สวทช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 2 ส.ค. 2556)

สวทชเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

นักวิชาการ/ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
วันที่ประกาศ 02/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์บัณฑิตทุกสาขา
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากร และวิทยากรกระบวนการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถทำงานร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
2 สามารถเขียนหลักสูตร และเป็นผู้นำกิจกรรมหรือถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 จัดกิจกรรมหรือสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
2 สามารถเขียนหลักสูตรสำหรับกิจกรรมการอบรมสู่สาธารณะได้
3 จัดทำสื่อและเอกสารสำหรับเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
4 ประสานงานกับเกษตรกร หน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรม
5 สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ตลอดเวลาและระยะเวลาหลายวันได้


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /สำนักตรวจสอบภายใน
วันที่ประกาศ 02/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การเงินและบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การตรวจสอบภายใน การบัญชีและการเงิน และการบริหารธุรกิจ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2 การใช้โปรแกรม Open Office
3 การใช้โปรแกรม ACL
4 หากเคยใช้โปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 การตรวจสอบหน่วยงานโดยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ
2 การประสานงานกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการประชุม
3 การนัดหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ
4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ปฏิบัติงานที่: จ.
วิธีการสมัครงานราชการสวทช :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ สวทช คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (บัดนี้ – 9 ส.ค. 2556)

สวทช.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วันที่ประกาศ 25/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : –

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะในการเขียนบทความ ทำหนังสือโต้ตอบ คำกล่าว สรุปการประชุม และการเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ
2 สามารถจัดทำฐานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
3 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบริหารความสัมพันธ์ และ/หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
2 จัดกิจกรรม (การประชุม) สัมมนาวิชาการ ฝึกอบรม ปาฐกถา และอื่น ๆ ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakehoder)
3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของหน่วยงาน (ใน Wiki และ http://www.nstda.or.th/eng) และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4 ผลักดันกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามที่มอบหมายให้รับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
5 อำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ขอทราบข้อมูล รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถาม
6 ต้อนรับแขกต่างชาติและนำเยี่ยมชม สวทช. ศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานภายในอุทยาน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช.
7 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าของโครงการ หรือกิจกรรม
8 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

วิธีการสมัครงานราชการสวทช. :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
สมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ( – – 2556)

สวทช.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ประกาศ 19/06/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 25 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง ปี
ด้าน :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบริหารความสัมพันธ์ และ/หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
2 จัดกิจกรรม (การประชุม) สัมมนาวิชาการ ฝึกอบรม ปาฐกถา และอื่น ๆ ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakehoder)
3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของหน่วยงาน (ใน Wiki และ http://www.nstda.or.th/eng) และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4 ผลักดันกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามที่มอบหมายให้รับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
5 อำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ขอทราบข้อมูล รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถาม
6 ต้อนรับแขกต่างชาติและนำเยี่ยมชม สวทช. ศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานภายในอุทยาน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช.
7 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าของโครงการ หรือกิจกรรม
8 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

วิธีการสมัครงานราชการสวทช. :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สวทช. คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่