สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/12028/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ธ.ค. – 28 ธ.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำบักงานนโยบายและแผนหรัพยากรธรรมชาติและสิงนวดล้อม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารบราชการในตำแหน่งนิติกรปฏึบดการ

ด้วย สำบักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาดัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แท่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรึอน พ.ค. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธนวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันๆ ดังรายละเอึยดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 28 ธันวาคม 2563

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานใบฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้นที่ตองใช้ดวามรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใด้การกำกับ แบะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย และมีลักษณะงานที่ปฏิน้ตในด้านต่าง ๆ ดังนึ้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจลัยปัญหา กฎหมายเกี่ยวกับระเมียบชองทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานชองหน่วยงาน เพี่อเป็นข้อมูล สนับสบุนการพิจารณาชองผู้บังคับบัญชา
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพี่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เพี่อใท้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน ใดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 3. ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเห็จจวิงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น ในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การรัองทุกข้ การพิท้กษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง การดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบวิหารราชการ และการดำเนินคดีชองหน่วยงาน
 4. ปฏิบัติงานฝ่ายเลชาบุการชองคณะกรรมการด้านกฎหมายเพี่อจัดประคุมเสนอ ความเห็น จัดทำระเบียบ วาระ และรายงานการประชุม

2. ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงาบเป็นไปดามเป๋าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอึยดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเทึจจริง แก่บุคคลหริอหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสรัางความเข้าใจหรึอความร่วมมือในการดำเนินงานตามทั้ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

ให้คำปริกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรัางความเข้าใจ ใบข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานชยงบุคคล หรือหน่วยงานดังกล่าว

วิชาที่สอบ

นิติกร

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
 • ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. – 28 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments