736
สังกัดสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โสตทัศนศึกษา เวชนิทัศน์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณลักษณะและสมรรถนะ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์
2. อุทิศเวลาให้กับทางราชการ
3. ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. ประพฤติตนดี
5. มีความอุตสาหะ มานะอดทน
6. มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิธีการทำงาน
8. มีความคิดสร้างสรรค์

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติงานผลิตสื่อการเรียนการสอน
1.1 งานวางแผนการผลิต , เขียนบทวีดิทัศน์ , สารคดี
1.2 ใช้งานกล้องวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
1.3 ลำดับภาพวีดิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์
1.4 ถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิทัลและตกแต่งภาพ
1.5 ออกแบบกราฟิกสำหรับงานโทรทัศน์ , สิ่งพิมพ์ , บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
1.6 ออกแบบเว็บเพจ
2. ปฏิบัติงานผลิตสื่อและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
2.1 ผลิตวีดิทัศน์สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.2 ติดตั้งระบบเครื่องเสียง สำหรับงานประชุม สัมมนา หรืองานประชาสัมพันธ์
2.3 ปฏิบัติงานผลิตวีดิทัศน์ หรือบริการโสตทัศนูปกรณ์ในกรุงเทพและต่างจังหวัด
3. บริการโสตทัศนูปกรณ์ และควบคุมอุปกรณ์การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ ผ่านเครือข่าย
3.1 ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนทางไกลและห้องเรียนปกติ
3.2 ควบคุมระบบการทำงาน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพ
3.3 จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์
3.4 ปรับปรุงและพัฒนาการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตสื่อ
3.5 ประสานงานกับบุคลากรในงานผลิตสื่อโสตและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ 16 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.) ณ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5129-30

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์ในการสอบจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักบริหารทั่วไป (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ศูนย์บริการวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง นักบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ศูนย์บริการวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่งนักบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สนใจสมัครที่อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (300 ล้าน) ชั้น 15 วันเวลาราชการ
ติดต่อคุณธัญวรัตม์ 02-6495000 ต่อ 1-1029 ,02-2595511

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักบริหารทั่วไป (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:


ศูนย์บริการวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง นักบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ศูนย์บริการวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
สนใจสมัครที่อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (300 ล้าน) ชั้น 15 วันเวลาราชการ
ติดต่อคุณธัญวรัตม์ 02-6495000 ต่อ 1-1029 ,02-2595511

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้จัดการ (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ศูนย์บริการวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา
สนใจสมัครที่อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (300 ล้าน) ชั้น 15 วันเวลาราชการ
ติดต่อคุณธัญวรัตม์ 02-6495000 ต่อ 1-1029 ,02-2595511

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:


ศูนย์บริการวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ศูนย์บริการวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
สนใจสมัครที่อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (300 ล้าน) ชั้น 15 วันเวลาราชการ
ติดต่อคุณธัญวรัตม์ 02-6495000 ต่อ 1-1029 ,02-2595511

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0280 (บัดนี้ – 25 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0280
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0280 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0280
สังกัดสำนักหอสมุดกลาง (ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่หอสมุด มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์)

อัตราเงินเดือน 10,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. กิจกรรมบริการ
1.1 บริการยืมทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภท
1.2 บริการคืนทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภท
1.3 บริการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาในการใช้ห้องสมุด
1.4 บริการยืมระหว่างหน่วยงานห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย (Inter-Campus Loan)
1.5 บริการจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้บริการและปรับปรุงระเบียนข้อมูลสมาชิก (ต่อบัตร) ให้มี ความถูกต้อง
1.6 การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่เมื่อแรกเข้า
1.7 งานติดตามภาระหนี้สิน
1.8 งานบริการหนังสือและโสตทัศนวัสดุ
1.8.1 จัดชั้นหนังสือและโสตทัศนวัสดุ
1.8.2 การรับคืนแบบ In House Use
1.9 จัดเก็บสถิติงานบริการ
1.10 ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ประจำชั้น
2. กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2.1 กิจกรรมขั้นตอนสุดท้ายก่อนออกให้บริการ
2.2 การตรวจสอบซ้ำสิ่งพิมพ์ที่ซื้องานสัปดาห์หนังสือ ทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออย่างสั้น (Pre Catalog) เพื่อจัดส่งไปทำฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง
2.3 การทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสาร ในส่วนของ การตรวจสอบซ้ำสิ่งพิมพ์ คัดเลือกและเพิ่มจำนวนเล่มวารสารบริจาค
2.4 สร้างบรรณานุกรมดรรชนีวารสาร
2.5 การจัดหาหนังสือชำรุดเพื่อส่งซ่อมที่ร้านค้า
2.6 การดำเนินการเกี่ยวกับวารสาร
2.6.1 การกำหนดการรวมเล่มวารสาร
2.6.2 การรับคืนวารสารที่ส่งไปรวมเล่มจากร้านค้า
3. กิจกรรมสนับสนุนส่วนกลาง
3.1 งานประชาสัมพันธ์
3.2 จัดตกแต่งสถานที่ ดูแลภูมิทัศน์ และเคลื่อนย้ายสิ่งของ
3.3 สำเนาเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในกิจกรรมของห้องสมุด
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09.00 – 18.00 น.) ณ หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-258-4002-3

