มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ธ.ค. 2561 รวม 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์: https://ehenx.com/1521/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,ครู
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ยะลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ธ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ครั้งที่ 1/2562

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(3) อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร

ครูผู้ช่วย

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองสาขาวิทยาศาสตร์ /พลศึกษาและสุขศึกษา /สังคมศึกษา/ภาษาไทย
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(3) มีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษาในสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์/พลศึกษาและสุขศึกษา /สังคมศึกษา/ภาษาไทย ในโรงเรียนสาธิต อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
(4) อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติงานด้านบริการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่งหนังสือ ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติเอกสาร หลักฐานหนังสือ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ไดรับมอบหมาย

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร ใช้สื่อและเทคนิคการสอนเสริมพัฒนาเด็กด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนการบริหารจัดการในสถานศึกษาและพัฒนาตนเอง
เพื่อประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ดังนี้ 6.1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน) (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2537 (2) การบริหารงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (3) ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและต่างประเทศ 6.1.2 ความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และการให้เหตุผล (30 คะแนน) (1) ด้านการคิดคำนวณโดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ (2) ด้านเหตุผลโดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง 6.1.3 ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย (30 คะแนน) (1) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กําหนดให้ แล้วตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ (2) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 6.1.4 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)(1) ทดสอบในเรื่องความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) 6.3.1 สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 6.3.2 สอบปฏิบัติ (50 คะแนน) – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สอบปฏิบัติการจัดพิมพ์หนังสือราชการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel – ตำแหน่งครูผู้ช่วย สอบปฏิบัติการสอนการจัดประสบการณ์เรียนรู้

ครูผู้ช่วย

ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ดังนี้ 6.1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน) (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2537 (2) การบริหารงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (3) ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและต่างประเทศ 6.1.2 ความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และการให้เหตุผล (30 คะแนน) (1) ด้านการคิดคำนวณโดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ (2) ด้านเหตุผลโดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง 6.1.3 ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย (30 คะแนน) (1) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กําหนดให้ แล้วตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ (2) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 6.1.4 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) 6.3.1 สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 6.3.2 สอบปฏิบัติ (50 คะแนน) – ตำแหน่งครูผู้ช่วย สอบปฏิบัติการสอนการจัดประสบการณ์เรียนรู้

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 11 ธ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่