Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -21 ม.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลิงค์: https://ehenx.com/16140/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สารสนเทศ,เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล,ช่างทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ม.ค. -31 ม.ค. 2565 รวม 61 อัตรา,

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ลิงค์: https://ehenx.com/16130/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,วิทยากรปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาคปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นายช่างปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 61
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 31 ม.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ม.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ลิงค์: https://ehenx.com/16124/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่พัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -19 ม.ค. 2565 รวม 27 อัตรา,

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/16123/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิศวกรโยธา,พนักงานวิศวกรไฟฟ้า,พนักงานสถาปนิก,พนักงานวิศวกร,พนักงานโสตทัศนศึกษา,พนักงานวางผังเมือง,พนักงานวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานเขียนแบบ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานช่างทาสี,พนักงานช่างไม้
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-19,500
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 19 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-14 ม.ค. 2565 รวม 8 อัตรา,

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/16042/ หรือ
ตำแหน่ง: สถาปนิก,วิศวกร,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**