สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 11 ธ.ค. -3 ม.ค. 2560 |หลายตำแหน่ง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

“สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/36635/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,นครสวรรค์,ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4

———————————

         สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 จำนวน 14 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน)  รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.คุณสมบัติผู้สมัคร
     1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
          (1)   มีสัญชาติไทย
          (2)   มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
          (3)   สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
          (4)   มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน
          (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
          (6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          (7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
          (8)    ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครทั้งหมด จำนวน 14 อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี)  จำนวน 11 อัตรา  ดังนี้

2.1 ผู้อำนวยการส่วนประจำศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคสังกัดTSC  (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

2.2 ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สังกัด SIC  (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

2.3 เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการและประสานความร่วมมือสังกัดSPC  (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

 2.4 เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ สังกัดSCC  (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

2.5 นักวิจัยส่วนงานวิศวกรรมระบบควบคุมและการสื่อสาร(Control andCommunication)สังกัดRCC (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

2.6 นักวิจัยส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง(ComputerGraphics)สังกัดRVS  (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

2.7 นักพัฒนาส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน(Standard and QualityControl)สังกัดMQS   (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

2.8 เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลสังกัดAHM  (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

2.9 นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศสังกัดTTA  (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

2.10 นักพัฒนาส่วนความปลอดภัยทางวิศวกรรม(Mechanical)สังกัดMES  (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

 2.11 เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสังกัดTIS  (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

ปฏิบัติงาน ณ จ.นครสวรรค์ จำนวน2 อัตรา  ดังนี้

2.12 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรมสังกัดRWQ  (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

2.13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังกัดRWA  (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

ปฏิบัติงาน ณ จ.ลพบุรี จำนวน1 อัตรา  ดังนี้

2.14 เจ้าหน้าที่ธุรการสังกัดRWA  (จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก)

3. กำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2560

4. การยื่นใบสมัคร : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

กรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่

       4.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

       4.2 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433  หมู่ 3 ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 3 มกราคม 2560 เป็นสำคัญ

       4.3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันทดสอบภาคทฤษฎีอีกครั้ง

 5. เอกสารประกอบการสมัคร

         5.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)

         5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน

         5.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

         5.4 หนังสือรับรองเงินเดือน โดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน

         5.5 สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)

         5.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

         5.7 สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)

         5.8 อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

         สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

6. ขั้นตอนการคัดเลือก

      6.1 คัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัคร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา, ประสบการณ์ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงในใบสมัคร  ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี

      6.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีต้องทำการทดสอบ 3 รายวิชา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่, ความรู้ภาษาอังกฤษ, ความรู้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบโดยภาคทฤษฎีเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา

      6.3 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จาก คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ รวมทั้งต้องเข้าทดสอบทางจิตวิทยา หากผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการทดสอบจิตวิทยาหรือทดสอบทางจิตวิทยาไม่ผ่าน สถาบันจะไม่รับบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในทุกกรณี

      6.4 ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีและคะแนนการสัมภาษณ์ เกินกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมด รวมทั้งผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ หากตำแหน่งงานใดมีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ยังมีผู้สมัครคนอื่นๆ ที่มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสม สถาบันอาจขึ้นบัญชีผู้สมัครคนนั้นเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโดยจะประกาศหรือแจ้งให้รับทราบ และอาจได้รับการเรียกบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง

       6.5 ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี หรือสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, รองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู)  ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ

7.   หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัครมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาจ้างหรือสัญญาทดลองงานแล้วแต่กรณี

8.    ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133 email : recruitment@dti.or.thสมัครงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานราชการ กรุงเทพ,นครสวรรค์,ลพบุรี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ2559 สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 59 ehenbook.com สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ :ตนเอง  ,mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร | ไฟล์แนบ 1 | 2 | 3 | 4 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 3 พ.ย. -4 พ.ย. 2559 |ผู้ตรวจสอบภายใน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

“สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/36402/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ย. – 4 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังนี้

1.    คุณสมบัติผู้สมัคร
    1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
       (1) มีสัญชาติไทย
       (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
       (3) สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
       (4) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน
       (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
       (6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
       (7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
       (8) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
     1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน มีรายละเอียดตาม Job Specification ผู้สมัครสามารถ Download ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

2. การรับสมัคร
    2.1 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานที่ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  (รายละเอียดกำหนดการคลิก)

