หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 พ.ย. 2560 รวม 100 อัตรา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ลิงค์: https://iqepi.com/41620/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน,100อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรี

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 100 อัตรา

1.คุณสมบัติทั่วไป

1.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป มี สด.8 แล้ว) โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในปี 2561 (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 (ผู้ที่เกิด พ.ศ.2533-2543)

1.2 เพศชาย สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน ในวันยื่นใบสมัคร (ไม่รับผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา)

1.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

1.4 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

1.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540), และ ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ ในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้ ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออก

1.6 ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า (แขน: ไม่เกินกึ่งกลางของแขนท่อนบนนับจากหัวไห่ถึงข้อศอก, ขา: ไม่เกินกึ่งกลางขาท่อนบนนับจากโคนขากับหัวเข่า หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการซึ่งคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่พบร่องรอยการเจาะหู, ตาไม่บอดสี อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

1.8 ไม่อยู่ในสมณเพศ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่