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
1. ทดสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
2. สัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4548 (บัดนี้ – 4 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4548
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4548 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4548
สังกัดงานรายงานและเผยแพร่ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถ ทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power point และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
1. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
2. มีความรู้ในด้านวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ
4. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
5. มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถถ่ายทอดและนำเสนอ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
2. จัดเก็บสถิติข้อมูลนิสิตและรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
3. จัดทำข้อมูลหน่วยกิตนิสิตและนิสิตเต็มเวลา
4. รวบรวมข้อมูลหน่วยงานเพื่อนำเสนอเป็นรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. บันทึกข้อมูลบัณฑิตและข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
6. พิมพ์เอกสารและจัดเก็บเอกสารในฐานะเลขานุการที่ประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
8. รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของงานรายงานและเผยแพร่
9. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
สอบคัดเลือกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556
1. สอบภาคทฤษฎี
– ความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 08.30 – 10.30 น.
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เวลา 10.30 – 12.30 น.
– ณ อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ชั้น 4
2. สอบภาคปฏิบัติ
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เวลา 13.30 – 15.30 น.
– ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์)
ประกาศผลสอบคัดเลือกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556
ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประกาศผลสอบคัดเลือกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:


คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2556 ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110 สอบถามโทร.02-260-0123 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30น.) โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2556 ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110 สอบถามโทร.02-260-0123 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30น.) โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573 (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:


ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

อัตราเงินเดือน 21,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน อุดมการณ์ และภารกิจของโพธิวิชชาลัย ในฐานะ โพธิวิชชาลัยเป็นการจัดการอุดมศึกษาทางเลือก ที่ไม่ใช่อุดมศึกษากระแสหลัก จึงต้องพบกับปัญหาอุปสรรคและความยากลำบากกว่าคณะวิชาทั่วๆ ไป ดังนั้น ผู้ประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์ของโพธิวิชชาลัยจึงควรมีความเข้าใจและยอมรับสภาพความเป็นจริงข้อนี้ก่อนตัดสินใจในเบื้องต้น
2. มีความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์โพธิวิชชาลัย แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 รวมทั้งมีความเข้าใจในวิกฤตประเทศไทย วิกฤตธรรมชาติ โลก และสิ่งแวดล้อม
3. มีทัศนคติต่อประเทศเพื่อนบ้าน แบบเสมอภาค เท่าเทียม ยอมรับคุณค่า อัตลักษณ์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย

ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2416
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศพม่า
2. มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมประเทศ เพื่อนบ้าน
3. ประจำการที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก (ติดกับประเทศพม่า) โดยสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาได้ทั้งที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว (ติดกับประเทศกัมพูชา) และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
4. สามารถปฏิบัติการโครงการอาจารย์จิตอาสา ที่โรงเรียนสาธิตการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปีละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 1 สัปดาห์)

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3573
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ พืช แมลง พืชไร่ พืชสวน พิษวิทยาสารฆ่าแมลงและสิ่งแวดล้อม หรือการทำเกษตรแบบอินทรีย์
2. มีประสบการณ์ทำงานกับชุมชนด้านเกษตรที่ไม่ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หรือเกษตรทฤษฎีใหม่
3. ประจำการที่โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาได้ทั้งที่ วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
4. สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชน และทำงานโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว
5. สามารถปฏิบัติการโครงการอาจารย์จิตอาสา ที่โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ สมเด็จย่า โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 1 สัปดาห์)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ติดต่อขอดูรายละเอียดที่หน่วยงานต้นสังกัด หมายเลข 02-6495000 ต่อ 21028**

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครไปที่ วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 อำเภอองครักษ์ ตำบลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (โดยถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 และตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 และตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 และตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2851
ตำแหน่งที่ 2 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2855
สังกัดสำนักหอสมุดกลาง

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่งที่ 1 16,360 บาท
ตำแหน่งที่ 2 13,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2851
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 2 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2855
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2851
1. ด้านการปฏิบัติการ
2. ด้านการวางแผน
3. ด้านการประสานงาน
4. ด้านการบริการ

