สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 พ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ

"สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 พ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13673 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**คุณสมบัติของพนักงาน

 

๑. เพศหญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๒. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือ ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
๓. สนใจงานด้านการบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันใส่ใจในหน้าที่ ละเอียด รอบคอบ
๔. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

           งานบริหารทั่วไป ได้แก่ ลงทะเบียนการรับ-ส่ง หนังสือของสำนักงานทั้งภายในและภายนอก จัดเก็บเอกสาร ระเบียบ คำสั่ง มติต่างๆ และเรื่องทั่วไป ตรวจทานหนังสือและงานพิมพ์เอกสาร ในเบื้องต้น รวมทั้งผลิตเอกสารทั้งรูปแบบของการพิมพ์ การถ่ายเอกสาร และการจัดทำสำเนาดิจิตอล อัดสำเนาถ่ายเอกสาร รวบรวมสถิติข้อมูลผลงานต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ณ วันที่ลงนามสัญญา ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

การจ่ายเงินค่าจ้าง

วุฒิ ปวส. เดือนละ ๙,๕๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
วุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ ๑๒,๕๐๐ (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 

ระยะเวลาการสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

เอกสารหลักฐานในการสมัคร
 

๑. ใบสมัคร ๑ ชุด
๒. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ ๑ ฉบับ

 

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (สวล.) ชั้น ๔ ตึกหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๐๓ – ๔

สมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2557 สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 57 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่