สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-8 มี.ค. 2561 รวม 81 อัตรา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลิงค์: https://iqepi.com/43067/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษา,พยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานธุรการ,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานบริการ,พนักงานบัตรรายงานโรค
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 81
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรุงเทพมหานคร

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์พระสงฆ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภท พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. กลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

( 1)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ข)

ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

อัตราค่า  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  15,960 บาท


(2) กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะ (ค)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง หนึ่งอัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


(3) กลุ่ม บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์


(4) กลุ่ม บริหารงานทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง  4 อัตรา

ค่าตอบแทนบริหารทั่วไป เดือนละ 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


(5) กลุ่ม บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์


(6) กลุ่ม บริหาร ทั่วไป

ชื่อ ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตรา ว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน   เดือน ละ 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


(7) กลุ่มบริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เราว่างสองอัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม บริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการ
 2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(8) กลุ่มเทคนิค

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

อัตราว่าง 2 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 12,240 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ2  ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

(9) กลุ่ม เทคนิค

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง 7 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ปวส.) ทุกสาขา


(10) กลุ่ม   เทคนิค

ชื่อ ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตรา ว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาการเงินสาขาการบัญชีสาขาการเงินและบัญชี


(11) กลุ่ม   เทคนิค

ชื่อ ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษา

อัตรา ว่าง 2 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


(12) กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง12 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 8300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่และเกิดปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีเว้นวรรคและผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีต่อจากมัธยมศึกษาสายสามัญหรือ
 3. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

(13) กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง 31 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 7590 บาท (ม.6) / เดือนละ 8300 บาท (วุฒิ ปวช.)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือตอนปลายสายสามัญ
 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

(14) กลุ่มบริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน  8, 300 บาท (วุฒิ ปวช.)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณนวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

( 15)  กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราว่าง  1 อัตรา

ค่าตอบแทน  7, 590 บาท (วุฒิ ม.6)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิบัตร ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ


(16)  กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

อัตราว่าง 6 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ  7, 590 บาท (วุฒิ ม.6) บรรทัดใหม่ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ


(17) กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

อัตราว่าง 4 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 7, 190 บาท (กำหนดวุฒิ)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ไม่จำกัด วุฒิ)


(18)  กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ

(พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา, ประจำหอผู้ป่วย 1 อัตรา, งานอาคารและสถานที่ 1 อัตรา)

อัตราว่าง  3 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.3,ม.6)

เดือนละ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือ
 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือตอนปลายสายสามัญหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

(19)  กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค (เพศหญิง)

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน

เดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.3,ม.6)

เดือนละ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายรหรือตอนปลายสายสามัญ
 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

การรับสมัคร

วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น  21  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ –  8 มีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา  8:30- 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา  13.00- 16.00 น.)

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

( 1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 3×4 cm หรือขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน 3 รูป

( 2)   สำเนาประกาศนียบัตร  สำเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

( 3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญแสดงการผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(5) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ( พ. ศ. 2535)  จำนวน 1 ฉบับ (ของสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น)

(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับตำแหน่งใดที่กำหนดให้ใช้ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่