สพฐ.สพม.เขต 7 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 พ.ย. 2561 รวม 25 อัตรา

สพฐ.สพม.เขต 7

ลิงค์: https://ehenx.com/1346/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม25อัตรา,ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพฐ.สพม.เขต 7 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

เรื่อง การรับสมัครบุคลคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนังกานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ครูผู้สอน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 • โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
 • โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียภัทรพิทยาจารย์ จังหวัดนครนายก
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • โรงเรียนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่
 • โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก
 • โรงเรียนวังหลังวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนชิดใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนทัพพระยาพิทยา จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี (ให้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7)
 • โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี (ให้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7)
 • โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก
กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนมณีสวตรอุปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครตามประกาศนี้
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งออกให้โดยคุรุสภา

วิชาที่สอบ

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

 1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 4. กฎหมายและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
  2. กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  4. กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  5. กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการ
  6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  7. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา
  8. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
  9. มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  10. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และความรู้ความสามารถในวิชาเอก (50 คะแนน)

ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก

 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา/บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)
 2. วุฒิภาวะทางอารมณ์/การมีปฏิภาณไฟวพริบ (10 คะแนน)
 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ (10 คะแนน)
 4. ความรู้ ความสามารถในวิชาเอก (20 คะแนน)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ.สพม.เขต 7 :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 – 13 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 พ.ย. 2561

  สอบวันที่: 25 พ.ย. 2561

  ประกาศผลสอบ: 29 พ.ย. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ.สพม.เขต 7

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่