สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] ขยายเวลา -15 ม.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

"สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] ขยายเวลา -15 ม.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12312/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,300
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: ขยายเวลา – 15 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำ นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๓,๓๐๐ บาท

คุณสมบัติทั่วไป
๑. เพศชาย/หญิง
๒. สัญชาติไทย
๓. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี
๔. หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ปริญญาตรี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
๒. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office ,Internet ฯลฯ)
๓. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการได้
๔. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
๕. มีความสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร

กำหนดการรับสมัคร ขยายเวลาถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

สถานที่รับสมัคร

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. ๔ ชั้น ๔ เลขที่ ๑๙๖ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๕๙, ๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่