ตำแหน่งที่ 2 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2855
1. ด้านการปฏิบัติการ
2. ด้านการบริการ
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.00 – 16.00 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
1. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
2. สัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4570 (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4570
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4570 สังกัดคณะพลศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4570
สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก อยู่ระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถทำการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาตรี
– การอยู่ค่ายพักแรม
– การลูกเสือและยุวกาชาด
– ธุรกิจนันทนาการ
– พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการ
– การจัดงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ
– นันทนาการในสถานศึกษา
– นันทนาการในประชาคมอาเซียน
– การพูดและเขียนเพื่อประสิทธิผลทางนันทนาการ
1.2 ระดับปริญญาโท
– การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในนันทนาการ
– การจัดบริการนันทนาการสำหรับบุคคลพิเศษ
– จิตวิทยาสังคมทางนันทนาการ
– การเงินและงบประมาณในบริการนันทนาการ
– สื่อดิจิทัลกับการสื่อสารงานบริการนันทนาการ
1.3 ระดับปริญญาเอก
– สัมมนาแนวโน้มและประเด็นการจัดการนันทนาการ
– เศรษฐศาสตร์นันทนาการ
– การจัดโปรแกรมการผจญภัยกลางแจ้ง
– การเป็นผู้ประกอบการทางการบริการนันทนาการ
– นโยบายทางการกีฬาและนันทนาการอาเซียน
2. งานช่วยสอน
สามารถช่วยสอนในรายวิชาเทคนิคทักษะบังคับได้
3. งานบริการวิชาการ ได้แก่
– การบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
– งานประกันคุณภาพการศึกษา
– วิทยากร / อาจารย์พิเศษ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา /คณะพลศึกษา /มหาวิทยาลัย
4. งานวิจัย
มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับนันทนาการ และเสนอผลงานวิจัยอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
5. งานกิจการนิสิต ได้แก่
– เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางกีฬาและนันทนาการของนิสิต
– เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมต่างๆ ของนิสิต
– อาจารย์ดูแลและปกครองนิสิต
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาสันทนาการ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ (037) 395-162

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4568 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4568
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:


ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4568 สังกัดคณะพลศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4568
สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพลศึกษา และ อยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี
3. เป็นนักกีฬาระดับชาติ หรือ ผู้ฝึกสอนกีฬาระดับชาติ หรือ ผู้ตัดสินในสมาคมกีฬาแห่ง ประเทศไทย

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถสอนวิชาเอกวิชาเฉพาะด้านอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยสอนในรายวิชาต่อไปนี้
1.1 ระดับปริญญาตรี
– ฟุตบอล
– เทนนิส
– รักบี้ฟุตบอล
– ตระกร้อ
– การฝึกด้วยน้ำหนัก
– วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
– นวัตกรรมและการวิจัยทางพลศึกษา
– การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
– สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
1.2 ระดับปริญญาโท
– การพัฒนาสารสนเทศและเทคโนโลยีทางพลศึกษา
2. งานที่ปรึกษาและควบคุมปริญญานิพนธ์
3. งานบริหารหลักสูตร
– อาจารย์ประจำหลักสูตร
– อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. งานบริการวิชาการ ได้แก่
– อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
– งานประกันคุณภาพการศึกษา
– ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
5. งานวิจัย
6. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาพลศึกษา/คณะพลศึกษา/มหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0 2649 5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ (037) 395-162

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4567 (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4567
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4567 สังกัดคณะพลศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4567
สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถทำการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
– อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
– สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
– การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
– ความปลอดภัยในงานอุสาหกรรม
– พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์สำหรับงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
– อาชีวเวชศาสตร์
– เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
– การประเมินความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย
– การป้องกันและควบคุมเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล
– การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. งานที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์
3. งานวิจัย
4. งานบริการวิชาการต่างๆ
5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ (037) 395-162

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4586 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4586
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,360
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4586 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4586
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ
2. จัดเก็บสถิติข้อมูลเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน
3. จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ลิฟต์ ครื่องปรับอากาศ ปั้มน้ำ และสัญญาณอัคคีภัย อาคาร 10 อาคาร 15 อาคาร 19
4. ทำหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย และแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน
5. ตรวจสอบดูแลระบบการทำงานของไฟฟ้า ห้องประชุม ห้องทำงานอาจารย์
6. ดูแลรถยนต์ของคณะวิทยาศาสตร์
7. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้อุปกรณ์แก่บุคลากรของคณะได้
8. จัดทำป้ายประกาศแจ้งการใช้อัตราไฟฟ้าของแต่ละชั้น ทุกเดือน
9. วางแผนและติดตามการประหยัดพลังงาน ของคณะวิทยาศาสตร์
10. จัดเก็บข้อมูลสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานและประชาสัมพันธ์รณรงค์ใน การประหยัดพลังงาน
11. ติดต่อประสานงานกับบริษัทด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา ลิฟต์ ระบบบำบัดน้ำเสีย
12. ร่วมทำโครงการ/กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์
13. ร่วมเป็นคณะทำงาน/กรรมการในโครงการต่าง ๆ
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4584 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4584
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4584 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4584
สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาสัตววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้น อนุกรมวิธานสัตว์มีกระดูกสันหลัง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาสัตววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นอนุกรมวิธานสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 เดือน

