สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 พ.ย. -30 พ.ย. 2561 รวม 25 อัตรา

Spread the love

สำนักงานศาลยุติธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/1194/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม25อัตรา,เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 พ.ย. – 30 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยสำนักงานศลยุติธรรมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  • กรณีผ่านภาค ก. ก.พ. >> ใช้ผลคะแนนการสอบผ่านภาค ก. ก.พ. แทนการสอบภาค ก. ศาลยุติธรรมได้
  • กรณีไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. >> ต้องสอบภาค ก. ศาลยุติธรรม สอบผ่านได้ขึ้นทะเบียนไม่ต้องสอบภาค ก. ศาลยุติธรรม ในการสอบที่จัดสอบโดยสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งต่อๆ ไป
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
อัตราว่าง 20 อัตรา
ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
อัตราว่าง 5 อัตรา
ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาทางอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม ทางศิลปศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกรปฏิบัติการ

 

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

 

วิชาที่สอบ

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 3 ภาค (ภาค ก. , ภาค ข. ภาค ค.) ดังนี้

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย คะแนนเต็ม 200 คะแนน ดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ดังต่อไปนี้

1.1 วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

(ก) ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ

(ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

(ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านาและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อควา รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ

(ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ

(2) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

เพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

(3) วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

เพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น

กรณีหากผู้สมัครสอบรายใดเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานศาลยุติธรรม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ตามมติ ก.ศ. ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559) ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าแล้ว สามารถใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ดังกล่าวแทนการสอบ ภาค ก. ได้

สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้เป็ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารรถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า หรือของสำนักงานศาลยุติธรรมในระดับปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรมในครั้งนี้ และหากผู้สมัครสอบดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 สำนักงานศาลยุติธรรมจะขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป

ผู้สมัครสอบสามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานศาลยุติธรรมในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าที่สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้จัดสอบได้

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้

นิติกรปฏิบัติการ

 

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานของตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. – 30 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานศาลยุติธรรม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่