ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 18 ก.พ. -10 มี.ค. 2557  [โอน]นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างศิลป์)

"ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 18 ก.พ. -10 มี.ค. 2557  [โอน]นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างศิลป์)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12680 หรือ
ตำแหน่ง: [โอน]นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างศิลป์)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.พ. – 10 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติ (ด้านงานช่างศิลป์)

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครองตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างศิลป์)

สมัครงาน ศาลปกครอง งานราชการ ศาลปกครอง รับสมัคร สอบ ศาลปกครอง 2557 สอบ ศาลปกครอง 57 ศาลปกครอง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 12 ก.พ. -03 มี.ค. 2557  พนักงานธุรการ

"ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 12 ก.พ. -03 มี.ค. 2557  พนักงานธุรการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12609 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 16,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.พ. – 03 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ด้วยสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ.2554 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปคกรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 และ คำสั่งสำนักงานศาลปคกรองที่ 372/2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครองในสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครอง อุบลราชธานี อัตราค่าตอบแทนเดืนอละ 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,005 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล งานธุรการ และงานสารบรรณ เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสารเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สมัครงาน ศาลปกครอง งานราชการ อุบลราชธานี ศาลปกครอง รับสมัคร สอบ ศาลปกครอง 2557 สอบ ศาลปกครอง 57 ศาลปกครอง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ณ สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045319600-4 ต่อ 207

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 7 -28 ก.พ. 2557  พนักงานหน้าบัลลังก์

"ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 7 -28 ก.พ. 2557  พนักงานหน้าบัลลังก์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12608 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานหน้าบัลลังก์
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 16,285
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 28 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง พนักงานหน้าบัลลังก์

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานหน้าบังลังก์ อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง พนักงานหน้าบัลลังก์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานหน้าบัลลังก์ ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,005 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานจัดพิมพ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง ถอดเทปบันทึกเสียงตามที่ตุลาการศาลปกครองได้บันทึกลงในเครื่องบันทึกเสียง ทำหน้าที่เรียกคู่กรณีและพยานเข้าห้องพิจารณาคดีหรือห้องไต่สวนเมื่อถึงเวลานัด นำคู่กรณีและพยานสาบานตัวก่อนให้ถ้อยคำเป็นพยาน เป็นผู้ประสานงานระหว่างศาลและคู่กรณีในห้องพิจารณาคดีหรือห้องไต่สวน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
  2. เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่ลำดับที่ 17-31 ตามประกาศสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555

สมัครงาน ศาลปกครอง งานราชการ กรุงเทพ ศาลปกครอง รับสมัคร สอบ ศาลปกครอง 2557 สอบ ศาลปกครอง 57 ศาลปกครอง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :ไปรษณีย์  

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่