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 การสอนบรรยายและการสอนปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน/วิชาเอกในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยาและ กศ.บ. ชีววิทยา
1.2 การสอนบรรยายและปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน ทั้งที่ประสานมิตรและเน้นที่องครักษ์
1.3 การควบคุมโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา และ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
1.4 การสอนวิชาสัมมนา
1.5 นิเทศการสอนนิสิต กศ.บ.ชีววิทยา เมื่อครบ 3 ปี หรือนิเทศการสอนมาแล้ว 1 ปี
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 มีงานวิจัย/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/คู่มือปฏิบัติการ/ผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงานต่อปีการศึกษา
2.2 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านงานวิจัย/บทความทางวิชาการ/ผลงานลักษณะอื่นไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงาน หรือนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงานต่อปีการศึกษา
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ : การประชุมวิชาการ/กรรมการวิชาการ/การบริหารโครงการวิชาการ/กรรมการตรวจผลงาน/ตัดสินผลงาน/ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง/การจัดนิทรรศการ/การบริการวิชาการ/วิทยากร/งานประกันคุณภาพภายใน-นอกมหาวิทยาลัย
3.2 งานกิจกรรมนิสิต/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม/สโมสร/สภานิสิต/องค์กรนิสิต/ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ/งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมภายใน-นอกมหาวิทยาลัย
3.3 มหาวิทยาลัย/งานที่ได้รับมอบหมาย : งานวันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย-หน่วยงาน/งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. งานอื่นๆ
ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชามอบหมาย และการบริหารหลักสูตรการพิจารณา เค้าโครงปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4581 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4581
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4581 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4581
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 สามารถไปปฏิบัติงานสอนที่องครักษ์ได้
1.2 ภาระงานสอน ขั้นต่ำตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริง หรือเทียบเท่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยสามารถสอนในราย วิชาชีวเคมี ปฏิบัติการชีวเคมี และวิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 สอนรายวิชาเคมีพื้นฐาน ปฏิบัติการพื้นฐาน และวิชาศึกษาทั่วไปในหัวข้อทางเคมี
1.4 สามารถควบคุมโครงงานวิจัยในระดับปริญญาตรี และควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 งานวิจัย/ตำรา/บทความ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/คู่มือปฏิบัติ/การสร้าง พัฒนา-ผลิต/การประดิษฐ์คิดค้น ผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ จำนวนเรื่อง/ชิ้น ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือ 1 ชิ้นงานต่อปีการศึกษา
2.2 งานเผยแพร่ทางวิชาการ จำนวนเรื่อง/ชิ้นงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพ/วิชาการ หรือเผยแพร่ในลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำผลงานทางวิชาการไปเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 ร่วมงานด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต งานปฐมนิเทศ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 ร่วมงานบริการทางวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการ/การบริการชุมชน/วิทยากร/งานประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.3 ร่วมงานมหาวิทยาลัย งานที่ได้รับมอบหมาย งานวันสำคัญๆของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ภาระงานสอน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ และงานอื่นๆ ตามข้อ 1 – 4 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียด ตามความเห็นชอบของภาควิชาเคมี โดยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์
5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4580 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4580
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4580 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4580
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคณิตศาสตรศึกษา

