กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานสำรวจข้อมูล (บัดนี้ – 5 พ.ย. 2556)

เปิดรับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง: พนักงานสำรวจข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 9,800-10,900
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มุกดาหาร
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 2)
ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล

ตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบฯ ซึ่งมีผู้มาสมัครจำนวน 2 ราย ปรากฏว่า ผู้สมัครสอบฯ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศ จึงถือว่าไม่มีผู้ผ่านเข้ารับการสอบคัดเลือก นั้น
จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน 8,300.- บาท (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)
9,400.- บาท (มกราคม – กันยายน 2557)
เงินเพิ่มการครองชีพ 1,500.- บาท (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้าง – 30 กันยายน 2557
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ
การรับ – ส่ง ลงทะเบียน การแยกประเภทและเก็บรักษาเอกสาร การคัดเลือกรายการต่าง ๆ
เช่น ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด เป็นต้น การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติสำหรับสนับสนุนการประเมินราคาทรัพย์สินและประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลประเมินราคาทุนทรัพย์ประเภทต่าง ๆ การจัดเก็บข้อมูลแผนที่ด้วยระบบดิจิตอล การจัดรูปแบบและพิมพ์หนังสือราชการประเภทต่าง ๆ ตามที่กำหนด การบำรุงดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ การใช้เครื่องพิมพ์ การเก็บรักษาสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบที่ง่ายต่อการค้นหาและการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ได้แก่
1. การสำรวจข้อมูลทางกายภาพของที่ดินในภาพรวม เช่น สภาพที่ดิน สภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน สภาพทางเข้า – ออกของที่ดิน สภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ระบบสาธารณูปการข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แนวโน้มการพัฒนาที่ดิน ชื่อถนน ซอย ทาง แม่น้ำ ลำคลอง คลองชลประทานสายต่าง ๆ ชุมชนอยู่อาศัย ตลอดจนสถานที่สำคัญต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่ตั้งลงในแผนที่เดินสำรวจเพื่อนำมากำหนดราคาประเมินที่ดิน เป็นต้น

2. การสำรวจปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาที่ดิน เช่น โครงการรัฐ ข้อจำกัด การใช้ประโยชน์ของที่ดิน กฎหมายผังเมือง เทศบัญญัติต่าง ๆ ข้อมูลราคาซื้อขายจดทะเบียน ข้อมูลราคาสอบถาม ข้อมูลเสนอซื้อ – ขาย ข้อมูลค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อให้ได้ข้อมูลราคาที่ดินที่แท้จริงพร้อมระบุตำแหน่งที่ตั้งแปลงซื้อขายลงในแผนที่เดินสำรวจ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครเลือก และไม่ให้เข้าคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2503 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

พนักงานสำรวจข้อมูล
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างสำรวจ
ช่างก่อสร้าง พาณิชยการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้ร้บอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งต้องอยู่ในกำหนดวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
4) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้แผ่นการเกณฑ์ทหาร (สค.8 หรือใบสำคัญ สด.9 หรือใบรับรองผล สค.43 เป็นต้น) หรือได้รับการยกเว้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ในสำคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ
5. เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครคัดเลือก พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการจะจ้างในตำแหน่งตามที่คัดเลือกได้
6. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เลขที่ 11/1 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.) หรือสอบถาม โทร 042-611490
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบ
ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบ ในวันที่
6 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เลขที่ 11/1 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

9. การบรรจุและเรียกมารายงานตัว
ผู้สอบการประกาศผลการคัดเลือกจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงไปหาต่ำลงมาตามลำดับ
ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ผู้ที่ได้รับเรียกตัวหรือได้รับหนังสือแจ้งมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน จะต้องมีข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจำตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มาทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่กรมธนารักษ์กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(นายวิบูลย์ธรรม วัตชยโรจน์)
นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว  :

ผู้สมัครจะต้องขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เลขที่ 11/1 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.) หรือสอบถาม โทร 042-611490 

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 พ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่