เตรียมสอบท้องถิ่นปรกาศมาตรฐานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบท้องถิ่น

เตรียมสอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/40215/ หรือ
เรื่อง: ปรกาศมาตรฐานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบท้องถิ่น


เตรียมสอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว55 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 อ้างถึงการประชุมครั้งที่ 2/2560 และ 4/2560 แก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดต่างๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดมาศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่าง

 

แหล่งที่มา: https://z.iqepi.com

ดาวน์โหลดไฟล์ เตรียมสอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่