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 ทำการสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นอันดับแรก และ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1.2 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคณะวิทยาศาสตร์
1.3 วิชาเอกเลือกบังคับของหลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 2 วิชา
1.4 วิชาเอกเลือกของหลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 2 วิชา
1.5 ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นิสิตในรายวิชา สัมมนา โครงงานคณิตศาสตร์
1.6 ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตหลักสูตร กศ.ม. คณิตศาสตรศึกษา กศ.ด. คณิตศาสตรศึกษา
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 งานวิจัย/ตำรา/บทความ/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/คู่มือปฏิบัติ/การสร้างพัฒนา-ผลิต/การประดิษฐ์คิดค้น ผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ จำนวนเรื่อง/ชิ้น ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือ 1 ชิ้นงาน ต่อปี
2.2 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวนเรื่อง/ชิ้นงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพ/วิชาการ หรือเผยแพร่ในลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำผลงานทางวิชาการไปเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงาน ต่อปี
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 งานกิจการนิสิต/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม/สโมสร/สภานิสิต/องค์กรนิสิต/ปฐมนิเทศ/งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนะธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ/ : การประชุมวิชาการ/กรรมการวิชาการ/การบริหารโครงการ วิชาการ / กรรมการตรวจผลงาน/ตัดสินผลงาน/ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง/การจัดนิทรรศการ/การบริการชุมชน วิทยาการ/งานประกันคุณภาพ
3.3 มหาวิทยาลัย/งานที่ได้รับมอบหมาย : งานวันที่สำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน/งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา มอบหมาย
5. ภาระงานสอน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ตาม ข้อ 1 – 4 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียด ตามเห็นชอบทางภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมีการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง / สัปดาห์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้0ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 25560ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4536 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4536
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4536 คณะวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4536
สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางฟิสิกส์ (ถ้ามีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
ภาระงานสอนขั้นต่ำตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริง ไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยต้องมีความสามารถในการ
1.1 สอนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานและปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1.2 สอนวิชาแกนของสาขาฟิสิกส์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 ควบคุมโครงงานหรือโครงการวิจัย หลักสูตร (วท.บ. กศ.บ. กศ.ม. ((Super) premium)) วท.ม. และ ปร.ด.
1.4 ปฏิบัติงานสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (เป็นอันดับแรก) และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
ต้องมีงานวิจัย/ตำรา/บทความ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/คู่มือปฏิบัติ/การสร้างพัฒนา-ผลิต/การประดิษฐ์คิดค้น ผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ จำนวนเรื่อง/ชิ้น ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ 1 ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 งานกิจการนิสิต/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม/สโมสร/สภานิสิต/องค์กรนิสิต/ปฐมนิเทศ/งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ/การประชุมวิชาการ/กรรมการวิชาการ/การบริหารโครงการ วิชาการ/กรรมการตรวจผลงาน/ตัดสินผลงาน/ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง/การจัดนิทรรศการ/ การบริการชุมชน วิทยาการ/งานประกันคุณภาพ
3.3 มหาวิทยาลัย/งานที่ได้รับมอบหมาย : งานวันที่สำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน/ งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. งานบริหารภาควิชา
ช่วยงานบริหารภาควิชา เพื่อให้การบริหารงานของภาควิชาสามารถดำเนินไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
5. ภาระงานสอน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ งานบริหารภาควิชา และ งานอื่น ๆ ตาม ข้อ 1 – 5 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียด ตามเห็นชอบทางภาควิชาฟิสิกส์ โดยมีการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง / สัปดาห์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4534 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4534
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4534 คณะวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4534
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีศึกษา หรือวิทยาศาสตร์ศึกษาที่ทำการวิจัยเกี่ยวข้องกับวิชาเคมี โดยวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี หรือการศึกษาบัณฑิต หรือครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี หรือการสอนเคมี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 สามารถไปปฏิบัติงานสอนที่องครักษ์ได้
1.2 ภาระงานสอน ขั้นต่ำตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริง หรือเทียบเท่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยสามารถสอนในรายวิชาการศึกษาเคมี ปฏิบัติการเคมี และวิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 สอนรายวิชาเคมีพื้นฐาน ปฏิบัติการพื้นฐาน และวิชาศึกษาทั่วไปในหัวข้อทางเคมี
1.4 สามารถควบคุมโครงงานวิจัยในระดับปริญญาตรี และควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 งานวิจัย/ตำรา/บทความ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/คู่มือปฏิบัติ/การสร้าง พัฒนา-ผลิต/การประดิษฐ์คิดค้น ผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ จำนวนเรื่อง/ชิ้น ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือ 1 ชิ้นงานต่อปีการศึกษา
2.2 งานเผยแพร่ทางวิชาการ จำนวนเรื่อง/ชิ้นงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพ/วิชาการ หรือเผยแพร่ในลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำผลงานทางวิชาการไปเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 ร่วมงานด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต งานปฐมนิเทศ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 ร่วมงานบริการทางวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการ/การบริการชุมชน/วิทยากร/งานประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.3 ร่วมงานมหาวิทยาลัย งานที่ได้รับมอบหมาย งานวันสำคัญๆของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ภาระงานสอน
งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ และงานอื่นๆ ตามข้อ 1-4 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียด ตามความเห็นชอบของภาควิชาเคมี โดยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์
5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา0(Transcript)0ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4533 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4533
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4533 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4533
สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรืออุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือ Garment merchandising หรือ Garment industry หรือ Garment quality control หรือ Textile design , fashion and management หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 ภาระงานสอนขั้นต่ำตามชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์
1.2 การควบคุมโครงงานวิจัย ระดับปริญญาตรีในรายวิชา วทศ 422 โครงงานสำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคส 403 โครงงานวิจัย
1.3 การควบคุมงานสัมมนาระดับปริญญาตรีในรายวิชา วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์
1.4 ภาระงานสอน การควบคุมโครงงานวิจัย และการควบคุมงานสัมมนาระดับปริญญาตรี และ/หรือบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มีโครงการจัดทำในอนาคต ในรายวิชาที่สอดคล้องกับคุณวุฒิ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาคหกรรมศาสตร์
2. ภาระงานพัฒนาองค์ความรู้
จำนวนเรื่อง / ชิ้นงาน ของงานวิจัย หรือการสร้าง ประดิษฐ์คิดค้น หรือตำรา หรือบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพ หรือวิชาการ หรือการเผยแพร่ผลงานในลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรองไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง / ชิ้นงานต่อปีการศึกษา
3. งานบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์
เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรอื่นที่ภาควิชามีโครงการจัดทำในอนาคต
4. งานบริการวิชาการและการบริหาร
4.1 ร่วมงานบริการวิชาการ / กิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.2 ปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา คณะคหกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
4.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
5. งานบริหารภาควิชา
ช่วยงานบริหารภาควิชา เพื่อให้การบริหารงานของภาควิชา สามารถดำเนินไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของคณะมหาวิทยาลัย
6. งานกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรีหรือที่ภาควิชามอบหมาย เป็นอาจารย์สอบสัมภาษณ์นิสิตในกิจกรรมต่างๆ จัดทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนดำรงตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีกับนิสิต
ทั้งนี้ เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นแล้ว ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4587 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4587 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,360
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4587 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4587
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3. จัดทำประมาณการรายรับจากเงินรายได้
4. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
5. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
6. จัดสรร และการจัดทำรายละเอียดขออนุมัติเงินประจำงวด งบเงินอุดหนุน รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน และโครงการ ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
7. จัดทำคำขอการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
8. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
9. จัดทำแบบรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
10. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
11. จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
12. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์
13. จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์
14. จัดทำรายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์
15. รายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. จัดทำแผนวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังคณะวิทยาศาสตร์
17. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์
18. ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4569 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4569
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4569 สังกัด คณะพลศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4569
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาภายใน ๓ ปี โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถสอนวิชาเอกวิชาเฉพาะด้านอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยสอนในรายวิชาต่อไปนี้
1.1 ระดับปริญญาตรี
– สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
– กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
– หลักการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
1.2 ระดับปริญญาโท
– สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
– การเป็นผู้ฝึกกีฬา
– โภชนาการการกีฬา
1.3 ระดับปริญญาเอก
– สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
– ชีวกลศาสตร์การกีฬา
2. งานที่ปรึกษาและควบคุมปริญญานิพนธ์
3. งานบริการวิชาการต่างๆ
4. งานวิจัย
5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. งานอื่นๆ ที่คณะพลศึกษา และ/หรือภาควิชามอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ (037) 395-162

