สทอภ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างโครงการ] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  ผลิตรายการและจัดนิทรรศการ

“สทอภ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างโครงการ] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  ผลิตรายการและจัดนิทรรศการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12568 หรือ
ตำแหน่ง: ผลิตรายการและจัดนิทรรศการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง โครงการ เพื่อการผลิตรายการและจัดนิทรรศการ ปฎิบัติงานฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์

รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างโครงการ เพื่อการผลิตรายการและจัดนิทรรศการ

—————————–

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เพศชายหรือหญิง
 2. อายุ ไม่เกิน 30 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
 3. สัญชาติไทย
 4. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร อย่างน้อย 3 ปี
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองในระดับใดๆ
 6. สามารถทางานได้กับ สทอภ. ได้เต็มเวลาโดยใช้หลักเกณฑ์เวลาปฏิบัติงานของราชการ
 7. สามารถไปทางานต่างจังหวัดได้เพื่อการผลิตรายการ และจัดนิทรรศการ
 8. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติพิเศษ

 1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 2. มีความสามารถในการเป็นพิธีกร หรือผู้ดาเนินรายการ หรือผู้บรรยาย 3. มีความสามารถในการจัดทา storyboard เพื่อเป็นขั้นตอนของการเตรียมการนาเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้ง สื่อในรูปของมัลติมีเดียต่างๆ ลงในกระดาษ เพื่อให้การนาเสนอข้อความ และสื่อในรูปแบบต่างๆ
 3. มีความสามารถในการเขียนบทรายการที่สามารถใช้สื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม
 4. มีความสามารถในการบันทึกภาพนิ่ง บันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อการถ่ายทารายการ
 5. มีความสามารถในการกากับรายการเพื่อนาเนื้อหาสาระในบทรายการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพและเสียงได้
 6. มีความสามารถในการออกแบบงานที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 7. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม photoshop และ Multimedia ต่างๆ เพื่อการใช้ในการตัดต่อภาพ การผลิตรายการ และทาฟังก์ชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน Multimedia

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. สำเนาวุฒิการศึกษามีความสามารถในการออกแบบงานที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือสาเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสาเนาระเบียนรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT OF RECORDS) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จานวน 1 รูป
 5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร

สมัครงาน สทอภ งานราชการ กรุงเทพ สทอภ รับสมัคร สอบ สทอภ 2557 สอบ สทอภ 57 สทอภ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างโครงการ สทอภ :ไปรษณีย์  อีเมล์

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก www.gistda.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยส่งเอกสาร และหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนไปยัง

 • ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ สานักยุทธศาสตร์ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
 • ทาง e-mail: sorathus@gistda.or.th

 

ในการนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2141-4567 อนึ่งสานักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่สานักงานฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และจัดส่งเอกสารครบถ้วน เข้ารับการคัดเลือกต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!! | ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่