มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4571 สังกัดคณะพลศึกษา

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4571
สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
(ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์)

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางศิลปศาสตร์ สาขาจัดการทั่วไป
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ
2. งานทะเบียนและควบคุมพัสดุ
3. ให้หมายเลขครุภัณฑ์
4. จัดทำ Po ส่งพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย
5. งานตรวจสอบค้ำประกันซองและค้ำประกันสัญญา
6. งานเบิกจ่ายพัสดุในคลัง
7. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
9. รับ-ลงเรื่องต่างๆ
10. ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
11. บำรุงรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน) ซ่อมแซม หรือเสนอจ้าง ซ่อมแซมเพื่อให้มีสภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ 037-395162

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล 

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่