    2.3  การยื่นใบสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครงานพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานที่ครบถ้วน 3 ช่องทาง คือ
         (1) ผู้สมัครยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครงานแทนได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ตามวันและเวลาราชการภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
         (2) ส่งใบสมัครงานพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” โดยจะถือวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เป็นสำคัญ
          (3) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วนที่อีเมล์ recruitment@dti.or.th ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และหากผู้สมัครได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิสอบข้อเขียนต้องนำใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ เรียบร้อยแล้ว ส่งในวันสอบข้อเขียนอีกครั้งหนึ่ง

    2.4 เอกสารการสมัครงาน
          (1) ใบสมัครงานตามแบบฟอร์มของทางสถาบัน
          (2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 2 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน)
          (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน
          (4) สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
          (5) หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
          (6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
          (7) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
          (8) สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 (ถ้ามี)
          (9) สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)
        (10) เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และหรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครงานพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น
   2.5 เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามคุณสมบัติทั่วไปในข้อ 1.1 รวมทั้งมีคุณสมบัติเฉพาะขั้นต่ำของตำแหน่งงานตามที่กำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด ให้ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรแจ้งให้ทราบ จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้สมัครหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบภายใน

3. การพิจารณาและคัดเลือก
  3.1 ถือว่าการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัครงานและเอกสารประกอบ การสมัครงานเป็นการคัดเลือกอย่างหนึ่ง โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน รวมทั้งมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานเป็นไปตามที่กำหนด จึงจะได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
  3.2 วิธีการคัดเลือกและน้ำหนักคะแนน ดังนี้
        (1) การสอบข้อเขียน (คิดเป็นคะแนนร้อยละ 60)
        (2) การทดสอบทางจิตวิทยา (ผลการทดสอบ “ผ่าน” / “ไม่ผ่าน”)
        (3)  การสัมภาษณ์ (คิดเป็นคะแนนร้อยละ 40)
  3.3 สอบข้อเขียน ประกอบด้วย 3 วิชา คือ
       (1) การทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่
       (2) การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
       (3) การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สทป.
   ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบข้อเขียนเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยจะแจ้งผลการคัดเลือกแก่ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ให้รับทราบ
  3.4 การทดสอบทางจิตวิทยา จะทำการทดสอบในวันสอบข้อเขียน
  3.5 การสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ตามหัวข้อและแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทราบอีกครั้งหนึ่ง
   ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบข้อเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 60 รวมทั้งสามารถทดสอบทางจิตวิทยา “ผ่าน” จึงจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอรายชื่อให้ ผอ.สทป. และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล พิจารณาคัดเลือกต่อไปเสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
4. ให้ผู้สมัครที่เข้าสอบข้อเขียนหรือเข้าสัมภาษณ์ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ รองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู), งดเว้นการสวมเสื้อยืด กางเกงยีน รองเท้าแตะ หรือรองเท้าผ้าใบ, ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ
5. ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสม แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบภายใน สถาบันอาจขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบ และอาจเรียกบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสม

 

6. ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และเอกสารการสมัครงานทั้งหมดของผู้สมัครถือเป็นความลับ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2559
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสมัครงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ2559 สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 59 ehenbook.com สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ :ตนเอง  ,mail  ,email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | ใบสมัคร |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 15 ก.ค. -15 ส.ค. 2559 |เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

“สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/35470/ หรือ
เรื่อง: เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ เพื่อฝึกบุคคลที่สนใจทำการบินกับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ด้วยการเป็นนักบินภายนอก โดยทำการฝึกทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกกับ Simulator ระหว่างวันที่ 1-9 ก.ย. เรียนช่วงเย็น-ค่ำและเสาร์-อาทิตย์

สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกภาคทฤษฏีและสอบได้คะแนน 4 ลำดับแรก จะได้รับเข้าการฝึกภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 10-19 ก.ย. 59 ซึ่งจะมีทั้งการฝึกกับเครื่องบินบังคับวิทยุ และการฝึกกับโดรนเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมแบบรวมการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน UAV ให้แก่ภาคประชาสังคม (ไม่มีข้อผูกมัดและผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ ต้องมีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย
2. จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. ข้าราชการทหาร ตำรวจ หรือพลเรือน อายุตั้งแต่ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี (นับจากปีเกิดถึงปีที่รับสมัคร)
4. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้ในระดับปฏิบัติการ
5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรมนักบินภายนอกภาคสนาม
6. มีใบรับรองแพทย์ผลการตรวจร่างกาย ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
7. สามารถรับผิดชอบค่าที่พัก และค่าอาหารในการเข้ารับการฝึกอบรมได้ด้วยตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