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4537 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4537
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4537 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4537
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา / วิทยาศาสตร์ / การศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีผลการสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่น้อยกว่า 500 หรือเทียบเท่า

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 ภาระงานสอนขั้นต่ำตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถสอน รายวิชาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มวิชาฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
1.2 ให้คำปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียนของนิสิต ระดับการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.3 นิเทศการฝึกประสบการณ์การสอนของนิสิตการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในสถานศึกษา
2. งานบริการวิชาการ
2.1 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมทางวิชาการ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา
3. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานกิจกรรมพัฒนานิสิต งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามภาระที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. งานอื่นๆ ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป / คณะวิทยาศาสตร์ / มหาวิทยาลัย มอบหมาย ทั้งนี้ภาระ งานสอน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามข้อ 1 – 3 ให้มีสัดส่วนรายละเอียดตามความเห็นชอบของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อรวมภาระงานสอนทั้งสิ้นแล้ว ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยสามารถเดินทางเพื่อทำการสอนได้ทั้งที่วิทยาเขตประสานมิตร วิทยาเขตองครักษ์ และวิทยาเขตอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4583 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4583
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4583 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4583
สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาสัตววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นอนุกรมวิธานสัตว์มีกระดูกสันหลัง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาสัตววิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นอนุกรมวิธานสัตว์มีกระดูกสันหลัง และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 เดือน

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 การสอนบรรยายและการสอนปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน/วิชาเอกในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา และ กศ.บ. ชีววิทยา
1.2 การสอนบรรยายและปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน ทั้งที่ประสานมิตรและเน้นที่องครักษ์
1.3 การควบคุมโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา และ กศ.บ. ชีววิทยา
1.4 การสอนวิชาสัมมนา
1.5 นิเทศการสอนนิสิต กศ.บ.ชีววิทยา เมื่อครบ 3 ปี หรือนิเทศการสอนมาแล้ว 1 ปี
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 มีงานวิจัย/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/คู่มือปฏิบัติการ/ผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงานต่อปีการศึกษา
2.2 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านงานวิจัย/บทความทางวิชาการ/ผลงานลักษณะอื่นไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงาน หรือนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงานต่อปีการศึกษา
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ : การประชุมวิชาการ/กรรมการวิชาการ/การบริหารโครงการวิชาการ/กรรมการตรวจผลงาน/ตัดสินผลงาน/ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง/การจัดนิทรรศการ/ การบริการวิชาการ/วิทยากร/งานประกันคุณภาพภายใน-นอกมหาวิทยาลัย
3.2 งานกิจกรรมนิสิต/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม/สโมสร/สภานิสิต/องค์กรนิสิต/ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ/งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมภายใน-นอกมหาวิทยาลัย
3.3 มหาวิทยาลัย/งานที่ได้รับมอบหมาย : งานวันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย-หน่วยงาน/ งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. งานอื่นๆ
ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชามอบหมาย และการบริหารหลักสูตรการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์
5. ภาระงาน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ และงานอื่นๆ ตามข้อ 1 – 4 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียดยืดหยุ่น ตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นแล้ว ต้องมีจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4589 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4589
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4589 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4588 และ (1) 7 – 4589
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือปริญญาเอกในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering หรือ Manufacturing Engineering) , วิศวกรรมระบบอุตสาหการ (Industrial and Systems Engineering) , การจัดการวิศวกรรม (Industrial Management หรือ Engineering Management) , การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (Computer and Engineering Management) , วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) , เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
2. ต้องมีพื้นฐานการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือโลจิสติกส์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือโลจิสติกส์
3. มีประสบการณ์การทำงานวิชาการ / งานวิจัย หรือประสบการณ์ทำงานตรงด้านวิศวกรรม อุตสาหการ หรือวิศวกรรมโลจิสติกส์

