สอบท้องถิ่น 2562ปริญญาทางสังคมศาสตร์ที่พึ่งของคนวุฒิไม่ตรง

Spread the love

สอบท้องถิ่น 2562

ลิงค์: https://ehenx.com/2676/ หรือ
เรื่อง: ปริญญาทางสังคมศาสตร์ที่พึ่งของคนวุฒิไม่ตรง


สอบท้องถิ่น 2562 คุณวุฒิทางสังคมศาสตร์

สำหรับคนที่คุณวุฒิไม่ตรงกับตำแหน่งใดเลย คุณวุฒิทางสังคมศาสตร์อาจเป็นทางออกโดยเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม

ตามหนังสือที่ มท 0809.1/ว 2026 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 เรื่อง คุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ได้มีมติให้คุณวุฒิปริญญาในทางต่างๆ ของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่ ก.พ. รับรองดังต่อไปนี้ เป็นคุณวุฒิปริญญาทางสังคมศษสตร์ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ปริญญาทางบริหารธุรกิจ
 2. ปริญญาทางศิลปศาสตร์
 3. ปริญญาทางการศึกษา
 4. ปริญญาทางบัญชี
 5. ปริญญาทางเศรษฐศาสตร์
 6. ปริญญาทางนิเทศศาสตร์
 7. ปริญญาทางรัฐศาสตร์
 8. ปริญญาทางครุศาสตร์
 9. ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 10. ปริญญาทางสังคมวิทยา
 11. ปริญญาทางนิติศาสตร์
 12. ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์
 13. ปริญญาทางสุขศึกษา
 14. ปริญญาทางพาณิชยศาสตร์
 15. ปริญญาทางพัฒนาชุมชน
 16. ปริญญาทางการเงินและการธนาคาร
 17. ปริญญาทางปรัชญา
 18. ปริญญาทางภูมิศาสตร์
 19. ปริญญาทางจิตวิทยา
 20. ปริญญาทางอักษรศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

นายชุมพร พลรักษ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ ก.ท., ก.จ., ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. 0-2669-7361-2

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ปริญญาทางสังคมศาสตร์ ที่พึ่งของคนวุฒิไม่ตรง

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น 2562

แผนที่ ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่