สอบท้องถิ่น –  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

“สอบท้องถิ่น –  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15689 หรือ
เรื่อง: มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอบท้องถิ่น-ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.2/ว754 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ตามที่จังหวัดได้แจ้งคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้อำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นั้น

จังหวัดพิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวนหนึ่ง ได้มีการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง ประกอบกับได้มีเรื่องร้องเรียนทางสื่อสาธารณะ มีเรื่องให้ระงับยับยั้งการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอเปิดสอบแข่งขันดังกล่าว ดังนั้น จึงพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็ฯการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการอสบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 จึงให้อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้นายอำเภอ ทุกอำเภอ ให้ทำหน้าที่กำกับดูแล เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเอง โดยให้อำเภอกำหนดมาตรการกำกับดูแล ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในการเปิดสอบแข่งขันดังกล่าว และหากมีกรณีเกิดขึ้นในการทุจริตประพฤติมิชอบหรือส่อว่ามีการทุจริตในการสอบแข่งขัน ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว พร้อมรายงานจังหวัด เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

2. ให้อำเภอแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ หากมีตำแหน่งว่าง และประสงค์จะขอบรรจุแต่งตั้ง ให้พิจารณาใช้บัญชีจากบัญชีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) รวมถึงการขอใช้บัญชีในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันในการบรรจุแต่งตั้ง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแ่หงใด ที่ดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเอง โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.อุดรธานี หรือ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี แล้วแต่กรณีแล้วจะต้องดำเนินการในทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกฎมหายที่กำหนด และเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม ต้องมีมาตรการในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และหากเกิดกรณีที่มีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต จะต้องถือปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันและการขอบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต้องรายงานผ่านอำเภอ ในฐานะผู้กำกับดูแล เพื่อพิจารณาตรวจสอบ และมีความเห็นเสนอจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมืองทุกแห่ง ให้ถือปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

“ให้อำเภอแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ หากมีตำแหน่งว่างและประสงค์จะขอบรรจุแต่งตั้ง ให้พิจารณาใช้บัญชีจากบัญชีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) รวมถึงการขอใช้บัญชีในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันในการบรรจุแต่งตั้ง”

ชอบประโยคนี้ ก็ได้เพียงแต่หวังว่า..หลังจากการเปิดรับสมัครสอบของ อปท.ในจังหวัดอุดรธานี กรณีจัดสอบเองแล้วจะกลับไปใช้บัญชีกลาง จะได้หมดเร็วๆ แล้วได้จัดสอบใหม่ไวไว ^^

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่