ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ 4 -21 เม.ย. 2557  ครูอัตราจ้าง

"ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ 4 -21 เม.ย. 2557  ครูอัตราจ้าง"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13377 หรือ
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 21 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


11

 

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

(งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)

 

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยใช้เงินงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามความในมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ   และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่     ๔๔/๒๕๔๖   ลงวันที่     ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (โดยใช้เงินงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ดังต่อไปนี้

 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

    กลุ่มงาน ลูกจ้างชั่วคราว

    ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอนหรือบุคลากรสนับสนุนการสอน

          ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

(๑)  การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

(๒)  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์

(๓)  การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

(๔)  การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

(๕)  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิชาเอกที่รับสมัคร

          ปริญญาตรีทางกิจกรรมบำบัด ที่มีใบประกอบโรคศิลป์/สาขาวิชาเอกทั่วไปที่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน  ๑  อัตรา          

 

สิทธิประโยชน์  ค่าจ้างเดือนละ  ๘,๓๔๐ บาท / เดือน  และค่าครองชีพ  ๖,๖๖๐  บาท / เดือน  โดยใช้เงินงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 

ระยะเวลาการจ้าง  วันที่  ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง วันที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗

 

 

 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร

   ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

      (๑)  มีสัญชาติไทย

      (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

      (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

      (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

      (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

    (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน       

อื่นของรัฐ

     หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

 

   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(๑) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร     ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

          (๒) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด

(๓) เป็นผู้มีใบประกอบโรคศิลป์  หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิ์จาก  คุรุสภา  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

 

๓. การรับสมัคร

    ๓.๑  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี  เลขที่ ๒๓/๓ หมู่ ๕ ซอยสามัคคีทำ ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๑๐  ตั้งแต่วันที่  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง วันที่  ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

    ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน ๓ รูป

(๒)  ใบแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน  ๑ ฉบับ                               

(๓)  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ  ภายในวันเปิดรับสมัคร คือวันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐาน การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๔)  ใบประกอบโรคศิลป์ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการ  ฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน  ๑  ฉบับ

           (๕)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ

           (๖)   ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) จำนวน  ๑  ฉบับ

 (๗)  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

     ๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร

 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

                                                                                                                                                                                                              

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

      ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และ กำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมินในวันที่ ๒๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 

๐๒-๑๙๕๗๗๕๖  http://school.obec.go.th/nbpsec/

 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในการคัดสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

๖. ตาราง วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

      จะพิจารณาคัดเลือกใน วันที่  ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้  

วัน / เวลา

ทำการคัดเลือก สมรรถนะ คะแนน หมายเหตุ

๒๔ เมษายน ๒๕๕๗  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ๑.ความรู้  ความสามารถทั่วไปและความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

-ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป

-ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาหรือวิชาชีพครู

 

๒.ความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความเหมาะสมของบุคคล 

 

๑๐๐

 

 

 

๑๐๐

การสอบข้อเขียน

 

 

 

การสอบสัมภาษณ์

 

หมายเหตุ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี  จะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป

 

๗.  เกณฑ์การตัดสิน

    การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

                                                                                          

๘. การจัดลำดับที่ 

    ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะรวมทั้ง ๒ สมรรถนะจากมากไปหาน้อย ในกรณีผู้ได้รับการเลือกสรรได้คะแนนเท่ากัน ให้จัดลำดับที่ดังนี้

        ๘.๑ ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะข้อ ๑ สูงกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

        ๘.๒ หากคะแนนสมรรถนะข้อ ๑ เท่ากัน ให้ผู้มีคะแนนตามสมรรถนะข้อที่ ๒ สูงกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า

        ๘.๓ หากคะแนนสมรรถนะข้อ ๒ เท่ากัน ให้ผู้มีลำดับที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 

๙.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

      ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับ คะแนนสอบสูงลงมาตามลำดับภายในวันที่  ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือทางเวปไซต์http://school.obec.go.th/nbpsec/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 

 

 

๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

    ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี  ในวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ประกาศ ณ วันที่   ๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  

(นายวิรัตน์ชัย  ยงวณิชย์)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี

สมัครงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ งานราชการ นนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ รับสมัคร สอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2557 สอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 57 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 เม.ย. 2557
สอบวันที่: 24 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 25 เม.ย. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่