สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 2 ส.ค. -11 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

สวรส

“สวรส”

ลิงค์: https://iqepi.com/35562/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 ส.ค. – 11 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สวรสกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สวรส เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ ๑๙/๒๕๕๙

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

………………………………………………

ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายแผนเชี่ยวชาญ ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส. พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคลที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑.๑ บุคคลภายนอกทั่วไป

๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ อัตรา

๓. ระยะเวลาจ้าง

๓.๑ สำหรับบุคคลภายนอก

สถาบันฯ จะทำสัญญาจ้างครั้งแรกมีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี รวมระยะเวลาทดลองงาน โดยกำหนดให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน และเมื่อผ่านการประเมินเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง สถาบันฯ จะต่อสัญญาจ้างเป็น ๓ ปี และ ในการต่อสัญญาครั้งที่ ๒ และครั้งต่อ ๆ ไป จะต่อสัญญาครั้งละ ๕ ปี โดยกำหนดให้วันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน

๓.๒ สำหรับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ

สถาบันฯ จะดำเนินการย้ายหรือเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันฯ กำหนด

๔. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และลักษณะงาน

เพื่อติดต่อประสานงาน หรือขอความร่วมมือ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลในแผนงานโครงการต่าง ๆ สำหรับการจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณเข้าสู่โครงการและการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายเงินของโครงการสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น บรรลุผลตามเป้าหมาย

๕. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๑. ดำเนินการจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๒. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยงานภายใน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ

๓. รับผิดชอบการปรับแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และงบประมาณ

๔. กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสถาบัน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ พร้อมทั้งรายงานและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสถาบัน

๖. ดูแลรับผิดชอบข้อมูลในระบบอิเลคทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณ เช่น e-budgeting ฯลฯ

๗. จัดทำรายการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย

๘. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๖.๑ บุคคลภายนอกทั่วไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๖.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันฯ

๖.๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ตามที่สถาบันฯ กำหนด

(๒) เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ ด้านการการจัดทำคำของบประมาณ การเงิน หรือการบริหารแผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี

(๓) มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการคำนวณและสถิติ

(๔) มีประสบการณ์ทำงานรวมในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี

(๕) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

(๖) หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการงบประมาณและแผนในองค์กรภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๗) หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สถาบันกำหนด และเป็นผู้พิการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๖.๒ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ

๖.๒.๑ กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับตำแหน่งเท่าเดิม

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ตามที่สถาบันฯ กำหนด

(๒) ต้องปฏิบัติงานในสถาบันฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(๓) ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

๖.๒.๒ กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ตามที่สถาบันกำหนด

(๒) มีประสบการณ์ในสายงานด้านนโยบายและแผนหรือเทียบเคียงไม่น้อยกว่า ๒ ปี และผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบ ๒ ปีงบประมาณที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี

(๓) ไม่มีประวัติการประพฤติผิดทางวินัยในรอบปีที่ผ่านมา

(๔) ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

๗. เอกสารประกอบการสมัคร

๗.๑ สำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรอง

สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการ

เกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

(๖) หนังสือรับรองจากบุคคลอ้างอิง จำนวน ๑ ฉบับ

(๗) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae : CV) จำนวน ๑ ชุด

(๘) เอกสารรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

๗.๒ สำหรับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรอง

สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๘. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๙. การคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกผู้รับสมัคร ด้วยการพิจารณาข้อมูลความรู้และประสบการณ์ ข้อมูลอ้างอิงจากใบสมัครและประวัติในเบื้องต้น และ จะเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป เพื่อทดสอบ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมา

สถาบันฯ โดยคณะกรรมการคัดเลือก จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความเหมาะสม และ เมื่อคณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาผู้รับสมัครท่านใดให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญแล้วหรือไม่ ให้ถือว่าสิ้นสุด

๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

๑๑. การติดต่อประสานงาน

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ที่สนใจจะสมัคร สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันฯ โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๒ ๙๒๓๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สมัครงาน สวรส งานราชการ กรุงเทพมหานคร สวรส รับสมัคร สอบ สวรส2559 สอบ สวรส 59 ehenbook.com สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 2 ส.ค. -11 ส.ค. 2559 |ผู้จัดการงานวิจัย

สวรส

“สวรส”

ลิงค์: https://iqepi.com/35560/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้จัดการงานวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 ส.ค. – 11 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สวรสกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สวรส เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ /๒๕๕๙

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัย

……………………………………………………..

ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัย ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส. พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ผู้จัดการงานวิจัย จำนวน ๑ อัตรา

๒. ระยะเวลาจ้าง

๒.๑ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา (Full-time)

สถาบันฯ จะทำสัญญาจ้างครั้งแรกมีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี รวมระยะเวลาทดลองงาน โดยกำหนดให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน และเมื่อผ่านการประเมินเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง สถาบันฯ จะต่อสัญญาจ้างเป็น ๓ ปี และ ในการต่อสัญญาครั้งที่ ๒ และครั้งต่อ ๆ ไป จะต่อสัญญาครั้งละ ๕ ปี โดยกำหนดให้วันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน

๒.๒ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลา (Part-time)

สถาบันฯ จะทำสัญญาจ้างตามที่ตกลงกันเป็นรายกรณี

๓. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และลักษณะงาน

๓.๑ เพื่อติดต่อประสานงาน หรือขอความร่วมมือ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการวิจัยต่าง ๆ และ การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น บรรลุผลตามเป้าหมายภายในเวลาและวงเงินที่กำหนดหรือดีกว่ากำหนด

๓.๒ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานวิจัย ประเด็นการวิจัย หรือความคืบหน้าของผลงานวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์บรรลุตามเป้าหมายภายในเวลาและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๔.๑ ดำเนินการวิจัย หรือ ควบคุม กำกับดูแลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรม ระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง และการอภิบาลระบบสุขภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