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. การบรรยายและการสอนปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ของภาควิชา การควบคุมการทำโครงงานนิสิตและกรรมการสอบโครงงานนิสิต โดยมีภาระงานสอนขั้นต่ำ ตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริงระดับปริญญาตรี เทียบเท่ากับ 10 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 ด้านงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา หรือ
2.2 ด้านการสร้าง พัฒนา ผลผลิต หรือการประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน/ชิ้นงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา หรือ
2.3 ด้านตำรา หรือบทความ หรือเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือคู่มือปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
2.4 งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือผลงานลักษณะอื่น ที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
3. งานบริการวิชาการ กิจกรรมวิชาการ งานกิจการนิสิต กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. งานที่ได้รับมอบหมายในงานเฉพาะกิจ งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และงานสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน
5. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา มอบหมายและการบริหารหลักสูตร การพิจารณาเค้าโครง โครงงาน ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์
6. ภาระงานตามข้อ 1 – 5 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียดยืดหยุ่น ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นต้องมีจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ กรณีพนักงานเต็มเวลา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 256 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 22018

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 2477, (1) 7 – 3736 และ (1) 7 – 4068 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 2477, (1) 7 – 3736 และ (1) 7 – 4068
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2477, (1) 7 – 3736 และ (1) 7 – 4068 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2477 , (1) 7 – 3736 และ (1) 7 – 4068
สังกัดศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก อยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอนเฉลี่ยสัปดาห์ละ 9 – 12 ชั่วโมง
1.1 สอนวิชาพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี
1.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ
1.2.1 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานต่างๆ
1.2.2 สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะให้กับคณะต่างๆ
1.2.3 เป็นกรรมการ (วุฒิปริญญาเอก) หรือผู้ช่วยกรรมการ (วุฒิปริญญาโท) พิจารณา เค้าโครงและสอบปริญญานิพนธ์ หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
1.2.4 กรรมการตรวจเครื่องมือทำการวิจัย
1.3 ทำเค้าโครงการสอน จัดทำและจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอน
1.4 ออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ และทำคะแนนรายงานผล
1.5 เขียนรายงานประจำสัปดาห์ของวิชาที่สอน
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ ได้แก่
2.1 งานผลิตตำรา บทความ และหรือเอกสารประกอบการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบปีละอย่างน้อย 1 เรื่อง
2.2 งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการเรียนการสอน
2.3 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพ/วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อปีการศึกษา
3. งานบริการทางวิชาการตลอดเทอม ได้แก่
3.1 งานบริการวิชาการ / กิจกรรมวิชาการ : การประชุมวิชาการ / กรรมการวิชาการ / การบริหารโครงการวิชาการ / กรรมการตรวจสอบผลงาน / ตัดสินผลงาน / ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง / จัดนิทรรศการ / การบริการชุมชน / วิทยากร / งานประกันคุณภาพภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 งานกิจการนิสิต / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม / สโมสร / ปฐมนิเทศ / ปัจฉิมนิเทศ / งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.3 งานที่ได้รับมอบหมาย : งานสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย-หน่วยงาน / งานประชาสัมพันธ์ / งานเฉพาะกิจ / กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. งานที่ภาควิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย มอบหมาย เช่น การจัดการเรียนการสอนในภาควิชาและกิจกรรมนิสิตต่างๆ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ศูนย์ภาษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-260-3934

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4585 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4585
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4585 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4585
สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางฟิสิกส์ (ถ้ามีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
ภาระงานสอนขั้นต่ำตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริง ไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยต้องมีความสามารถในการ
1.1 สอนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานและปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1.2 สอนวิชาแกนของสาขาฟิสิกส์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 ควบคุมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หรือโครงการวิจัย (ฟิสิกส์) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) และ กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์)
1.4 ควบคุมปริญญานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร กศ.ม. (ฟิสิกส์) กศ.ม ((Super)Premium) วท.ม. (ฟิสิกส์) และ ปร.ด. (ฟิสิกส์)
1.5 ปฏิบัติงานสอนที่ มศว องครักษ์ (เป็นอันดับแรก) และ มศว ประสานมิตร กศ.ด. คณิตศาสตรศึกษา
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
ต้องมีงานวิจัย/ตำรา/บทความ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/คู่มือปฏิบัติ/การสร้างพัฒนา-ผลิต/การประดิษฐ์คิดค้น ผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ จำนวนเรื่อง/ชิ้น ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือ 1 ชิ้นงาน/ต่อปี
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 งานกิจการนิสิต/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม/สโมสร/สภานิสิต/องค์กรนิสิต/ปฐมนิเทศ/งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนะธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ/ : การประชุมวิชาการ/กรรมการวิชาการ/การบริหารโครงการ วิชาการ/กรรมการตรวจผลงาน/ตัดสินผลงาน/ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง/การจัดนิทรรศการ/ การบริการชุมชน วิทยาการ/งานประกันคุณภาพ
3.3 มหาวิทยาลัย/งานที่ได้รับมอบหมาย : งานวันที่สำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน/ งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. งานบริหารภาควิชา
ช่วยงานบริหารภาควิชา เพื่อให้การบริหารงานของภาควิชาสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
5. ภาระงานสอน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ งานบริหารภาควิชา และ งานอื่น ๆ ตาม ข้อ 1 – 5 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียด ตามเห็นชอบทางภาควิชาฟิสิกส์ โดยมีการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง / สัปดาห์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4579 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4579
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4579 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4579
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคณิตศาสตรศึกษา

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 ทำการสอนที่ มศว องครักษ์ เป็นอันดับแรก และ มศว ประสานมิตร
1.2 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคณะวิทยาศาสตร์
1.3 วิชาเอกเลือกบังคับของหลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 2 วิชา
1.4 วิชาเอกเลือกของหลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 2 วิชา
1.5 ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นิสิตในรายวิชา สัมมนา โครงงานคณิตศาสตร์
1.6 ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตหลักสูตร กศ.ม. คณิตศาสตรศึกษา กศ.ด. คณิตศาสตรศึกษา
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 งานวิจัย/ตำรา/บทความ/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/คู่มือปฏิบัติ/การสร้าง พัฒนา-ผลิต/การประดิษฐ์คิดค้น ผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน ต้องไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือ 1 ชิ้นงานต่อปี
2.2 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวนเรื่อง/ชิ้นงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพ/วิชาการ หรือเผยแพร่ในลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำผลงานทางวิชาการไปเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงาน/ต่อปี
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 งานกิจการนิสิต/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม/สโมสร/สภานิสิต/องค์กรนิสิต/ปฐมนิเทศ/งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนะธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ/ : การประชุมวิชาการ/กรรมการวิชาการ/การบริหารโครงการ วิชาการ/กรรมการตรวจผลงาน/ตัดสินผลงาน/ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง/การจัดนิทรรศการ/ การบริการชุมชน วิทยาการ/งานประกันคุณภาพ
3.3 มหาวิทยาลัย/งานที่ได้รับมอบหมาย : งานวันที่สำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน/ งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา มอบหมาย
5. ภาระงานสอน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ตาม ข้อ 1 – 4 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียด ตามเห็นชอบทางภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมีการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง / สัปดาห์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4532 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4532
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4532 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4532
สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 เดือน
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกชีววิทยา เอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา เอกการสอนชีววิทยา หรือเอกอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 การบรรยายและการสอนปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน/วิชาเอกในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา และ กศ.บ. ชีววิทยา
1.2 การสอนบรรยายและปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน ทั้งที่ประสานมิตรและเน้นที่องครักษ์
1.3 การควบคุมโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา และ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
1.4 การสอนวิชาสัมมนา
1.5 นิเทศการสอนนิสิต กศ.บ. ชีววิทยา เมื่อครบ 3 ปี หรือนิเทศการสอนมาแล้ว 1 ปี
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 มีงานวิจัย/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/คู่มือปฏิบัติการ/ผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงานต่อปีการศึกษา
2.2 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านงานวิจัย/บทความทางวิชาการ/ผลงานลักษณะอื่นไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงาน หรือนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ : การประชุมวิชาการ/กรรมการวิชาการ/การบริหารโครงการวิชาการ/กรรมการตรวจผลงาน/ตัดสินผลงาน/ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง/การจัดนิทรรศการ/การบริการวิชาการ/วิทยากร/งานประกันคุณภาพภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 งานกิจการนิสิต/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม/สโมสร/สภานิสิต/องค์กรนิสิต/ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ/งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.3 มหาวิทยาลัย/งานที่ได้รับมอบหมาย : งานวันสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน/ งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. งานอื่นๆ
ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชามอบหมาย และการบริหารหลักสูตร การพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์
5. ภาระงานสอน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ และงานอื่นๆ ตามข้อ 1 – 4
ให้มีสัดส่วนและรายละเอียดยืดหยุ่น ตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นแล้ว ต้องมีจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 1987 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 1987
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1987
สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา และ อยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถสอนวิชาเอกวิชาเฉพาะด้านอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยสอนในรายวิชาต่อไปนี้
1.1 ระดับปริญญาตรี
– แบดมินตัน
– เทเบิลเทนนิส
– บาสเกตบอล
– ว่ายน้ำ
– การเสริมสร้างร่างกาย
– วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
– นวัตกรรมและการวิจัยทางพลศึกษา
– การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
– สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
1.2 ระดับปริญญาโท
– การพัฒนาสารสนเทศและเทคโนโลยีทางพลศึกษา
– การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการเรียนรู้ทักษะกลไก
– หลักการบริหารงานพลศึกษาและกีฬา
2. งานที่ปรึกษาและควบคุมปริญญานิพนธ์
3. งานบริหารหลักสูตร
– อาจารย์ประจำหลักสูตร
– อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. งานบริการวิชาการ ได้แก่
– อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
– งานประกันคุณภาพการศึกษา
– ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
5. งานวิจัย
6. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาพลศึกษา/คณะพลศึกษา/มหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0 2649 5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ 0 2649 5769

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่