สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 พ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ

"สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 พ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ "

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13469 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,500-12,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป สวล.) จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติของพนักงาน

๑. เพศหญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๒. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือ ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
๓. สนใจงานด้านการบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันใส่ใจในหน้าที่ ละเอียด รอบคอบ
๔. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตความรับผิดชอบ

งานบริหารทั่วไป ได้แก่ ลงทะเบียนการรับ-ส่ง หนังสือของสำนักงานทั้งภายในและภายนอก จัดเก็บเอกสาร ระเบียบ คำสั่ง มติต่างๆ และเรื่องทั่วไป ตรวจทานหนังสือและงานพิมพ์เอกสาร ในเบื้องต้น รวมทั้งผลิตเอกสารทั้งรูปแบบของการพิมพ์ การถ่ายเอกสาร และการจัดทำสำเนาดิจิตอล อัดสำเนาถ่ายเอกสาร รวบรวมสถิติข้อมูลผลงานต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ณ วันที่ลงนามสัญญา ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

การจ่ายเงินค่าจ้าง

วุฒิ ปวส. เดือนละ ๙,๕๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
วุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ ๑๒,๕๐๐ (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาการสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

เอกสารหลักฐานในการสมัคร

๑. ใบสมัคร ๑ ชุด
๒. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ ๑ ฉบับ

สมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ กทม. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2557 สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 57 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :สมัครด้วยตนเอง  

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (สวล.) ชั้น ๔ ตึกหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๐๓ – ๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่