๔.๒ กำหนดแผนและชุดโครงการวิจัย เพื่อค้นหาเครือข่ายวิจัย และ ดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการวิจัยที่เหมาะสม และมั่นใจว่าผลงานวิจัยจะบรรลุเป้าหมายตามที่สถาบันฯ กำหนด

๔.๓ อำนวยการ สนับสนุน ระดม และ จัดสรรทรัพยากร รวมถึงสร้างแนวร่วม จัดประชุม จัดเวทีสัมมนา และร่วมกับเครือข่ายวิจัยในงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้องค์ความรู้หรือผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย

๔.๔ ประเมินและกำกับติดตามงานวิจัย หรือ ชุดโครงการวิจัย กระบวนการสร้างความรู้ของนักวิจัย หรือเครือข่ายภาคีที่ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย และผลลัพธ์จากงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือดีกว่าที่กำหนดไว้

๔.๕ ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาเอกสารผลงานวิจัยที่เป็นผลจากโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ

๔.๖ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อยอดและเชื่อมโยงผลการวิจัย และชุดโครงการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้

๔.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๕. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันฯ

๕.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน หรือ ระดับที่สูงกว่า ในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง

(๒) เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิจัยด้านสุขภาพ เช่น การวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยด้านสาธารณสุข การวิจัยด้านเภสัชกรรม การวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ และ การวิจัยเชิงระบบและนโยบาย

(๓) มีประสบการณ์การทำวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยด้านสาธารณสุข การวิจัยด้านเภสัชกรรม การวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ และ การวิจัยเชิงระบบและนโยบาย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า ๓ ผลงาน

(๔) มีทักษะในการกำหนดยุทธศาสตร์ การจัดทำกรอบความคิด การเจรจาต่อรอง การจับประเด็น การวางแผน การติดต่อสื่อสารและประสานงาน และ การจัดการด้านอื่น ๆ เป็นอย่างดี

(๕) หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๖) หากมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๗) สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และ/หรือประสานงานกับต่างประเทศได้ (หากมีผลสอบ TOEFL/IELTS/TOEIC ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ขอให้แนบมาด้วย)

๖. เอกสารประกอบการสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

(๖) หนังสือรับรองจากบุคคลอ้างอิง จำนวน ๑ ฉบับ

(๗) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae : CV) จำนวน ๑ ชุด

(๘) เอกสารรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

๗. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ rm_tc@hsri.or.th,hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๘. การคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกผู้รับสมัคร ด้วยการพิจารณาข้อมูลความรู้และประสบการณ์ ข้อมูลอ้างอิงจากใบสมัครและประวัติในเบื้องต้น และ จะเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป เพื่อทดสอบ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมา

สถาบันฯ โดยคณะกรรมการคัดเลือก จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความเหมาะสม และ เมื่อคณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาผู้รับสมัครท่านใดให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหนงผู้จัดการงานวิจัยแล้วหรือไม่ ให้ถือว่าสิ้นสุด

๙. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัยภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ถูกสัมภาษณ์

๑๐. การติดต่อประสานงาน

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ที่สนใจจะสมัคร สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันฯ โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๒-๙๒๓๕ ในวันและเวลาราชการ mail rm_tc@hsri.or.th , hsri@hsri.or.th

สมัครงาน สวรส งานราชการ กรุงเทพมหานคร สวรส รับสมัคร สอบ สวรส2559 สอบ สวรส 59 ehenbook.com สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 8 พ.ค. -16 พ.ค. 2559 |ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)

สวรส

“สวรส”

ลิงค์: https://iqepi.com/34511/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 พ.ค. – 16 พ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สวรสนนทบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สวรส เปิดรับสมัครสอบ

ด้วย ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(ศมสท.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัคร เภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ถ้าเป็นเพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

2. จบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกว่า (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)

3. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลยาและข้อมูลทางการแพทย์

4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5. มีความชื่นชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอและสามารถต่อยอดพัฒนาตนเองได้

รายละเอียดของงาน

พัฒนาและบำรุงรักษามาตรฐานรหัสยา TMT

ให้บริการข้อมูลบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยกับโรงพยาบาล บริษัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานมาตรฐานรหัสยา TMT

ติดต่อประสานงานและประชุมวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานรหัสยา

โอกาสที่ได้รับ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบสารสนเทศทางการแพทย์, Health Information System, Pharmacy Informations ภายในประเทศและต่างประเทศ

ติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศและรับดูงานเกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลยา

มีโอกาสในการศึกษาต่อสาขา Health Information ในระดับปริญญาโทและเอก

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. หลักฐานการศึกษา คือ

….. ก. ใบรายงานผลการศึกษา

….. ข. ใบประกาศนียบัตร

4. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน (ยื่น ณ วันสอบสัมภาษณ์)

5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส

อนึ่ง ศมสท. สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของ ศมสท. จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นลูกจ้าง แม้ว่าจะมีการจ้างแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์จะเป็นลูกจ้าง หรือหากจ้างเป็นลูกจ้างแล้วจะต้องหมดสภาพการเป็นลูกจ้างของ ศมสท.

ทั้ง นี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) ชั้น 3

อาคารสุขภาพแห่งชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-8329297 โทรสาร 02-8329290

ผู้สนใจ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่อีเมล์ kanet@hsri.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง – 16 พฤษภาคม 2559โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและจะเชิญมาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป

ผู้ประสานงาน นายคเณศ สัมพุทธานนท์

สมัครงาน สวรส งานราชการ นนทบุรี สวรส รับสมัคร สอบ สวรส2559 สอบ สวรส 59 ehenbook.com สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวรส คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่