สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 5 ส.ค. -31 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”

ลิงค์: https://iqepi.com/35625/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ส.ค. – 31 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางงานบริหารงานบุคคล (HRIS) การเบิกจ่ายสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามนโยบายที่กำหนด รวมถึง ติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานอย่างถูกต้อง ยุติธรรม และโปร่งใสตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

Job Responsibilities:

จัดทำข้อมูลและสถิติการเข้างานของเจ้าหน้าที่ (ขาดงาน, ลางาน, มาสาย, กลับก่อนเวลา) ให้มีความถูกต้อง และติดตามให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน

ดูแลระบบ HRIS ของสำนักงาน

ดำเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ อาทิ การเบิกค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ให้เจ้าหน้าที่ได้รับอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน

จัดทำทะเบียนประวัติ ข้อมูล และสถิติของเจ้าหน้าที่ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ร้องขอ

Job Qualifications

ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 0-2 ปี

ความรู้เรื่องระบบการจ่ายค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือน และสวัสดิการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานบุคคล

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Electronic Government Agency (Public Organization) EGA

โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2206
E-Mail:recruit@ega.or.th Website : www.ega.or.th

Enabling Complete & Secure e-Government

EGA – Digital Government

สมัครงาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัคร สอบ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์2559 สอบ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 59 ehenbook.com สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 10 ก.ค. -31 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส,นักวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส,วิศวกร,วิศวกรที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”

ลิงค์: https://iqepi.com/35278/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส,นักวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส,วิศวกร,วิศวกรที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ก.ค. – 31 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบ

วิศวกรที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Consulting)
คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่อื่นเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ และบริหาร
 • มีทักษะด้านการให้บริการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ
 • ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของผู้รับบริการ เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดเตรียมงานนำเสนอโครงการและเข้าร่วมการนำเสนอโครงการแก่ผู้รับบริการ
 • วิเคราะห์ประเด็นความต้องการของผู้รับบริการในเชิงเทคนิค รวมถึง การใช้งาน ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการออกแบบบริการให้เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ

วิศวกร 1 (Engineer Staff 1-Application Development)
คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ Java, PHP, ASP.Net
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา Windows server, SQL server, Oracle
 • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม และติดตั้งระบบได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
 • บำรุงรักษา แก้ไข และปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับส่วนจัดการคุณภาพ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถตอบสอนงความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างยั่งยืน
 • ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ เช่น วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น หรือรายละเอียดด้านเทคนิคให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Senior Risk Analyst Officer/นักวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส
Job Purpose: ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสำนักงาน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities:

 • รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
 • จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารการประชุมคณะกรรมการฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
 • ร่วมดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประชุมอนุกรรมการฯ การบริหารความเสี่ยง
 • สื่อสาร รณรงค์ และจัดอบรมให้พนักงานมีรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด


Job Qualifications:

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวางแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (IT Audit)

Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ในงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้ได้ผลสำเร็จตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด

Job Responsibilities:

 • ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน หรือระบบงานของส่วนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 • สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงแก้ไขที่กำหนด
 • ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit Process)
 • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน


Job Qualifications:

คุณสมบัติขั้นต่ำที่ผู้สมัครต้องมีครบทั้ง 3 ข้อ

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ พาณิชยศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือ การตรวจสอบภายนอก (External Audit) อย่างน้อย 3-7 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้าน IT Audit

มีคุณสมบัติขั้นต่ำครบทั้ง 3 ข้อ

คุณสมบัติที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 • มีทักษะในด้านการวางแผนตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
 • ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการและสำนักงานพิจารณา

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) EGA
โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2206
E-Mail:recruit@ega.or.th Website : www.ega.or.th
Enabling Complete & Secure e-Government
EGA – Digital Government

สมัครงาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัคร สอบ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์2559 สอบ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 59 ehenbook.com สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 9 มิ.ย. -31 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านพัฒนาองค์กร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์ความเสี่ยง

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”

ลิงค์: https://iqepi.com/34913/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านพัฒนาองค์กร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบ

Senior Risk Analyst Officer/นักวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส

Job Purpose: ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสำนักงาน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities:

รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารการประชุมคณะกรรมการฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ร่วมดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประชุมอนุกรรมการฯ การบริหารความเสี่ยง
สื่อสาร รณรงค์ และจัดอบรมให้พนักงานมีรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวางแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3-5 ปี
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (IT Audit)
Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ในงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้ได้ผลสำเร็จตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด

Job Responsibilities:

ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน หรือระบบงานของส่วนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงแก้ไขที่กำหนด
ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit Process)
ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

Job Qualifications:

คุณสมบัติขั้นต่ำที่ผู้สมัครต้องมีครบทั้ง 3 ข้อ

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ พาณิชยศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือ การตรวจสอบภายนอก (External Audit) อย่างน้อย 3-7 ปี
มีประสบการณ์ทางด้าน IT Audit
มีคุณสมบัติขั้นต่ำครบทั้ง 3 ข้อ

คุณสมบัติที่ใช้ประกอบการพิจารณา

มีทักษะในด้านการวางแผนตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการและสำนักงานพิจารณา


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านพัฒนาองค์กรอาวุโส

Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการรวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรตามระบบมาตรฐานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities

รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ เปรียบเทียบการดำเนินงานของสำนักงานกับ แบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อนามาพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย มีมาตรฐาน และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
วิเคราะห์การดำเนินงานให้สำนักงานอยู่ในขอบเขตการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น ISO9001, ISO/ IEC20000, ISO/ IEC27001 หรือระบบมาตรฐานด้าน IT Services ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน
สนับสนุนการจัดทำนโยบาย แผนการดำเนินงาน และระบบเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในขอบเขตของการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 20000 หรือ ISO/IEC 27001 หรือ ระบบมาตรฐานด้าน ITและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน
สนับสนุนการจัดทำนโยบายในการบริหารความเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำหนดแผนรองรับและแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้น
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบบริหารคุณภาพต่อผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้กับหน่วยงานอื่น
ปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
ติดต่อประสานงานกับพนักงานและบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพองค์กร
ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบบริหารงานของสำนักงาน ไปสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 20000 หรือ ISO/IEC 27001 หรือ ระบบมาตรฐานด้าน IT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี ประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ISO9001, ISO/ IEC20000, ISO/ IEC27001, ฯลฯ และ/ หรือสอดคล้องกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพระบบด้าน IT Services
ประสบการณ์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นอย่างดี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านพัฒนาองค์กร
Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรตามระบบมาตรฐานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน

Job Responsibilities

มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย มีมาตรฐาน และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
วิเคราะห์การดำเนินงานให้สำนักงานอยู่ในขอบเขตการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น ISO9001, ISO/ IEC20000, ISO/ IEC27001 หรือระบบมาตรฐานด้าน IT Services ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน
สนับสนุนการจัดทำนโยบาย แผนการดำเนินงาน และระบบเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในขอบเขตของการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 20000 หรือ ISO/IEC 27001 หรือ ระบบมาตรฐานด้าน ITและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน
สนับสนุนการจัดทำนโยบายในการบริหารความเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำหนดแผนรองรับและแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้น
ปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
ติดต่อประสานงานกับพนักงานและบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพองค์กร

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี ด้านการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล หรือสอดคล้องกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพระบบด้าน IT Services
ประสบการณ์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นอย่างดี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี


เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุอาวุโส
Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการรวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดครุภัณฑ์ภายในสำนักงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities:

วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงความต้องการของสำนักงานฯ
ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันเวลาและความต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
ประเมินคุณภาพ และความสามารถของผู้ขาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบวนการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
จัดทำ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้ขอซื้อ ผู้ขาย และนิติกร เพื่อจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน / พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ดูแลการเคลื่อนย้าย บำรุง ซ่อมแซม ทำลาย หรือจำหน่ายทรัพย์สิน / พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลงานพัสดุครุภัณฑ์ให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

จัดการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถ สืบค้น ติดตาม และตรวจสอบได้ง่าย

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอย่างน้อย 5 ปี

ความรู้ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบข้อบังคับ การทำสัญญาต่างๆ และสามารถให้คำปรึกษาด้านงานจัดซื้อ

สมัครงาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัคร สอบ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์2559 สอบ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 59 ehenbook.com สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่