ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ 4 -21 เม.ย. 2557  ครูอัตราจ้าง

"ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ 4 -21 เม.ย. 2557  ครูอัตราจ้าง"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13379 หรือ
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 21 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

( ครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล)

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ( ครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล) โดยใช้เงินงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๖ งบดำเนินงาน  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามความในมาตรา ๔๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๔๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล)  ดังต่อไปนี้

 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

    กลุ่มงาน ลูกจ้างชั่วคราว

    ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

–   ปริญญาตรีทางการศึกษา  วิชาเอก การศึกษาพิเศษหรือทั่วไป 

          ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

(๑)  การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

(๒)  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์

(๓)  การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงพยาบาล

(๔)  การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

(๕)  สามารถปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฯ นอกศูนย์ฯ หรือสถานศึกษาตามที่จัดให้สอนได้

(๖)  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

    อัตราที่สมัคร   ๑   อัตรา

    สิทธิประโยชน์    ค่าตอบแทนเดือนละ   ๑๕,๐๐๐ บาท / เดือน 

    ระยะเวลาการจ้าง วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  ถึง วันที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร

   ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

      (๑)  มีสัญชาติไทย

      (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

      (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

      (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่   สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

      (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

           (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

     หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

 

   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(๑) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง

     การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

(๒) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการ    

     ครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนด

(๓) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภาหรือใบอนุญาต    

     ปฏิบัติการสอน กรณีที่เป็นนักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

 

๓. การรับสมัคร

    ๓.๑  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  (ครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล)  ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   ถึง  วันที่  ๒๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑)   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป

(๒)  สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จำนวน  ๑ ฉบับ

(๓) ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ  ภายในวันเปิดรับสมัคร คือ ๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐาน การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภาย ในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๔)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมสำเนา  ๑  ฉบับ

(๕)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ

(๖)   ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)  จำนวน  ๑  ฉบับ

(๗)  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)ใบเปลี่ยนชื่อ –  นามสกุล 

(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

      ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๓๐ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 

๐๒ – ๑๙๕๗๗๕๖  http://school.obec.go.th/nbpsec/

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในการคัดสรรตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

๖. ตาราง วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

      จะพิจารณาคัดเลือกใน วันที่ วันที่  ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้  วัน / เวลา

ทำการคัดเลือก สมรรถนะ คะแนน หมายเหตุ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

๑. ความรู้ ความสามารถทั่วไปและความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

-ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป

-ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาหรือวิชาชีพครู

-ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามวิชาเอก

๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความเหมาะสมของบุคคล 

๑๐๐

๑๐๐

การสอบข้อเขียน

การสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี  จะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป

๗.  เกณฑ์การตัดสิน

    การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

        ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

๘. การจัดลำดับที่ 

    ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะรวมทั้ง ๒ สมรรถนะจากมากไปหาน้อย ในกรณีผู้ได้รับการเลือกสรรได้คะแนนเท่ากัน ให้จัดลำดับที่ดังนี้

    ๘.๑ ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะข้อ ๑ สูงกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

    ๘.๒ หากคะแนนสมรรถนะข้อ ๑ เท่ากัน ให้ผู้มีคะแนนตามสมรรถนะข้อที่ ๒ สูงกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า

    ๘.๓ หากคะแนนสมรรถนะข้อ ๒ เท่ากัน ให้ผู้มีลำดับที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๙.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

      ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบสูงลงมาตามลำดับ ภายในวันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๐๐  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์  ๐๒-๑๙๕๗๗๕๖  /http://school.obec.go.th/nbpsec/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

    ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี ในวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ประกาศ ณ วันที่  ๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

( นายวิรัตน์ชัย  ยงวณิชย์ )

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

สมัครงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ งานราชการ นนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ รับสมัคร สอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2557 สอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 57 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 เม.ย. 2557
สอบวันที่: 24 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 25 เม.ย. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่