หมายเหตุ
– หากสามารถควบคุมเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุได้ จะถือเป็นข้อพิจารณาพิเศษเพิ่มเติม
– ในกรณีที่มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ เกิน 40 คน DTI ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามรายชื่อที่คณะทำงานโครงการฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกฯ และผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมฯ
ระยะเวลาการฝึกอบรม: ภาคทฤษฎี 8 วัน (เรียนเวลา 16.30 – 19.30 น.) / ภาคปฎิบัติ 10 วัน

จำนวนที่นั่งผู้เข้าอบรม: 40 คน
วิธีการฝึกอบรม
1. บรรยายอบรมทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 7 วิชา วิชาละ 2 ชม. รวมทั้งหมด 17 ชม.
2. ฝึกอบรมปฏิบัติการกับเครื่องช่วยฝึก จำนวน 3 ชม./คน (ตามตารางการฝึกรายบุคคล) เสาร์-อาทิตย์ (09.00-17.00 น.) 100 คะแนน
3. การทดสอบภาคทฤษฎี จำนวน 100 ข้อ (จำนวน 100 คะแนน)
4. นำคะแนนในข้อ 2 และ 3 รวมกัน สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 4 อันดับแรก จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกภาคปฎิบัติต่อไป จำนวน 4 ที่

Download ใบสมัคร ส่งใบสมัครได้ระหว่าง 15 ก.ค.-15 ส.ค. 59

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ น.ท. พิทักษ์ ประกรแก้ว ตาแหน่ง ผู้จัดการโครงการ โทรศัพท์มือถือ 081 442 1718 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pitak.p@dti.or.th

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 1 มิ.ย. -12 มิ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่กฏหมาย,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการและประสานความร่วมมือ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

“สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/34865/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กฏหมาย,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการและประสานความร่วมมือ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-29,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. – 12 มิ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนนทบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5

———————————

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2559 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน) รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

(3) สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

(4) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(8) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 3 อัตรา

2.1 เจ้าหน้าที่กฏหมาย : อัตราเงินเดือน 16,500 – 21,000 บาท (จำนวน 1 อัตรา )

2.2 เจ้าหน้าที่บัญชี : อัตราเงินเดือน 18,000 – 29,000 บาท (จำนวน 1 อัตรา )

2.3 เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการและประสานความร่วมมือ:อัตราเงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท (จำนวน 1 อัตรา )

3. กำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5 : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ()

4. การยื่นใบสมัคร : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (File Word)

หรือดาวน์โหลดใบสมัคร (File PDF)

กรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

4.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

4.2 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 เป็นสำคัญ

4.3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันทดสอบภาคทฤษฎีอีกครั้ง

5. เอกสารประกอบการสมัคร

(1) ใบสมัครงานตามแบบฟอร์มของทางสถาบัน

(2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 2 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน)

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

(4) สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

(5) หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน

(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

(7) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

(8) สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 (ถ้ามี)

(9) สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร (ถ้ามี)

(10) เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และหรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครงานพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น

6. ขั้นตอนการคัดเลือก

6.1 การคัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัคร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา, ประสบการณ์ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงในใบสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุดเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี

6.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีต้องทำการทดสอบ 3 รายวิชา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่, ความรู้ภาษาอังกฤษ, ความรู้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบโดยภาคทฤษฎีเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา

6.3 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จาก คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ รวมทั้งต้องเข้าทดสอบทางจิตวิทยา หากผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการทดสอบจิตวิทยาหรือทดสอบทางจิตวิทยาไม่ผ่าน สถาบันจะไม่รับบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในทุกกรณี

6.4 ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีและคะแนนการสัมภาษณ์ เกินกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมด รวมทั้งผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

หากตำแหน่งงานใดมีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ยังมีผู้สมัครคนอื่นๆ ที่มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสม สถาบันอาจขึ้นบัญชีผู้สมัครคนนั้นเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโดยจะประกาศหรือแจ้งให้รับทราบ และอาจได้รับการเรียกบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง

6.5 ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี หรือสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, รองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู) ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ

7. หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัครมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์สอบ ยกเลิกสัญญาทดลองงาน หรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี

8. ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของสถาบันฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133,1135

email : recruitment@dti.or.th

สมัครงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานราชการ นนทบุรี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ2559 สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 59 ehenbook.com สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่